Ziekte en arbeidsongeschiktheid

De Nederlandse wet voorziet in diverse rechten voor medewerkers op gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Wij zetten de voornaamste voor u op een rij.

 

Doorbetaling van loon

De Nederlandse wet bepaalt dat de werknemer gedurende de eerste 104 weken van ziekte/arbeidsongeschiktheid recht heeft op minimaal 70% van het loon. Als deze 70% lager blijkt te zijn dan het wettelijk minimumloon, heeft de werknemer gedurende het eerste jaar recht op het wettelijk minimumloon.

Veel werkgevers wijken af van deze regel en gaan ermee akkoord het eerste jaar meer (100%) te betalen en het tweede jaar 70%. Soms voorziet een CAO ook in een hoger percentage.

De werkgever heeft alleen het recht om van deze algemene regel af te wijken door twee “wachtdagen” in acht te nemen. Dit zijn de eerste twee ziektedagen waarover geen loon verschuldigd is. Het is alleen mogelijk om wachtdagen toe te passen als partijen dit schriftelijk overeenkomen in een collectieve en/of individuele arbeidsovereenkomst.

Het salaris tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid is onderhevig aan inhouding van eventuele door de werknemer te ontvangen uitkeringen en kan worden gemaximaliseerd tot het maximale dagloon.

De werknemer heeft geen recht op loon indien de ziekte opzettelijk is veroorzaakt of indien de werknemer niet meewerkt aan de re-integratie.

Verplichtingen tijdens ziekte

Tijdens de ziekte van de werknemer moet zowel de werkgever als de werknemer er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de werknemer weer arbeidsgeschikt wordt. Re-integratie is het belangrijkste doel van de procedure die gevolgd wordt tijdens ziekte (indien mogelijk).

In geval van langdurige arbeidsongeschiktheid gelden specifieke regels. De ziekte moet worden gemeld bij de bedrijfsarts, die de arbeidsongeschiktheid van de werknemer zal kwalificeren en monitoren. De werkgever stelt samen met de werknemer een Plan van Aanpak op waarin de te volgen werkwijze wordt neergelegd. De bedrijfsarts zal de arbeidsongeschiktheid van de werknemer periodiek evalueren.

Soms is de werknemer voor een bepaald percentage arbeidsongeschikt is. Dit moet worden gecoördineerd door de bedrijfsarts en de werkgever moet zijn uiterste best doen om de werknemer passend werk te bieden. Als er binnen het bedrijf van de werkgever geen passend werk beschikbaar is, kan van de werkgever worden verwacht dat zij elders werk voor de werknemer zoekt en/of zorgt voor outplacement.

Als de periode van twee jaar ziekte voorbij is, eindigt de loondoorbetalingsverplichting, tenzij het UWV van mening is dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan om de werknemer te re-integreren. In dat geval loopt de werkgever het risico dat de periode van twee jaar, waarin de werkgever verplicht is het loon van de werknemer door te betalen, wordt verlengd.

In het algemeen geldt onder het Nederlandse arbeidsrecht een verbod op beëindiging van het dienstverband tijdens de ziekte van de werknemer. Dit is een zeer strikte regel (om de werknemer te beschermen) en het is bijna onmogelijk om hiervan af te wijken.

Vragen?

Heeft u vragen over ziekte of arbeidsongeschiktheid, neem dan gerust hier contact op met het arbeidsrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.