19 november 2015

Wijziging splitsingsakte Vereniging van Eigenaars

Categorie: Vereniging van Eigenaars (VvE)

Wijziging van de splitsingsakte of het splitsingsreglement door de vereniging van eigenaars (VvE) kan uitsluitend geschieden met medewerking van alle eigenaars. Doorgaans is in de splitsingsakte het standaard splitsingsreglement van het notariaat van toepassing verklaard. Indien een of meer eigenaars niet wensen mee te werken aan een beoogde wijziging van de splitsingsakte, dan kan hun medewerking worden vervangen door een rechterlijke machtiging op de wijze en onder de voorwaarden zoals vermeld in artikel 5:140 van het Burgerlijk Wetboek. Het is ook mogelijk dat wijziging van de akte plaats vindt door het bestuur, mits dit geschiedt krachtens een vergaderingsbesluit dat is genomen met een meerderheid van tenminste vier/vijfde van het totaal aantal stemmen dat door de eigenaars kan worden uitgebracht (dus van het totaal aan stemmen binnen de vereniging van eigenaars). In de oproeping tot de in het tweede lid bedoelde vergadering moet worden vermeld dat tijdens die vergadering een wijziging van de akte zal worden voorgesteld, terwijl de tekst en/of de tekening van de voorgestelde wijziging bij de oproeping dient te worden gevoegd.

Vernietiging besluit VvE bij rechter vorderen

Een eigenaar die niet voor een besluit tot wijziging van de akte heeft gestemd kan volgens artikel 5:140a BW vernietiging van het besluit van de VvE bij de rechter vorderen. De bevoegdheid om vernietiging te vorderen verjaart door verloop van drie maanden, welke termijn begint met de aanvang van de dag, volgende op die waarop het besluit door de vergadering is genomen, dus niet vanaf de datum dat er kennis van het besluit is genomen. Dit is een speciale regeling van de wijziging van de splitsingsakte. Dit geldt niet voor andersoortige besluiten van de VvE.

Toestemming wijziging splitsingsakte door hypotheekhouder

Een wijziging van de akte behoeft de toestemming van hen die een beperkt recht op een appartementsrecht hebben (dus hypotheekhouder), van hen die daarop beslag hebben gelegd (tenzij het uitsluitend een wijziging van het reglement betreft), alsmede, indien een recht van erfpacht of van opstal in de splitsing is betrokken, van de grondeigenaar. Ook is toestemming nodig van de gerechtigden tot een erfdienstbaarheid, indien hun recht door de wijziging wordt verkort.

Wijziging akte door VvE tijdens procedure?

Een wijziging van de akte kan uitsluitend geschieden bij een daartoe opgemaakte notariële akte. Indien de wijziging is gebaseerd op een vergaderingsbesluit als bedoeld in het tweede lid, kan de notariële akte niet worden gepasseerd voordat vaststaat dat dit besluit niet door de rechter kan worden vernietigd. Zo kan het bestuur van de VvE dus niet een wijziging van de splitsingsakte er door drukken als een of meer leden van de VvE een procedure aanhangig hebben gemaakt tegen het besluit tot wijziging van de akte.