Arbeidsovereenkomst en -voorwaarden

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht indien aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

 1. arbeid;
 2. loon;
 3. gezag, de werkgever heeft een zekere mate van gezag over de werknemer.

Het aspect ‘gezag’ leidt vaak tot discussie en onderscheidt de arbeidsovereenkomst van de overeenkomst van opdracht. De lijn is vrij dun tussen enerzijds gezag (artikel 7:610 BW) en instructie (artikel 7:402 BW) anderzijds.

Rechtsvermoeden

Indien een werknemer gedurende 3 maanden ten minste 20 uur per maand arbeid verricht voor een werkgever tegen betaling van loon kan sprake zijn van een “rechtsvermoeden” van een arbeidsovereenkomst.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd

De arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd worden aangegaan. Dit heeft met name gevolgen voor de wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Wettelijke vereisten voor de arbeidsovereenkomst

Werkgever is verplicht om de werknemer een schriftelijke verklaring (d.w.z. een arbeidsovereenkomst) te verstrekken, met ten minste de volgende gegevens:

 • de naam en de woonplaats van de partijen
 • de plaats of plaatsen waar het werk wordt uitgevoerd
 • de positie van de werknemer of de aard van zijn werk
 • de datum van indiensttreding
 • indien de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, de duur van de overeenkomst
 • het recht op vakantie of de wijze waarop het recht wordt berekend
 • de door de partijen in acht te nemen opzegtermijnen of de wijze waarop de termijnen worden berekend
 • de beloning en de betalingstermijn en, indien de beloning afhankelijk is van de resultaten van de te verrichten werkzaamheden, de hoeveelheid aan te bieden werk per dag of per week, de prijs per eenheid en de tijd die redelijkerwijs verwacht mag worden aan de uitvoering ervan te besteden
 • de gebruikelijke werkperiode per dag of week
 • of de werknemer zich zal aansluiten bij een pensioenregeling
 • indien de werknemer langer dan een maand buiten Nederland zal werken, de duur van die arbeid, de huisvesting, de toepasselijkheid van de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving of een specificatie van de organen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van die wetgeving, de valuta waarin de betaling zal plaatsvinden, de vergoedingen waarop de werknemer recht heeft en de wijze waarop de terugkeer geregeld is
  de geldende CAO of regeling die door of namens een bevoegde instantie is opgesteld
 • of de arbeidsovereenkomst moet worden beschouwd als een detacheringsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek.

Vragen?

Als u vragen heeft over de arbeidsovereenkomst, neem dan gerust hier contact op met het arbeidsrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.