Individueel ontslag

Naar Nederlands recht kan een arbeidsovereenkomst op verschillende wijzen worden beëindigd, afhankelijk van de reden van beëindiging.

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Werkgever en werknemer kunnen gezamenlijk overeenkomen dat het dienstverband eindigt, de zogenaamde “beëindiging met wederzijds goedvinden”. Partijen leggen de voorwaarden van beëindiging vervolgens vast in een beëindigingsovereenkomst. Hierbij moet gedacht worden aan de ontslagvergoeding, de (fictieve) opzegtermijn, de einddatum, eventuele kosten voor rechtsbijstand en bijvoorbeeld voortzetting of verval van het concurrentiebeding. Indien de reden van beëindiging correct is omschreven dan behoudt werknemer eveneens aanspraak op een WW-uitkering.

Ontbinding kantonrechter

Wanneer werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen op basis van een redelijke ontslaggrond zoals disfunctioneren, verwijtbaar handelen/nalaten of een verstoorde arbeidsverhouding kan hij zich tot de kantonrechter te wenden. De kantonrechter kan een verzoek tot beëindiging slechts toewijzen, als aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. De kantonrechter is gebonden aan de ontslaggronden, de opzegverboden en de discriminatieverboden.

UWV-procedure

Wanneer werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen op grond van de ontslaggrond bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid wendt hij zich tot het UWV. Het UWV toetst de onderbouwing en de reden van ontslag en herplaatsingsinspanningen.

Zowel bij de kantonrechter als bij UWV krijgt werknemer de mogelijkheid zich te verweren tegen het ontslag.

Herplaatsing

Werkgever kan de arbeidsovereenkomst alleen opzeggen als de redelijke ontslaggrond voldoende is onderbouwd en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn in een andere passende functie niet mogelijk is, ok niet met behulp van scholing. Werkgever dient zich actief in te spannen voor herplaatsing alvorens tot ontslag wordt overgegaan.

Transitievergoeding

De werknemer van wie op initiatief van werkgever het dienstverband wordt beëindigd heeft aanspraak op een transitievergoeding. Dit recht ontstaat al op dag 1 van het dienstverband zodat ook tijdelijke arbeidskrachten hierop bij einde dienstverband aanspraak kunnen maken. De hoogte van deze ontslagvergoeding hangt af van het salaris en de duur van het dienstverband. De formule voor berekening van de transitievergoeding vindt u hier.

Een transitievergoeding is niet verschuldigd wanneer:

  • het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  • de werknemer de AOW of pensioengerechtigde gerechtigde leeftijd heeft bereikt;
  • voor werkgever in staat van surseance faillissement verkeert;
  • werknemer jonger is dan 18 en minder dan 12 uur per week werkt;
  • wanneer werknemer zelf opzegt.

Billijke vergoeding

De transitievergoeding kan onder bijzondere omstandigheden worden aangevuld met een billijke vergoeding. Bij de berekening van de transitievergoeding wordt verwijtbaar gedrag van de werkgever niet meegewogen. Daarom heeft de wetgever de mogelijkheid geboden tot een billijke vergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Hierbij moet gedacht worden aan discriminatie, het geven van een valse ontslaggrond, het schenden van re-integratievoorschriften etc. De hoogte wordt bepaald door de rechter.

Ontslag op staande voet

Ook kan het voorkomen dat werkgever het dienstverband wil beëindigingen omdat er sprake is van een dringende reden. Werknemer heeft bijvoorbeeld gestolen, gefraudeerd of weigert werk zonder goede reden. In dat geval kan werkgever direct tot ontslag op staande voet overgaan, na een eventueel voorafgaand onderzoek. Vereist voor een geldig ontslag op staande voet is dat werkgever de werknemer onverwijld op de hoogte stelt en de reden van het ontslag aan werknemer mededeelt. Ook moet er hoor en wederhoor hebben plaatsgevonden. Werknemer moet de gelegenheid hebben gekregen zijn verhaal te doen. De regels rondom een ontslag op staande voet luisteren zeer nauw waardoor het verstandig is al in een vroeg stadium juridisch advies in te winnen.

Vragen?

Heeft u vragen over ontslag of aanverwante zaken, neem dan gerust hier contact op met het arbeidsrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.