23 maart 2019

Wetgeving witwassen – KYC / AML procedures

Categorie: Bestuursrecht

Voor wie geldt de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme?

De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (“Wwft”) legt een aantal verplichtingen op instellingen die onder de reikwijdte van de Wwft vallen. Zo geldt de Wwft voor onder meer banken, advocaten, beleggingsinstellingen, accountants, beleggingsondernemingen, trustkantoren, notarissen, handelaar en verkoper van goederen, en nog een aantal andere instellingen. De instellingen die genoemd staan in de Wwft moeten onder bepaalde omstandigheden ongebruikelijke transacties melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (“FIU”). De gemelde ongebruikelijke transacties worden bij het FIU geanalyseerd om te voorkomen dat er misdrijven worden gepleegd en (of) om deze op te sporen.

Cliëntenonderzoek

De Wwft kent een risicogeoriënteerde benadering. Deze benadering houdt in dat instellingen zelf een inschatting moeten maken van de risico’s die bepaalde klanten of producten met zich meebrengen. De instellingen moeten zich inspannen om adequate maatregelen te nemen om deze risico’s te voorkomen. Dit begint bij het cliëntenonderzoek. Het cliëntenonderzoek houdt in dat instellingen moeten weten wie hun klant is en waar het geld vandaan komt. Hierbij geldt dat er sprake is van een doorlopende verplichting. Een cliëntenonderzoek dient te worden verricht voorafgaand aan het accepteren van de klant maar ook gedurende de looptijd van de dienstverlening. Welke transacties worden verricht? Wie is de ‘ultimate beneficial owner’? Waar komt het geld vandaan? Zijn er voldoende verklaringen gegeven? Et cetera.

Melden ongebruikelijke transactie?

Bijvoorbeeld ING is als bank een van de instellingen die cliëntenonderzoeken moet verrichten en waar nodig ongebruikelijke transacties dient te melden. In een recent aan het licht gekomen zaak bleek dat ING fungeerde als huisbank voor een trustkantoor Caute aan de Keizersgracht in Amsterdam. Wat gebeurde er? Via Caute werd er circa € 100.000.000 witgewassen door middel van een web aan vennootschappen. Deze gigantische bedragen werden allemaal gestald op bankrekeningen bij ING. Wat deed ING verkeerd? ING heeft als verplichting – zoals hierboven staat omschreven – om bij iedere klant een cliëntenonderzoek te verrichten: wie is de klant, wat wil de klant, wat is de herkomst van het geld, waarom een bankrekening, et cetera. Bij iedere transactie boven een bepaald bedrag moet er een onderzoek plaatsvinden naar de herkomst van de bedragen. ING heeft het trustkantoor Caute haar gang laten gaan en heeft nooit kritische vragen gesteld of gevraagd naar de herkomst van het geld. Hierdoor kon Caute jarenlang miljoenen euro’s witwassen via de bankrekeningen bij ING.

Dit, terwijl op iedere bank de verplichting rust om bij iedere klant een onderzoek te verrichten en te controleren waar het geld vandaan komt. Kan dat onderzoek niet worden verricht, worden er geen adequate antwoorden verstrekt en (of) wil de klant niet antwoorden, dan rust op de bank de verplichting om de relatie met de klant te beëindigen en (of) om de ongebruikelijke transactie bij het FIU te melden.

KYC/AML advies nodig?

Omdat banken zijn gebonden aan het verrichten van cliëntenonderzoeken en bij bepaalde transacties antwoorden nodig hebben met betrekking tot de herkomst van gelden, kan het zijn dat uw organisatie ook over bepaalde KYC/AML procedures moet beschikken. Zo zien wij bijvoorbeeld dat het voor bitcoin-gerelateerde bedrijven handig is om over adequate KYC/AML procedures te beschikken. Immers, cryptocurrency-transacties brengen een verhoogd risico met zich mee met betrekking tot witwassen. Banken – als Wwft-instelling – zijn verplicht de herkomst van de gelden op de bankrekening van hun klanten te achterhalen. Als bitcoin-bedrijf bent u dus ook gebonden om bepaalde cliëntenonderzoeken te verrichten bij uw klanten om zo voldoende antwoorden te kunnen verstrekken aan uw bank.

Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact op met ons.