19 mei 2016

Woonschepen en geluidhinder

Categorie: Bestuursrecht

Sinds 1 juli 2012 is een ligplaats voor woonschepen als geluidsgevoelig terrein aangewezen. Daarmee is de ligplaats voor een woonschip voor de toepassing van de van de Wet geluidhinder een geluidsgevoelig object geworden. De vraag is echter of uw woonboot als woonschip of als woning in de zin van de Wet geluidhinder dient te worden aangemerkt. Dit is van belang voor het beschermingsregime dat de Wet geluidhinder biedt. Wanneer er sprake is van een woning geldt er een strenger beschermingsregime. Voor het verbouwen van de woonboot (als bouwwerk) is dan ook een omgevingsvergunning op grond van de Wabo vereist. Een bruikbare definitie van het wettelijke begrip ‘bouwwerk’ die ook geldt voor een woonschip luidt: “elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren”.

Woonarken, geluidsregels en vergunning

Op 16 april 2014 heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gewezen (uitspraak ECLI:NL:RVS:2014:1331). De Afdeling oordeelde dat een woonboot onder omstandigheden kwalificeert als een bouwwerk. Wanneer een woonboot kwalificeert als een bouwwerk, dan dient deze voor de geluidregelgeving aangemerkt te worden als ‘woning’. Bij beantwoording van de vraag of de woonboot als bouwwerk moet worden aangemerkt, is, zo overweegt de Raad van State, niet bepalend hoe die verbondenheid fysiek is vormgegeven, maar is doorslaggevend dat de woonboot is bedoeld om ter plaatse als woning te functioneren. Gelet op deze uitspraak dient uw woonboot als woning te worden aangemerkt en geldt het strengere beschermingsregime op grond van de Wet geluidhinder, het Activiteitenbesluit en de Wet milieubeheer.

Woonboot als bouwwerk

Voor de vraag of een woonboot als bouwwerk is te kwalificeren, moet niet alleen gekeken worden naar de wijze waarop het object met de grond is verbonden, maar ook aan de hand van de aard en hoedanigheid van het object, alsmede het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Ook als binnen een tijd van ongeveer vijftien minuten het woonschip kan worden losgekoppeld van de kade, dat de afhouder zou kunnen worden vervangen door stootboeien en dat de woonboot volgens de gemeente relatief eenvoudig te verplaatsen is, betekent niet dat de woonboot geen bouwwerk is. Ook telt mee dat het de bedoeling is dat de woonark bijvoorbeeld in ieder geval gedurende een lange tijd op één plaats wordt gebruikt bijvoorbeeld voor bewoning.
Meer over dit onderwerp is te lezen in een artikel van R. Benhadi, Het woonschip en geluidhinder; geen waterdichte regeling, TBR 2016/63).