Boete overtreding AVG

Bij overtreding van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen. Er kan zelfs een bestuurlijke boete tot EUR 20.000.000,- opgelegd worden door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bij overtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Overtreding Privacy-verordening

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel de Privacy Verordening genoemd. Overtreding van de Privacy Verordening brengt met zich mee dat de AP een boete op kan leggen. De boetes zijn omschreven in artikel 83 en 84 AVG en kunnen aanzienlijk zijn. Bij grote bedrijven kan een boete van 2% tot 4% van de wereldwijde omzet als uitgangspunt genomen worden voor de hoogte van de boete die de AP kan opleggen.

Bestuurlijke boete Autoriteit Persoonsgegevens

Aan het opleggen van een bestuurlijke boete door de AP zal eerst een onderzoek voorafgaan. De inspectie van de AP dient zich bij een dergelijke controle bij het bedrijf aan diverse regels te houden. Men dient in ieder geval een advocaat bestuursrecht in te schakelen, wanneer een onderzoek door de AP plaatsvindt. Enerzijds geldt er een medewerkingsplicht, anderzijds kan er ook een zwijgrecht zijn in geval de AP meent dat er een verdenking is. Dan is het altijd zinvol om, zodra een controle plaatsvindt, de inspectie van de AP te vragen u in de gelegenheid te stellen om uw advocaat te bellen.

Bevoegdheid toezichthouder AP bij inbreuk privacy

De AP heeft dezelfde bevoegdheden als andere toezichthouders, zoals Inspecties SZW, NVWA en de AFM. Dat betekent dat de AP de mogelijkheid heeft een last onder dwangsom op te leggen, bestuursdwang toe te passen of een bestuurlijke boete op te leggen. Een sanctie van de Autoriteit Persoonsgegevens komt nooit uit de lucht vallen. Er zal altijd eerst een onderzoek of controle van de inspectie plaatsvinden, en kan een bestuurlijk waarschuwing worden gegeven en schriftelijk zal altijd een voornemen tot boeteoplegging kenbaar gemaakt. Een advocaat bestuursrecht kan een reactie maken op een boeterapport of een zienswijze indienen tegen een voornemen tot bestuurlijke boet van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bezwaar en beroep tegen handhaving Autoriteit Persoonsgegevens

Tegen handhaving door de AP zijn rechtsmiddelen mogelijk. Het opleggen van een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom wordt eerst aangekondigd door de AP. Op een dergelijk voornemen tot dwangsom of bestuurlijke boete kan gereageerd worden met een zienswijze. Het is zinvol altijd ene zienswijze in te dienen tegen een voornemen tot opleggen van een dwangsom of bestuurlijke boete. Een advocaat bestuursrecht kan die zienswijze opstellen. Daarmee wordt getracht om de AP volledig en juist te informeren omtrent de handelwijze van het bedrijf en de AP te bewegen af te zien van oplegging, dan wel de boete te laten matigen.

Boetebesluit Autoriteit Persoonsgegevens

Indien de AP toch een boetebesluit neemt, dan kan direct bezwaar aangetekend worden. Er geldt een bezwaartermijn van zes weken. In geval van een boete of dwangsom is het zinvol dat direct verzocht wordt om schorsing van het besluit, om te voorkomen dat de boete wordt ingevorderd of de dwangsom verbeurd. Indien de AP niet meewerkt aan schorsing, dan ligt het voor de hand bij de bestuursrechter een voorlopige voorziening te vorderen, waarbij de boete of dwangsom van de AP wordt opgeschort.

Bezwaarschrift boete Autoriteit Persoonsgegevens

Naar aanleiding van het bezwaarschrift dat wordt ingediend bij de AP zal een beslissing op bezwaar volgen. In de bezwaarprocedure kent de AP een fase van heroverweging. Dat betekent dat de AP het besluit kan herformuleren en eventuele gebreken kan herstellen in het besluit. Indien desalniettemin het dwangsombesluit of boetebesluit door de AP wordt bekrachtigd, dan kan binnen zes weken na datum van het besluit beroep ingesteld worden bij de rechtbank. Tevens kan dan schorsing van het besluit gevraagd worden, ten einde geen dwangsom of boete te verbeuren.

Advies advocaat bij overtreding Privacy Verordening (AVG)

Het bedrijf dat geconfronteerd wordt met een dwangsom of bestuurlijke boete wegens overtreding van de AVG, opgelegd door de AP, kan altijd aanspraak maken op de rechtsbescherming, zoals deze volgt uit de Algemene wet bestuursrecht en het EU-recht. Dat betekent onder meer dat de onschuldpresumptie van toepassing is en sprake moet zijn van fair trial, in de zin van artikel 6 EVRM. Op de Autoriteit Persoonsgegevens ligt de bewijslast van de vermeende overtreding van de Privacy Verordening. De bestuursrechter zal dit bewijs voor de overtreding beoordelen of dit voldoet aan de eisen die daaraan gesteld kunnen worden. Bij onvoldoende bewijslevering van een overtreding van de AVG kan de bestuursrechter het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens vernietigen.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bestuursrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bestuursrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.