20 juni 2013

Wet Corporate Governance treedt per 1 juli 2013 in werking

Categorie: Bestuursrecht

Verhoging drempel agenderingsrecht aandeelhouders

In de Wft wordt de drempel voor het agenderingsrecht van aandeelhouders (artikel 2:114a lid 2 BW) verhoogd van 1% naar 3%. Dit percentage sluit aan bij de hierna omschreven nieuwe (verlaagde) drempel voor de melding van kapitaalbelangen en/of zeggenschapsrechten. Ook komt de alternatieve drempel voor het agenderingsrecht van EUR 50.000.000 voor beursvennootschappen te vervallen. Het is echter toegestaan dat een vennootschap in haar statuten een lagere drempel hanteert. Als een vennootschap de verhoogde drempel niet in haar statuten heeft opgenomen/ aangepast, geldt nog altijd de lagere drempel van 1%.

Introductie lagere drempel medling kapitaalbelang en/ of zeggenschapsrechten

Er komt een nieuwe, laagste drempel van 3% (in plaats van 5% nu) in verband met de melding van kapitaalbelang en/of zeggenschapsrechten in beursvennootschappen. De overige meldingsdrempels blijven ongewijzigd. Na invoering van de nieuwe drempelwaarde, hebben aandeelhouders vier weken de tijd om hiervan melding te doen. Het bestuur van de vennootschap kent aldus in een (nog) eerder stadium zijn grotere aandeelhouders, zodat ook de laatsten beter in de communicatie met de vennootschap worden betrokken.

Melding bruto short posities

Naast de reeds bestaande verplichtingen om bruto long-posities en netto short-posities te vermelden, wordt ook een meldingsplicht voor bruto short-posities ingevoerd in de artikelen 5:38 en 39 Wft. Het doel van deze meldingsplicht is dat duidelijk wordt welk (economisch) belang een partij daadwerkelijk heeft.

Identificatie aandeelhouders

Met de nieuwe wet wordt beoogd dat beursvennootschappen de identiteit van hun kleinere aandeelhouders (met een belang van tussen de 0,5% en 3%) kunnen achterhalen. De regeling zal worden opgenomen in de artikelen 49-49e Wge en is van toepassing op Nederlandse beursvennootschappen en buitenlandse vennootschapen genoteerd aan een Nederlandse beurs of multilaterale handelsfaciliteit.

De achterliggende gedachte hierbij is dat het voor vennootschappen in veel gevallen onduidelijk is wie haar aandeelhouders ofwel degenen zijn die kunnen bepalen hoe het stemrecht wordt uitgeoefend. Dit wordt als een probleem ervaren, mede vanwege het reeds genoemde toegenomen activisme van beleggers en de versterking van rechten van aandeelhouders die in de laatste jaren heeft plaatsgevonden. Daarnaast wordt het van belang geacht dat vennootschappen beter kunnen communiceren met hun aandeelhouders. Ten behoeve van een constructieve dialoog wordt het nuttig geacht dat vennootschappen inzicht verkrijgen in het aandeelhoudersbestand, ongeacht welk belang een aandeelhouder houdt. De anonimiteit van aandeelhouders wordt veelal als een obstakel gezien bij het totstandbrengen van een dialoog tussen de vennootschap en de aandeelhouders.

In bepaalde situaties, bijvoorbeeld bij een bijzondere aandeelhoudersvergadering over een openbaar bod of als het twijfelachtig is of een agendapunt door de aandeelhoudersvergadering zal worden aangenomen, kan identificatie van een tot dan toe onbekende groep van kleine aandeelhouders (onder de meldingsplicht in de Wft van drie procent) van groot belang zijn. In deze situaties kan de stem van laatstgenoemde groep van beslissende invloed zijn op de besluitvorming en daarmee, bij ingrijpende beslissingen, de toekomst van de vennootschap.

Identificatie van kleine aandeelhouders kan er ook voor zorgen dat er tevens een constructieve dialoog tot stand komt tussen de vennootschap en die kleine aandeelhouders. Dat is bij kleine aandeelhouders niet minder belangrijk dan bij grote aandeelhouders, zeker niet bij een sterk verspreid aandelenbezit hetgeen bij veel Nederlandse beursvennootschappen voorkomt. Voorts kan een dialoog van belang zijn in het geval dat “kleine” te identificeren aandeelhouders voornemens zijn om hun aandelenbelang uit te breiden. Een constructieve dialoog kan bijdragen aan goede onderlinge verhoudingen tussen aandeelhouders en de vennootschap, en goede verhoudingen kunnen een voorname manier voor een vennootschap zijn om een groep aandeelhouders voor langere termijn aan zich te binden. Dit kan ertoe bijdragen dat vennootschappen een aandeelhoudersbestand hebben waarin er een evenwichtige balans is in het aandeelhoudersbestand. Een dergelijke balans kan bijdragen aan de realisatie van de strategie van een vennootschap.

Informatieuitwisseling aandeelhouders

Op grond van deze identificatie in de wet, kan een beursvennootschap gegevens over de identiteit (zoals de naam, adres, e-mailadres) en positie van een aandeelhouder opvragen, bijvoorbeeld bij het centraal instituut, een bewaarder of intermediair.

Een dergelijk verzoek kan door de vennootschap worden gedaan in de periode vanaf 60 dagen tot en met de datum van een algemene vergadering van aandeelhouders. De vennootschap kan dit ook doen op schriftelijk verzoek van één of meer aandeelhouders die alleen of tezamen ten minste 10% van het geplaatste kapitaal verschaffen.

Op schriftelijk verzoek van een aandeelhouder die alleen of tezamen met andere aandeelhouders gerechtigd is tot ten minste het 1/10e deel van het geplaatste kapitaal dan wel een kapitaalbelang vertegenwoordigt van € 250.000 in een periode vanaf 60 dagen tot de 42e dag voor de algemene vergadering van aandeelhouders identificeert de vennootschap aandeelhouders door bovengenoemde verzoeken te doen.

Een aandeelhouder die alleen of tezamen met andere aandeelhouders gerechtigd is tot ten minste het 1/100e deel van het geplaatste kapitaal dan wel een kapitaalbelang vertegenwoordigt van € 250.000, kan de vennootschap verzoeken door deze aandeelhouder(s) ter beschikking gestelde informatie (over een onderwerp dat is geagendeerd voor een algemene vergadering van aandeelhouders) aan andere aandeelhouders over welke identificatiegegevens de vennootschap beschikt te verzenden. Deze informatie wordt ook vermeld op de website van de vennootschap.

Het niet-slagen van de identificatie van aandeelhouders heeft overigens geen invloed op de geldigheid van de besluitvorming van organen van de vennootschap.

Mocht u nadere inlichtingen wensen over deze nieuwe wet, neemt u dan contact met mij op: