In beroep gaan tegen besluit NIWO

Tegen een besluit van Niwo kan een transportonderneming bezwaar maken en ook in beroep bij de rechter. Dat is zinvol om te doen omdat het Erru-register besluiten van ILT en Niwo inzake overtredingen registreert. Dat levert het transportbedrijf strafpunten op. Dat kan uiteindelijk tot intrekking van de vergunning van een wegtransporteur leiden. Een onterechte weigering of intrekking kan dan vergaande gevolgen hebben. We geven een korte inleiding over bezwaar en beroep tegen onwelgevallige besluiten van Niwo.

Besluiten die Niwo neemt over transportbedrijven

De Niwo verleent op grond van de Wet Wegvervoer Goederen verleent de Niwo Eurovergunningen aan transportondernemingen die zich bezig houden met het goederenvervoer over de weg. De NIWO toetst iedere 5 jaar of transportbedrijven aan de vier in de wet omschreven kwalitatieve eisen voldoen: kredietwaardigheid, betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en reële vestiging. Als een wegtransporteur niet meer aan de vereisten voldoet kan een vergunning ingetrokken worden. Niwo verstrekt ook bestuurdersattesten voor niet EU-chauffeurs, CEMT-vergunningen, ritmachtigingen en geeft de NIWO TIR-carnets af. Niwo doet dat door op aanvraag bij besluit een vergunning, attest of machtiging te verlenen. Tegen ieder besluit, bijvoorbeeld een weigering, schorsing, ongeschiktheidsverklaring of intrekking, kan de betrokkene binnen 6 weken bezwaar aantekenen.

Bezwaar maken tegen besluit Niwo

Indien de Niwo  een besluit heeft genomen dan kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend na de datum van verzending van de beschikking van Niwo. Het bezwaar wordt behandelt door de Niwo. Het bezwaarschrift tegen het besluit dient aan een aantal wettelijke vereisten te voldoen. Een advocaat bestuursrecht kan gemotiveerd een bezwaarschrift indienen teneinde het besluit aan te vechten. U kunt gebruik maken van het recht om te worden gehoord door Niwo maar dat is niet verplicht. De Niwo dient in de bezwaarprocedure hoor en wederhoor te plegen. Het is vaak zinvol dat wel te doen met uw advocaat om uw standpunt goed uit te leggen en Niwo de kans te geven om vragen te stellen. De beslissing op het bezwaarschrift volgt meestal binnen 12 weken na de laatste dag dat u een bezwaarschrift kon indienen.

Beroepsprocedure tegen Niwo besluit

Als het bezwaar door Niwo is afgewezen en bent u het hier niet mee eens, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank, sector Bestuursrecht. Pas dan zal een rechter de zaak beoordelen en dat kan een ander licht op de zaak werpen zo is onze ervaring. Onderaan de beslissing op uw bezwaar is vermeld bij welke rechtbank het beroep aangetekend kan worden. Beroep aantekenen moet binnen 6 weken na de dag waarop de beslissing op bezwaar bekend is gemaakt (de termijn gaat lopen vanaf de dag na verzending). Voor het aantekenen van beroep moet griffierecht betaald worden aan de rechtbank. Uw advocaat kan ook pro forma beroep instellen op nader aan te voeren gronden. Ook in de beroepsprocedure tegen de toezichthouder vindt een mondelinge behandeling plaats bij de bestuursrechter. U dient dan met uw advocaat op de zitting aanwezig te zijn zodat de rechter u ook vragen kan stellen.

Hoger beroep bij College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Als de bestuursrechter bij de rechtbank het beroep tegen het Niwo-besluit ongegrond verklaart, dan kan vervolgens hoger beroep bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven ingesteld worden; de hoogste bestuursrechter. Deze beroepsprocedure is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Zowel het bestuursorgaan als de andere partij kan tegen een uitspraak van de rechtbank hoger beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Het hoger beroep dient ingesteld te worden binnen zes weken na datum van de uitspraak van de rechtbank. Dat gebeurt met een beroepschrift waarin de gronden van het hoger beroep geformuleerd worden. Aangezien het hoger beroep vaak over (complex) juridische onderwerpen gaat, is het raadzaam een advocaat bestuursrecht in te schakelen die het hoger beroep voor u kan behandelen.

