9 april 2013

Adviseur en tussenpersoon is aansprakelijk als hij in strijd met zorgplicht handelt

Categorie: Aansprakelijkheidsrecht

De klant en de adviseur (en tussenpersoon) zijn met elkaar in contact gekomen in 2001. De financieel adviseur had toen een verzekerings- en hypotheekkantoor in de vorm van een eenmanszaak en later in de vorm van een of meer besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, waarvan hij direct of indirect bestuurder en enig aandeelhouder was.

De klant kreeg in 2005 de beschikking over een bedrag van € 200.000. Zij heeft hierover met de adviseur gesproken. Op 20 mei 2005 heeft de klant met Heuvel, een klant van de adviseur, een overeenkomst van geldlening gesloten, waarbij zij het bedrag van € 200.000 aan Heuvel leende, aflossingsvrij en tegen een achteraf te betalen rente van 6% per jaar. de adviseur heeft de overeenkomst namens Heuvel ondertekend. De klant heeft het geleende bedrag aan Heuvel betaald. Op 21 maart 2007 is Heuvel gefailleerd. De hoofdsom van de geldlening was toen € 174.133.

Aansprakelijkstelling adviseur

De klant houdt de adviseur aansprakelijk en vordert de adviseur te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 192.081,89. Aan de vordering wegens een beroepsfout is onder meer ten grondslag gelegd dat de adviseur onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld doordat hij haar voorafgaand aan de totstandkoming van de geldlening ten behoeve van zijn eigen belangen in Heuvel welbewust heeft blootgesteld aan risico’s van de geldlening die zij niet had willen lopen indien zij die had gekend, zonder haar over die risico’s te informeren.

De rechtbank heeft de vordering toegewezen. De adviseur voerde als verweer namens Heuvel met de klant heeft gesproken over de lening aan Heuvel, maar dat het niet ging om adviesgesprekken. Volgens hem kon de klant in redelijkheid ook niet verwachten dat hij hierbij optrad als haar adviseur, aangezien zij sprak met een vertegenwoordiger van het bedrijf waaraan zij de lening zou verstrekken. Dat verweer van de adviseur ontslaat hem niet van aansprakelijkheid aldus de rechtbank.

In hoger beroep adviseur aansprakelijk

De advocaat stelde hoger beroep in en met succes: Het hof vond de adviseur wel aansprakelijk jegens de klant. Hoger beroep kan dus zinvol zijn. Het hof is in hoger beroep van oordeel dat, als de klant aan de adviseur advies vraagt over een bestemming voor het beschikbaar komende bedrag van € 200.000 en als de adviseur daarop terstond met een concreet advies reageert, gezien de voorgeschiedenis in beginsel voor de hand ligt dat de klant daaraan de betekenis toekent dat de adviseur kennelijk bereid is voor haar een advies- en bemiddelingstaak op zich te nemen, gelijksoortig aan de taken die hij eerder voor haar op zich genomen en uitgevoerd had.

Beroepsaansprakelijkheid gebaseerd op zorgplicht

De adviseur meent niet aansprakelijk te zijn en stelt cassatie in bij de Hoge Raad. daar gaat de discussie over de grond voor aansprakelijkheid van de adviseur; was dat de adviesrelatie of is onrechtmatig gehandeld, in strijd met de maatschappelijk zorgplicht die een adviseur ook heeft als er geen adviesrelatie is. De Hoge Raad meent dat geen sprake was van een adviesrelatie terzake deze geldlening. Wel is er een zorgplicht van de adviseur jegens de klant. Die zorgplicht bestond ook toen het de klant uit de gang van zaken tijdens het gesprek duidelijk was geworden dat de adviseur bij deze geldlening voor Heuvel optrad en daarom behoorde te begrijpen dat hij ‘niet als opdrachtnemend bemiddelaar kan worden beschouwd’. Nu de adviseur en tussenpersoon was benaderd vanwege de tot dan toe bestaande adviesrelatie en het vertrouwen dat de klant in hem als deskundige stelde, bracht de in het maatschappelijk verkeer vereiste zorgvuldigheid mee dat hij, ook al was geen sprake van een contractuele adviesrelatie met betrekking tot deze geldlening, zich de belangen van Roffelsen zou aantrekken.

Gevarenzone beroepsaansprakelijkheid adviseur

In deze uitspraak over aansprakelijkheid van een financieel adviseur wordt door de Hoge Raad wederom onderstreept dat ook zonder contract met een klant een financieel adviseur een zorgplicht en waarschuwingsplicht heeft.

Hoge Raad, 22 maart 2013, LJN: BY6759, te vinden op rechtspraak.nl.