13 augustus 2014

Aansprakelijkheid borg bij borgtocht

Categorie: Bestuursrecht

Pandrecht, borgtocht en hoofdelijkheid

Bij borgtocht kan borg hoofdelijk aansprakelijk zijn. De door de bank aangesproken borg accepteerde in deze zaak niet de aansprakelijkstelling van de bank op grond van de borgtocht. In 2007 heeft de Rabobank in 2007 aan twee vennootschappen een (start)krediet verleend van EUR 50.000,-. Ter meerdere zekerheid heeft de bank een pandrecht op de roerende zaken van de vennootschappen bedongen en een bankborgtocht van EUR 50.000,-. ten laste van de directeur grootaandeelhouder (“DGA”). Lees ook: toestemming echtgenoot bij borgtocht.

Schending zorgplicht jegens borg door fout bank?

In 2011 werden de vennootschappen failliet verklaard. De Rabobank had nog EUR 51.000,- van de vennootschappen te vorderen. Rabobank heeft echter een grote fout gemaakt en is vergeten om de pandakte te laten registreren. De registratie van een (stil) pandrecht is een vereiste voor het vestigen van een rechtsgeldig (stil) pandrecht. Nu de Rabobank dit heeft nagelaten is er geen rechtsgeldig pandrecht gevestigd op de roerende zaken van de vennootschappen.

Verkoop activa in faillissement door curator

De curator heeft de roerende zaken van de vennootschappen verkocht en daarmee een opbrengst behaald van EUR 57.000,-. Indien de Rabobank het pandrecht op de juiste wijze had gevestigd, had zij haar volledige vordering op deze activa kunnen verhalen. Nu zij dit heeft nagelaten resteert voor de Rabobank slechts een concurrente vordering in het faillissement van de vennootschappen.

Vervolgens probeert de Rabobank haar vordering alsnog te verhalen op DGA van de vennootschappen uit hoofde van de borgtochtovereenkomst. De borgtochtovereenkomst is niet door de DGA ontbonden.

Bank schendt zorgplicht door niet registreren pandakte

De rechtbank stelt allereerst vast dat de Rabobank haar zorgplicht heeft geschonden door het niet registreren van de pandakte. Een bank heeft een bijzondere zorgplicht tegenover haar klanten en kan bij schending zorgplicht aansprakelijk zijn voor schade. Indien zij deze fout niet had gemaakt, had zij namelijk haar volledige vordering kunnen verhalen op de vennootschappen.

Vervolgens komt de rechtbank tot de conclusie dat de DGA in beginsel gebonden is tot nakoming van de borgtochtovereenkomst, maar dat het naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat dat Rabobank (ondanks haar fout) nakoming van de borgtochtovereenkomst eist, door de borg uit te winnen alsof deze fout – waaraan de borg zelf part noch deel had en waarvan de DGA ook niet op de hoogte was – helemaal niet is gemaakt. Zonder deze fout was Rabobank in het faillissement van de vennootschappen geheel voldaan en had zij de DGA niet meer hoeven aan te spreken. De rechtbank wijst de vorderingen van de Rabobank dan ook volledig af. Eerder schreef ik als advocaat gespecialiseerd in financiering ook over het vernietigen van een borgtochtovereenkomst in privé.

Uitwinning borgtocht en advies advocaat

Deze uitspraak laat eens te meer zien dat het vestigen van een zekerheidsrecht (zoals een borgtocht) met de nodige zorg moet gebeuren. Indien aan bepaalde vestigingsformaliteiten niet is voldaan, kan dit lelijke gevolgen hebben. Deze keer heeft de Rabobank zich lelijk in de vingers gesneden en in strijd gehandeld met de op haar rustende zorgplicht. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande uitspraak vragen hebben ten aanzien van borgtochtovereenkomsten of andere zekerheidsrechten, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met de praktijkgroep financieringen en zekerheden van Blenheim Advocaten Amsterdam.
Lees ook: uitstel van excutie hypotheek.