Boete toezichthouder

Er zijn diverse toezichthouders die door hun Inspecties regelgeving handhaven. Bij constatering van een overtreding wordt doorgaans een bestuurlijke boete door de toezichthouder opgelegd. Ook de toezichthouder handhaven met een dwangsom of bestuursdwang. Een advocaat bestuursrecht kan bezwaar of beroep instellen tegen een besluit met boete, dwangsom of bestuursdwang. Ook bij het onderzoek door de (inspectie van de) toezichthouder kan de advocaat aanwezig zijn.

Indien de toezichthouder een onderzoek heeft aangekondigd dan kan de advocaat adviseren wat de rechten wat de bevoegdheden zijn van de toezichthouder, hoe ver de medewerkingsplicht gaat en wat het zwijgrecht inhoudt en wanneer dat ingeroepen kan worden indien vragen door de inspectie worden gesteld.

Overtreding bedrijf en handhaving met boete

Een bedrijf krijgt een boete wanneer een toezichthouder één of meer overtredingen constateert. De (inspectie van de) toezichthouder maakt dan een boeterapport op met onder andere de overtreding(en) die volgens de toezichthouder zijn begaan. De toezichthouder kan ook een verklaring van werknemers opnemen in het boeterapport. Het boeterapport wordt met de bewijsstukken naar de inspectie gestuurd. De overtreder heeft ook recht op het boeterapport. Het is belangrijk dat u of uw advocaat het boeterapport goed controleert op onjuistheden. Het rapport wordt immers gebruikt als motivering voor de oplegging van de boete door de toezichthouder. De toezichthouder gaat niet over de hoogte van het boetebedrag. De hoogte van de boete is wettelijk vastgesteld of in een richtlijn met normbedragen voor boetes.

Bewijs overtreding en boeterapport

De toezichthouder beoordeelt het boeterapport en stelt vast of de overtreding bewezen is. De boete wordt door de toezichthouder berekend aan de hand van boetenormbedragen. De overtreder ontvangt een schriftelijke kennisgeving van het voornemen van de toezichthouder om een boete op te leggen. Het bedrijf binnen twee weken op reageren om uw zienswijze (reactie) geven. Het is vaak zinvol een advocaat bestuursrecht de zienswijze op te laten stellen. De toezichthouder beoordeelt de zienswijze tegen het voornemen boete op te leggen. Daarna ontvangt het bedrijf een brief waarin staat of u wel of geen boete krijgt en hoe hoog die is; dat is het boetebesluit of de boetebeschikking. Wanneer een boete is opgelegd door de toezichthouder krijgt, ontvangt de overtreder van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) een acceptgiro.

Bezwaar maken tegen boetebeschikking toezichthouder

Tegen de boetebeschikking kunt u binnen zes weken bezwaar maken na de datum van verzending van de boetebeschikking. Het bezwaarschrift tegen de boetebeschikking dient aan een aantal wettelijke vereisten te voldoen. Een advocaat bestuursrecht kan gemotiveerd een bezwaarschrift indien teneinde het besluit aan te vechten. U kunt gebruik maken van het recht om te worden gehoord door de toezichthouder, dat is niet verplicht. De toezichthouder dient hoor en wederhoor te plegen. Het is vaak zinvol dat wel te doen met uw advocaat om uw standpunt goed toe te lichten en de toezichthouder de kans te geven vragen te stellen. De beslissing op het bezwaarschrift volgt meestal binnen 12 weken na de laatste dag dat u een bezwaarschrift kon indienen. Wanneer een hoorzitting heeft plaatsgevonden, wordt ook het verslag van de hoorzitting meegestuurd. Indien een advocaat namens het bedrijf bezwaar heeft gemaakt, dan ontvangt deze gemachtigde de beslissing.

Beroep tegen afwijzing bezwaar

Is het bezwaar afgewezen door de toezichthouder en bent u het hier niet mee eens, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank, sector Bestuursrecht. Pas dan zal een rechter de zaak beoordelen en dat kan een ander licht op de zaak werpen. Onderaan de beslissing op uw bezwaar staat de rechtbank waar beroep aangetekend kan worden. Beroep aantekenen moet binnen 6 weken na de dag waarop de beslissing op bezwaar bekend is gemaakt (de termijn gaat lopen vanaf de dag na verzending). Voor het aantekenen van beroep moet griffierecht betaald worden aan de rechtbank. Uw advocaat kan ook pro forma beroep instellen op nader aan te voeren gronden. Ook in de beroepsprocedure tegen de toezichthouder vindt een mondelinge behandeling plaats bij de bestuursrechter. U dient dan met uw advocaat op de zitting aanwezig te zijn zodat de rechter u ook vragen kan stellen.

Bezwaar of beroep schorst niet betalingsverplichting boete toezichthouder

Uitgangspunt is dat het bedrijf de boete altijd moet betalen binnen de voorgeschreven termijn. Ook als bezwaar of beroep is aangetekend tegen het boetebesluit van de toezichthouder. Wanneer blijkt dat de boete onrechte is opgelegd, dan krijgt u de boete met de wettelijke rente terugbetaald. Uw advocaat kan echter trachten opschorting of schorsing van het besluit te bewerkstelligen dat kan bijvoorbeeld oor een verzoek tot voorlopige voorziening in te dien bij de bestuursrechter. Er moet wel een zwaarwegend belang te zijn om schorsing of uitstel van betaling van de bestuurlijke boete te verkrijgen. Onder bepaalde voorwaarden is een betalingsregeling mogelijk over de boetebeschikking.

Klacht tegen toezichthouder

De toezichthouder voert taken uit op het gebied van vergunningverlening en handhaving. Wanneer u een klacht heeft over een feitelijke handelwijze van de inspectie, de inspecteur(s) of toezichthouder, een gedraging van een of enkele medewerker(s) van de inspectie of wanneer u meent onheus te zijn behandeld of werknemers van uw bedrijf dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder. Een klachtencommissie beoordeelt de klacht en informeert de klager daarover.

Vragen over bestuurlijke boete?

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig bij het maken van bezwaar tegen een door de Inspectie  opgelegde sanctie, neem dan gerust hier contact op met het team bestuursrecht van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.