18 februari 2016

Wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015

Categorie: Bestuursrecht

Wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015

Recent heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt 2015 aangenomen. Momenteel ligt het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. De regering wenst het wetsvoorstel in juli 2016 in werking te laten treden. Het wetsvoorstel zal onder meer de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten en de categorie dringend eigen gebruik zoals deze nu zijn neergelegd in het Burgerlijk Wetboek wijzigen. In deze blog bespreek ik twee van de voorgestelde wijzigingen.

Tijdelijke huur

Op dit moment worden huurovereenkomsten met betrekking tot woonruimte in beginsel altijd voor onbepaalde tijd gesloten. Er zijn slechts enkele uitzonderingen op de huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd, zoals huurovereenkomsten voor bepaalde tijd met betrekking tot vakantiewoningen, studentenwoningen (campuscontract), huurovereenkomsten in het kader van de Leegstandwet in het geval dat de woning bijvoorbeeld te koop staat en tijdelijke huurovereenkomsten wanneer de verhuurder tijdelijk ergens anders verblijft en later naar de woning wil terugkeren.

Het Wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt introduceert een huurovereenkomst voor bepaalde tijd, met een maximum van twee jaar voor zelfstandige woningen en vijf jaar voor niet zelfstandige woningen. Deze huurovereenkomst eindigt na dat jaar van rechtswege. Dit houdt in dat de huurovereenkomst niet hoeft te worden opgezegd. De verhuurder moet de huurder slechts over het einde van de huurovereenkomst informeren. Een huurder kan bij een dergelijke huurovereenkomst geen aanspraak maken op huurbescherming. Het doel van deze wijziging is om de doorstroming op de huurmarkt te bevorderen.

De tijdelijke huurovereenkomst kan slechts éénmaal worden gesloten. Wanneer men na afloop van deze overeenkomst een nieuwe huurovereenkomst sluit, heeft deze van rechtswege te gelden als een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Uitbreiding dringend eigen gebruik

Een huurovereenkomst voor woonruimte voor onbepaalde tijd kan alleen via de rechtbank worden beëindigd, tenzij een huurder met de beëindiging instemt. De rechtbank kan een vordering tot beëindiging van de huurovereenkomst alleen toewijzen op een beperkt aantal in de wet genoemde gronden. De omstandigheid dat de verhuurder de woning zelf dringend nodig heeft is één van deze mogelijke opzeggingsgronden. Dit is het geval indien de verhuurder de woning bijvoorbeeld ingrijpend wil renoveren of als hij de zelfstandige woning aan een gehandicapte of oudere wil verhuren. De Wet Doorstroming Huurmarkt breidt deze doelgroep uit met de categorieën grote gezinnen, jongeren tussen 18 en 27 jaar en promovendi.

Overige wijzigingen wetgeving tijdelijke verhuur

Naast voorgaande wijzigingen worden met het wetsvoorstel onder meer de mogelijkheden van tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandswet uitgebreid en wordt de mogelijkheid om een zogeheten diplomatenclausule in een huurovereenkomst op te nemen verruimd. Een diplomatenclausule is een beding op grond waarvan een verhuurder die tijdelijk ergens anders verblijft later weer naar zijn woning kan terugkeren.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of heeft u een andere vraag over huurovereenkomsten? Neem dan contact op met advocaat vastgoed, Marie-Louise van KLeef.