30 juni 2023

Wetswijzigingen Arbeidsrecht per 1 juli 2023

Categorie: Arbeidsrecht

Per 1 juli aanstaande treedt er een aantal wetswijzigingen in op het gebied van Arbeidsrecht in werking. In onderstaande blog zullen we u meenemen in de aanstaande wijzigingen en kort ingaan op de gevolgen daarvan.

Minimumloon

Het wettelijk minimumloon (voor een werknemer van 21 jaar en ouder) wordt per 1 juli 2023 verhoogd van € 1.934,40 bruto naar € 1.995,- bruto.

Re-integratie zieke werknemer

Als een werknemer na een periode van arbeidsongeschiktheid start met de re-integratie, hebben zowel de werkgever als de werknemer de verplichting om zich in te spannen voor een succesvolle re-integratie. In dat kader zijn partijen onder meer verplicht om in onderling overleg een Plan van Aanpak op te stellen. Daarin worden de afspraken omtrent de re-integratie vastgelegd. Per 1 juli aanstaande wordt aan het Plan van Aanpak een nieuw onderdeel toegevoegd.

Vanaf dat moment moeten zowel de werkgever als de werknemer hun visie geven op de re-integratie. Gedurende de periode van re-integratie kan deze visie in het Plan van Aanpak worden aangepast – als de situatie daartoe aanleiding geeft. Het doel van deze toevoeging op het Plan van Aanpak is het bevorderen van het gesprek tussen de werkgever en de werknemer over de re-integratie, waardoor de onderlinge betrokkenheid wordt vergroot. Dit zou de kans vergroten dat de re-integratie succesvol wordt ingevuld en afgerond.

Kortgezegd, beoogt deze wetswijziging een grotere mate van betrokkenheid van werkgever en werknemer te bewerkstelligen tijdens het re-integratietraject, zowel van de werkgever als van de werknemer. De verplichting geldt voor stukken die na 1 juli 2023 zijn opgesteld en gelden dus niet met terugwerkende kracht in reeds lopende re-integratietrajecten.

Zieke werknemer AOW-leeftijd

Als een werknemer na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd nog in dienst is bij de werkgever, gelden op sommige punten minder vergaande verplichtingen voor werkgevers – dan ten aanzien van werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Een voorbeeld hiervan is de lengte van de periode waarin het loon aan een arbeidsongeschikte werknemer moet worden doorbetaald. Tot 1 juli 2023 had een AOW-gerechtigde werknemer recht op 13 weken doorbetaling van het salaris – ten opzichte van 104 weken voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Deze periode van loondoorbetaling wordt voor AOW-gerechtigde werknemers nu verkort naar zes weken. Dit geldt alleen voor werknemers die na 1 juli 2023 arbeidsongeschikt worden. Heeft de werknemer zich voor 1 juli 2023 ziekgemeld, dan hij/zij nog aanspraak maken op 13 weken doorbetaling van het salaris.

Pensioenwet

Per 1 juli 2023 treedt de nieuwe pensioenwet in werking, de Wet Toekomst Pensioen (´Wtp´). Gelet op de grote impact van deze nieuwe wet en het grote aantal wijzigingen die naar aanleiding van de nieuwe wetgeving moeten worden doorgevoerd, hoeft nog niet direct aan de regels uit deze nieuwe wet te worden voldaan. Ondernemingen hebben tot 1 januari 2028 de tijd om de pensioenregeling of het pensioensysteem aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

Het uitgangspunt blijft dat het pensioen gezamenlijk (door de werkgever en werknemer) wordt opgebouwd, In het nieuwe pensioenstelstel zal beter inzichtelijk worden hoeveel pensioen (in bedragen) er per deelnemer (zijnde de werknemer) wordt opgebouwd. Dit wordt ook wel de persoonlijke pensioenpot genoemd. Er zal daarbij worden uitgegaan van één vaste premie. Daarmee wordt duidelijker waar de pensioendeelnemer aan toe is.

Het pensioen van een deelnemer staat gelijk aan het totaal van betaalde premie, plus het rendement dat de premie heeft opgeleverd. De opbouw van de pensioenpot zal in de toekomst gelijkmatiger over de carrière van de werknemer worden verspreid. Onder het huidige stelsel wordt relatief het grootste deel van het pensioen aan het einde van de loopbaan opgebouwd. Een ontslag of nieuwe baan op latere leeftijd, kan hierdoor grote impact hebben op het pensioen waarop de werknemer aanspraak kan maken. Door de opbouw van het pensioen meer gelijkmatig te laten verlopen, wordt aangesloten bij de huidige tijdsgeest – waarin werknemers gedurende hun loopbaan voor steeds meer verschillende werkgevers gaan werken.

Voorgaande betreft slechts een korte uiteenzetting van de uitgangspunten van de nieuwe pensioenwet. Op korte termijn zullen we u in een blog nog verder informeren over de implicaties van nieuwe wetgeving en de aspecten waarmee u rekening dient te houden in het kader van het wijzigen van de huidige pensioenvoorziening.

Heeft u vragen? Blenheim helpt u graag.

Heeft u naar aanleiding van voorgaande vragen of wenst u hierover nader advies, neem dan gerust contact op met onze advocaten van het team Arbeidsrecht.