12 september 2013

Wettelijke rechten van patiënten: stand van zaken

Categorie: Bestuursrecht

Op dit moment zijn deze wettelijke rechten en plichten (waaronder de wettelijke rechten van patiënten) nog in verschillende wetten vastgelegd, zoals de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (“WGBO”), de Wet klachtenrecht cliënten zorgsector (“Wklcz”) en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (“WMCZ”). Dit maakt het voor de cliënt moeilijk om na te gaan wat zijn rechten ten opzichte van de zorgaanbieder zijn. Voor de zorgaanbieder is het tegelijkertijd lastig om zijn verplichtingen in onderling verband te zien. De invoering van één verzamelwet zou volgens de toenmalige regering daarvoor dan ook de beste oplossing zijn. Tot zeer onlangs was hiertoe de Wet cliëntenrechten zorg (“Wcz”) in voorbereiding. Het doel van de Wcz was om te komen tot één wet, waarin alle rechten van patiënten (“cliënten”) en alle verplichtingen voor ziekenhuizen, artsen et cetera (“zorgaanbieders”) zouden worden neergelegd. Een aantal van de bestaande wetten zou komen te vervallen. Bovendien zou de Wcz de kwaliteit van de zorg ten goede komen.

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in februari 2013 echter besloten de Wcz, die vorig jaar controversieel werd verklaard, definitief niet in te voeren omdat er te veel weerstand tegen de wet bestond.

Gefaseerde invoering: klachtrecht prioriteit

De minister heeft vervolgens besloten om de onderwerpen die in de Wcz waren opgenomen, weer van elkaar te splitsen en in afzonderlijk wetten te gaan uitwerken en gefaseerd in te voeren. Daarbij is prioriteit gegeven aan de herziening van de wettelijke regeling van het klachtrecht.

Vervolgens moeten andere onderwerpen (zoals goed bestuur, medezeggenschap en de aanpassing van de WGBO) aan de orde komen.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg

De eerste deelwet ter vervanging van de Wcz, betreft de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (“Wkkgz”). Deze wet is op 4 juli 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. De behandeling in de Eerste Kamer zal spoedig plaatsvinden. De verwachting is dat dit wetsvoorstel met ingang van 1 januari 2014 in werking zal treden.

Heeft u vragen over wettelijke rechten van patiënten in de zorg of over bovenstaande ontwikkelingen, neemt u dan vrijblijvend contact op