2 december 2015

Wet Dieren en handhaving Nvwa

Categorie: Bestuursrecht

De Wet Dieren regelt dierlijke bijproducten zoals: dode dieren, delen van dieren, producten afkomstig van dieren of verkregen uit dieren die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn. Dierlijke bijproducten ontstaan bij het slachten van dieren voor menselijke consumptie, bij de productie van zuivelproducten, bij het verwijderen van dode dieren en bij ziektebestrijdingsmaatregelen. Deze bijproducten kunnen een belangrijke rol spelen in de verspreiding van ziektes. Dit is onder meer duidelijk geworden in verband met uitbraken van mond- en klauwzeer en de verspreiding van BSE. Om de risico’s voor de volksgezondheid en de diergezondheid te beperken zijn derhalve op Europees niveau regels (verordening) gesteld over het hanteren van dierlijke bijproducten. De Warenautoritiet NVWA is belast met toezicht en handhaving van de Wet Dieren.

Dierlijke bijproducten: strenge regels en handhaving

Exploitanten (bedrijven) hebben te maken met de Wet Dieren en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van activiteiten overeenkomstig de EU-basisverordening en de uitvoeringsverordening. Exploitanten zijn niet alleen bedrijven die dierlijke bijproducten verwerken of verwijderen, maar ook vervoerders, handelaren en gebruikers. Exploitanten moeten op grond van artikel 21 van de basisverordening dierlijke bijproducten onverwijld verzamelen, identifice-ren en vervoeren onder voorwaarden ter voorkoming van risico’s voor de volksgezondheid en de diergezondheid. Verder moeten de exploitanten er voor zorgen dat dierlijke bijproducten en afgeleide producten tijdens het vervoer vergezeld gaan van handelsdocumenten of een gezondheidscertificaat. De inhoud van de handelsdocumenten en gezondheidscertificaten is voorgeschreven in de uitvoeringsverordening. Exploitanten die dierlijke bijproducten of afgeleide producten verzenden, vervoeren of ontvangen, moeten een administratie bijhouden van die zendingen (artikel 22 van de basisverordening).

Erkenning bedrijf i.v.m. Wet Dieren?

De Wet Dieren raakt bedrijven of inrichtingen waar activiteiten met dierlijke producten worden uitgevoerd die een aanzienlijk risico voor de volksgezondheid en diergezondheid inhouden. Daarom moete deze bedrijven moeten op grond van artikel 24 van de basisverordening zijn erkend. Nieuw is dat inrichtingen of bedrijven in dierlijke bijproducten die bepaalde veilige soorten materiaal hanteren of verwerken niet hoeven te worden erkend.Deze bedrijven of inrichtingen moeten wel bij de bevoegde autoriteit zijn geregistreerd. Het doel van de registratie is dat de materiaalstroom officieel kan worden gecontroleerd en getraceerd. Nieuw is verder dat ook vervoerders en handelaren zich moeten laten registreren. Om voor een erkenning in aanmerking te komen moet de exploitant de Warenautoriteit NVWA informeren over de activiteiten en processen. In de basisverordening (artikelen 25 en 26) en in de uitvoeringsverordening zijn voorwaarden met betrekking tot de infrastructuur en hygiëne opgenomen waaraan de inrichtingen en bedrijven moeten voldoen.

Sanctie overtreding Wet Dieren: bestuurlijke boete, bestuursdwang of strafbeschikking

Het opleggen van een bestuurlijke boete is een sanctie die de Warenautoriteit Nwva, belast met het toezicht op de handhaving van de wet, als aanvulling op en versterking van beschikbare bestuursrechtelijke herstelsancties, zoals de bestuursdwang en de last onder dwangsom. In plaats van de bestuurlijke boete op en overtreding van de Wet Dieren is ook de bestuurlijke strafbeschikking mogelijk. De hoogte van de boete hangt af van de categorie waar de overtreding in valt. Er geldt een medewerkingsplicht als een inspecteur Nwva of toezichthouder zich meldt. Maar een bedrijf hoeft niet mee te werken aan een eigen veroordeling of straf. Een werknemer of bedrijfsleider is ook niet verplicht te antwoorden op vragen van de toezichthouder. Er vindt altijd een aankondiging plaats van het voornemen een bestuurlijke boete op te leggen. Het bedrijf kan desgewenst een zienswijze indienen. Een zienswijze is niet verplicht. Tegen een besluit met bestuurlijke boete is bezwaar en beroep mogelijk. In dat stadium is het zinvol een advocaat bestuursrecht te raadplegen over de te volgen strategie.