25 januari 2023

Procedure voor indienen zienswijze bij voornemen tot handhaving

Categorie: Handhaving

Een advocaat bestuursrecht kan zienswijze indienen tegen voornemen tot een boete of ander aangekondigde sanctie. Een bestuursorgaan kan een dwangsom, bestuurlijke boete of bestuursdwang opleggen. Alvorens een besluit tot dergelijke handhaving op te leggen, dient het voornemen tot het opleggen van de bestuurlijke boete, dwangsom of bestuursdwang kenbaar gemaakt te worden aan de overtreder. Deze heeft het recht een zienswijze tegen het voornemen tot het besluit in te dienen. In de praktijk wordt ook vaak een informele waarschuwing gegeven bij een overtreding. Daarbij geeft het bestuursorgaan dan aan dat er een bestuurlijke boete, dwangsom of bestuursdwang kan volgen, indien de overtreding niet wordt beëindigd.

Zienswijze indienen tegen voornemen tot sanctie overheid

De advocaat zal de zienswijze tegen het voornemen tot handhaving bij voorkeur schriftelijk indienen. Een advocaat bestuursrecht kan de zienswijze opstellen. Het is van belang in de zienswijze alle relevante feiten en omstandigheden goed in beeld te brengen bij het bestuursorgaan. In de zienswijze tegen het voornemen kan bijvoorbeeld toegelicht worden dat er een rechtvaardigingsgrond was voor de gepleegde overtredering. Ook is het mogelijk dat niet de aangeschreven overtreder de overtreding heeft begaan, doch een andere persoon. Er is dan onduidelijkheid omtrent het daderschap. Naar aanleiding van de zienswijze kan het bestuursorgaan afzien van handhaving of beslissen een andere maatregel te treffen. Daarnaast kan de zienswijze ook gebruikt worden als basis voor een bezwaarschrift voor het geval het bestuursorgaan wel overgaat tot het opleggen van de bestuurlijke boete, dwangsom of bestuursdwang. Meer over het indienen van een zienswijze tegen een bestuurlijke boete lees je hier.

Recht op zienswijze bij dwangsom, bestuursdwang en bestuurlijke boete

De overtreder heeft het recht een zienswijze in te dienen zodra het bestuursorgaan het voornemen tot handhaving heeft kenbaar gemaakt. In het schriftelijk voornemen om een dwangsom, bestuursdwang of boete op te leggen moet voldoende gemotiveerd zijn om welke feiten en omstandigheden het gaat. Bij een voornemen tot bestuurlijke boete dient bij het voornemen ook een boeterapport bijgevoegd te worden. De overtreder dient het boeterapport goed te bestuderen en de feiten en omstandigheden te controleren. Het bestuursorgaan dient een redelijke termijn te gunnen voor het indienen van de zienswijze. Uw advocaat kan om uitstel van de termijn verzoeken, indien deze te kort zou zijn. De zienswijze met betrekking tot het voornemen tot het besluit kan ook mondeling gedaan worden, indien daar behoefte aan is. Alleen bij spoedeisende gevallen kan het bestuursorgaan afzien van de mogelijkheid tot indienen van een zienswijze.

Begunstigingstermijn bij dwangsom en bestuursdwang

Van mogelijkheid tot zienswijze bij een voornemen tot een besluit moet onderscheiden worden de begunstigingstermijn van het besluit bij bestuursdwang, dwangsom of boete. De begunstigingstermijn houdt in dat binnen die termijn (bijvoorbeeld zes weker) de overtreder de mogelijkheid heeft om zelf de overtreding te beëindigen. Uw advocaat kan om verlenging van de begunstigingstermijn verzoeken als dat nodig is. De begunstigingstermijn loopt vanaf de datum van het besluit zodra het besluit is genomen. Het is dan alleen nog de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen. Het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit met een begunstigingstermijn schorst het besluit echter niet. Daarvoor dient de overtreder een voorlopige voorziening aan te vragen bij de bestuursrechter.

Het team bestuursrecht van Blenheim adviseert en procedeert over handhaving en sancties van de overheid. Neem vrijblijvend contact op als u daarmee wordt geconfronteerd.