DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)

Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken zijn gemaakt over arbeidsvoorwaarden van een groep werknemers. De CAO regelt bijvoorbeeld de standaard arbeidsvoorwaarden zoals: betaling van loon, vakantierechten, overwerk, beëindiging van contracten etc.

Een CAO wordt gesloten tussen één of meer werkgevers of één of meer werkgeversverenigingen en één of meer werknemersverenigingen (meestal vakbonden). De werkgevers die betrokken zijn bij het sluiten van de CAO zijn in elk geval gebonden aan de daarin opgenomen arbeidsvoorwaarden. Voor de vraag of een CAO van toepassing is op werknemers en werkgevers wordt gekeken naar de werkingssfeerbepaling.

ALGEMEEN VERBINDEND

Naar Nederlands recht kunnen CAO’s van tijd tot tijd algemeen verbindend worden verklaard door de minister van Sociale Zaken. Hierdoor is de CAO van toepassing gedurende de perioden waarin de CAO algemeen verbindend is verklaard en indien de werkgever valt binnen de reikwijdte van de CAO.

Aan een onderneming kan onder voorwaarden gedurende de eerste drie jaar dispensatie worden verleend van de verplichting tot deelname aan de CAO.

Voor verdere vragen over een CAO kunt u hier contact opnemen met het arbeidsrecht team van Blenheim.