Weigering van vergunning door Niwo

Een weigering van een vergunning kan verstrekkende gevolgen hebben. Doorgaans zal de aanvrager snel een oordeel van de rechter hierover willen hebben. Dat ook door middel van een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter waar een advocaat bestuursrecht om kan verzoeken. De rechter toetst de rechtmatigheid van het besluit en kijkt of de in het geding zijnde belangen op een zorgvuldige manier zijn afgewogen en of het bestuur in redelijkheid van de bevoegdheid gebruik heeft gemaakt. Daarbij kijkt de rechter ook of het besluit niet onevenredig is en of er bijzondere omstandigheden zijn waarmee in afwijking van het beleid rekening gehouden had moeten worden (inherente afwijkingsbevoegdheid van art. 4:84 Awb). Bij wijze van voorlopige voorziening kan de bestuursrechter het besluit schorsen voor de duur van de bewaar- of beroepsprocedure. Lees ook de 7 tips bij weigering vergunning.

Intrekking vergunning wegtransport

Voor intrekking van een Niwo-vergunning geldt grosso modo hetzelfde als bij weigering van een vergunning. Het besluit tot intrekking moet gebaseerd intrekkingsgronden. In het algemeen leveren de volgende situaties een grond op voor intrekking van vergunningen:

  • niet naleven van de vergunningsvoorwaarden of regelgeving;
  • feiten of omstandigheden die zijn ontstaan na het verlenen van de vergunning (bijvoorbeeld misbruik maken van de vergunning, hetgeen een Bibob-grond of negatief betrouwbaarheidsadvies van ILT oplevert of het gedurende een bepaalde periode geen gebruik maken van een vergunning);
  • gewijzigde beleidsinzichten of verandering van feitelijke omstandigheden;
  • de verstrekte gegevens bij de vergunningaanvraag onjuist blijken te zijn.

Net als bij een weigering mag een intrekking niet onevenredig zijn of anderszins in strijd met beginselen van behoorlijk bestuur. Indien een lichtere sanctie of maatregel voorhanden is in vergelijking met de intrekking, dan kan het zogenaamde subsidiariteitsbeginsel met zich meebrengen dat in de gegeven omstandigheden gekozen moet worden voor de minst zware sanctie.

Kort geding voor opschorting besluit intrekking Niwo

Bijvoorbeeld door intrekking van een vergunning kan een spoedeisende situatie ontstaan. Aan de bestuursrechter kan een voorlopige voorziening gevraagd  worden omdat besluit van Niwo te schorsen hangende bezwaar en beroep. Het verzoek tot een voorlopige voorziening wordt doorgaans tegelijk met het bezwaarschrift of het beroepschrift ingediend. Een advocaat bestuursrecht kan voor indiening zorgdragen. Bij het verzoek tot voorlopige voorziening zal dan tevens het bezwaarschrift of het beroepschrift ingediend moeten worden. Bij het verzoek tot een voorlopige voorziening is een spoedeisend belang vereist. Daarvan  zal doorgaans sprake zijn indien er (onomkeerbare) schade dreigt door uitoefening van de bestuursdwang of de gevolgen (onevenredige) ernstig zijn voor de betrokkene(n). Zowel in de bezwaarfase, de beroepsfase (beroep bij de rechtbank, afdeling bestuursrecht) of in hoger beroep (bij de Raad van State of College van Beroep voor het Bedrijfsleven) kan een voorlopige voorziening gevorderd worden.

Blenheim adviseert en begeleidt ondernemers bij hun dagelijkse bedrijfsvoering. Wij adviseren over regelgeving en procederen over besluiten van de overheid. Maak kennis met het team bestuursrecht om te zien hoe wij u kunnen ondersteunen in de bedrijfsvoering.