26 maart 2013

Zelf een hogere uitkering in het faillissement? Betwist de vorderingen van de overige schuldeisers!

Categorie: Faillissementsrecht

Volgens de Faillissementswet hebben schuldeisers de bevoegdheid omtrent alle ingediende schuldvorderingen inlichtingen te vragen en de juistheid of de beweerde voorrang van die betreffende vordering te betwisten. Dit betwisten kan zeer lucratief zijn, immers, nu in een faillissementssituatie naar alle waarschijnlijkheid niet alle vorderingen zullen worden voldaan, kan het zeer de moeite waard zijn om vorderingen van andere schuldeisers te betwisten om zodoende zelf een hogere uitkering uit het faillissement te ontvangen.

Informatie verkrijgen

Een belangrijk punt hierbij is echter hoe aan informatie te komen waarmee vorderingen van andere schuldeisers kunnen worden betwist. De wet geeft daarvoor een aantal mogelijkheden, te denken valt aan het doen van een verzoek aan de Rechter-commissaris om vragen te stellen aan de gefailleerde op de verificatievergadering. Daarnaast hebben schuldeisers de bevoegdheid om ook ter verificatie de curator om inlichtingen te vragen omtrent elke ingediende vordering.

In geval van een betwisting van de vordering zal de Rechter-commissaris in beginsel een schikking proberen te bewerkstelligen. Mocht een schikking echter niet tot de mogelijkheden behoren, zal een renvooiprocedure moeten worden gevoerd. In een renvooiprocedure is de omvang van de rechtsstrijd beperkt, het gaat in een renvooiprocedure enkel om het toetsen van het bestaan, de omvang en de preferentie van een vordering.

Vorderingen

Concluderend kan gesteld worden dat schuldvorderingen of aanhangige rechtsvorderingen buiten faillissement weliswaar door de schuldenaar naar eigen inzicht kunnen worden afgehandeld zonder dat andere schuldeisers enige inspraak daarin hebben. Binnen het faillissement is dat geheel anders. Zowel bij de verificatie als bij de mogelijke renvooiprocedure hebben schuldeisers ruime bevoegdheden om vorderingen zelfstandig te betwisten. Het betwisten van de schuldvorderingen van de andere schuldeisers in een faillissement kan zeer lucratief zijn, nu bij toewijzing van de betwisting naar alle waarschijnlijkheid de uitkering die aan u kan worden gedaan omhoog zal gaan.