13 februari 2013

Geslachtswijziging in identificatiedocumenten wegens transseksualiteit

Categorie: Bestuursrecht

Wijziging geslachtsvermelding voor transseksueel

De wet kent een voorziening die het mogelijk maakt om de geslachtsvermelding in identificatiedocumenten te wijzigen. Op grond van artikel 1:28 van het Burgerlijk Wetboek kan de rechtbank verzocht worden om de vermelding van het (oude) geslacht in de akte van geboorte, en daarmee in de identificatiedocumenten (zoals paspoort en rijbewijs) te wijzigen.

In artikel 1:28 van het Burgerlijk Wetboek is immers het volgende bepaald:

Iedere Nederlander die de overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren, dan is vermeld in de akte van geboorte en lichamelijk aan het verlangde geslacht is aangepast voor zover dit uit medisch of psychologisch oogpunt mogelijk en verantwoord is, kan de rechtbank verzoeken wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte te gelasten, indien deze persoon als mannelijk in de akte van geboorte vermeld staande, nimmer meer in staat zal zijn kinderen te verwekken, dan wel als vrouwelijk in de akte van geboorte vermeld staande, nimmer meer in staat zal zijn kinderen te baren”.

Wijziging voornaam bij geslachtswijziging

Het is tevens mogelijk om tegelijkertijd met het verzoek tot geslachtswijziging, een verzoek tot wijziging van voornamen te doen. Artikel 1:28b lid 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt:

“Indien de rechtbank het verzoek om wijziging van de vermelding van het geslacht inwilligt, kan zij desverzocht tevens de wijziging van de voorname van verzoeker gelasten.”

Verzoekschrift aan rechtbank tot wijziging geslacht

Een dergelijk verzoek moet door een advocaat bij de rechtbank, alwaar de geboorteakte is ingeschreven, ingediend worden. Wanneer de rechtbank het verzoek tot geslachtswijziging (en voornamenwijziging) heeft ingewilligd, dan zal (na het verstrijken van de hoger beroepstermijn) de uitspraak van de rechter worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, waarna op grond daarvan de geslachtsvermelding en voornamen (eveneens) in de Nederlandse identificatiedocumenten kunnen worden gewijzigd.

Advocaat voor transeksuelen bij geslachtswijziging

Indien u een dergelijke procedure bij de rechtbank aanhangig wenst te maken, dan ben ik u graag van dienst en kunt u telefonisch contact opnemen met ons kantoor (020 52 10 100), om een afspraak te maken voor een bespreking.