Boete Arbeidstijdenwet

De Inspectie SWZ (vroeger Arbeidsinspectie) houdt toezicht op de naleving van de Arbeidstijdenwet (ATW). Er worden regelmatig controles bij werkgevers uitgevoerd. Controles door de inspectie SZW vindt plaats op eigen initiatief van de Inspectie SZW of bijvoorbeeld als er een klacht is binnengekomen over mogelijke overtredingen op de Arbeidstijdenwet. Aan controle kan een verzoek om inlichtingen voorafgaan.

Wanneer bij de arbeidsinspectie blijkt dat een bedrijf de wettelijke regels niet naleeft, kan het een bestuurlijke boete krijgen of te wel een geldstraf. Een boetesbeschikking van de Inspectie SZW kan volgen. Een advocaat bestuursrecht kan een zienswijze indienen, bezwaar en beroep instellen tegen een boetebeschikking. Ook bij een onderzoek door de arbeidsinspectie SZW kan het zinvol zijn tijdig een advocaat te raadplegen omtrent uw rechten en de bevoegdheden van de inspecteur.

Administratie werkgever arbeidstijden

Ingevolge artikel 4:3, eerste lid, van de Arbeidstijdenwet (Atw), moet een werkgever en een persoon als bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, een deugdelijke administratie terzake van de arbeidstijden en rusttijden. Daarmee wordt toezicht en handhaving op de naleving van de Atw en de daarop berustende bepalingen mogelijk maakt. Het niet naleven van de administratieplicht door de werkgever ex artikel 4:3, eerste lid, wordt als overtreding Arbeidstijdenwet aangemerkt. Ingevolge artikel 10:5, derde lid, ATW gelden de overtredingen ten opzichte van elke persoon, met of ten aanzien van wie de overtreding is begaan, en met betrekking tot elke dag in de loop waarvan deze overtreding is begaan. Ook een rechtspersoon (een B.V.) kan een overtreding van de Arbeidstijdenwet begaan en beboet worden door de inspectie SZW.

Arbeidsinspectie SZW en arbeidstijden

Ingevolge artikel 5:13 van de Awb maakt een toezichthouder slechts van zijn bevoegdheden gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor de uitoefening van zijn taak nodig is. Ingevolge artikel 5:17, eerste lid, is een toezichthouder (vaak de inspecteur SZW of ander dienst) bevoegd inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden. Ingevolge artikel 5:20, eerste lid, is een ieder verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.

Hoogte boete Arbeidstijdenwet

Het overtreden van de Arbeidstijdenwet wordt sinds het begin van 2013 zwaarder bestraft. Er geldt per overtreding Arbeidstijdenwet een boetenormbedrag. In de Tarieflijst boetenormbedragen bestuurlijke boete wegvervoer (boetecatalogus), die als bijlage 1 bij de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) is gevoegd, is het boetenormbedrag voor overtreding van artikel 4:3, eerste lid, van de Atw, gesteld op € 4.400,00 per persoon per overtreding per dag. De boetenormbedragen liggen tussen de € 200,- en € 10.000,-. Bij de berekening van het totale boetebedrag hanteert de Inspectie SZW een correctie voor het aantal werknemers (bijvoorbeeld 100 of meer werknemers, factor 1,5) en het maximum aantal medewerkers en gekeken wordt of het direct beboetbare overtreding van de Arbeidstijdenwet betreft: er is een aantal regels dat direct wordt beboet en waarvoor niet in eerste instantie een waarschuwing voor wordt gegeven door de inspectie SZW. Hiervoor geldt per overtreding 1,5 maal het boetebedrag, rekening houdend met de voorgaande correcties.

Matiging boete Arbeidstijdenwet

Volgens vaste jurisprudentie van de Raad van State Afdeling (zie onder meer de uitspraak van 31 oktober 2012 in zaak nr. 201202163/1/V6), bestaat reden tot matiging van de door de inspectie SZW opgelegde bestuurlijke boete tegen de werkgever indien op basis van de door de beboete werkgever overgelegde financiële gegevens moet worden geoordeeld dat hij door de opgelegde boete onevenredig wordt getroffen. Als de werkgever bij herhaling een norm overtreedt of als de overtreding de gezondheid van kinderen of de verkeersveiligheid in gevaar brengt, kan strafrechtelijke vervolging volgen. Vraag een advocaat bestuursrecht de boetebeschikking te beoordelen en of het zinvol is bezwaar aan te tekenen tegen de boetebeschikking van de inspectie SZW.

Termijn voor oplegging boete

Een advocaat bestuursrecht krijgt vaak de vraag of een jaar na de overtreding de inspectie SZW nog een boetebeschikking kan opleggen. Dat hangt van de feiten en omstandigheden af. De Raad van State in hoger beroep heeft overwogen (onder meer de uitspraak van de Afdeling van 29 januari 2014 in zaak nr. 201302106/1/A2),dat de redelijke termijn, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het EVRM, is overschreden, indien de duur van de totale procedure onredelijk lang is. Bij een punitieve sanctie zoals een bestuurlijke boete van de arbeidsinspectie is in hoger beroep het uitgangspunt dat binnen vier jaar nadat die termijn is aangevangen uitspraak moet zijn gedaan. En die termijn loopt van moment dat de inspectie SZW een handeling heeft verricht waaraan deze in redelijkheid de werkgever verwachting kan ontlenen dat aan hem een boete zal worden opgelegd.

Vragen?

Heeft u vragen over de verplichtingen van werkgever en werknemer op basis van de Arbowet of heeft u hulp nodig bij het maken van bezwaar tegen een door de Inspectie SZW opgelegde sanctie, neem dan gerust hier contact op met het arbeidsrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.