29 april 2015

Zorgplicht bank bij borg

Categorie: Zorgplicht banken

Eerder besprak ik al recente rechtspraak bevestigt dat een bank een zorgplicht en waarschuwingsplicht bij borg heeft.

A is de bestuurder van R&D en wordt door Rabobank aangesproken uit hoofde van een door R&D niet terugbetaald krediet, waar A zich persoonlijk borg voor heeft gesteld. A verweert zich en stelt dat Rabobank haar zorgplicht als bank bij deze borg heeft geschonden.

Waarschuwingsplicht van de bank jegens consument

A betoogt dat Rabobank na september 2007 het verhaalsrisico op hem als borg heeft vergroot door het krediet onnodig te laten oplopen en dus een situatie van overkreditering te faciliteren en door A onvoldoende te informeren over het toenemende risico dat hij liep dat de borgtocht werd afgeroepen.

Het Gerechtshof overweegt dat A onvoldoende gemotiveerd heeft betwist dat hij wist dat de schuld van R&D onder de kredietrelatie met Rabobank in september 2007 EUR 2.170.000,- beliep en na herfinanciering in juli 2010 was teruggebracht tot EUR 1.594.000,-. Bij het faillissement van R&D stond er in juli 2011 nog EUR 1.338.000,- uit. Dit staat haaks op het standpunt van A, dat Rabobank het krediet onnodig heeft laten oplopen en dus overweegt het Gerechtshof dat A onvoldoende heeft toegelicht dat Rabobank zich onvoldoende de belangen van A heeft aangetrokken en het risico als borg op onzorgvuldige wijze heeft vergroot. Er is dus geen sprake van schending zorgplicht door de bank en ook heeft de bank aan zijn waarschuwingsplicht voldaan. Rabobank heeft bij brief van 20 juli 2010 A namelijk ook gewaarschuwd voor de toegenomen risico’s en onder deze omstandigheden kan A niet volhouden dat Rabobank hem onvoldoende heeft geïnformeerd. Ook in dat licht is er van schending van de zorgplicht geen sprake. Ten aanzien van de opzegging van de kredietfaciliteit was de zorgplicht van de bank ook niet geschonden. Rabobank heeft eerst de zakelijke zekerheden uitgewonnen en pas nadat het bestaan van een restvordering voldoende aannemelijk was, A ook aangesproken onder de borgtocht.

Het Hof overweegt dat er van schending zorgplicht door Rabobank geen sprake is en dat het uitwinnen van de borgtocht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook niet onaanvaardbaar is.

Borgtocht en de zorgplicht van een bank

Deze ondernemer verloor van Rabobank. Eerder schreef ik als advocaat gespecialiseerd in zorgplicht banken ook over het vernietigen van een borgtochtovereenkomst in privé. Ook daar speelde de bijzondere zorgplicht en waarschuwingsplicht van een bank bij de borgtochtovereenkomst een belangrijke rol. De feiten en omstandigheden van het specifieke geval blijken erg belangrijk te zijn. wat wist de bank en heeft de bank wel (of niet) tijdig gewaarschuwd en/of voldoende de belangen van u als ondernemer aangetrokken. Als advocaat gespecialiseerd in de zorgplicht van banken kan ik uw mogelijke probleem bestuderen en bepalen of u een claim heeft tegen de bank. U kunt altijd vrijblijvend contact met mij opnemen.