Handhaving van de Warenwet

Bij handhaving van de Warenwet kan een advocaat bestuursrecht een bedrijf rechtsbijstand verlenen. Een overtreding Warenwet kan zowel bestuurlijk als strafrechtelijk worden afgedaan. Bestuurlijke handhaving van de Warenwet gaat met een dwangsom, bestuursdwang of bestuurlijke boete. In het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten is voor elke overtreding de hoogte van de boete vastgelegd. In artikel 32a lid 3 Warenwet is een aantal gevallen omschreven die vanwege de ernst van de overtreding uitsluitend strafrechtelijk kunnen worden gesanctioneerd. Die handhaving gaat via de Wet Economische Delicten. Een Warenwet-advocaat kan de grondslag van handhaving of sanctie Warenwet controleren.

Bestuurlijke handhaving Warenwet

Bij het vaststellen van de hoogte van de bestuurlijke boete is onderscheid gemaakt tussen kleine bedrijven en grote bedrijven. Voor het merendeel van de overtredingen is een boete van € 525 vastgesteld voor kleine bedrijven (50 werknemers of minder) en € 1050 voor grote bedrijven (meer dan 50 werknemers). Waar overtredingen een duidelijk groter gevaar voor de gezondheid of veiligheid van de mens kunnen opleveren, is de hierboven genoemde hogere boete vastgesteld. De NVWA kan het bedrijf bij een Warenwet overtreding meermaals eenzelfde boete opleggen, zolang de overtreding niet is hersteld. Indien de ondernemer de warenwet dan nog niet naleeft, kan worden overgegaan naar een last onder bestuursdwang.

Bestuursdwang op grond van de Warenwet

Bestuursdwang op grond van de Warenwet wordt opgelegd om op zeer korte termijn een acute bedreiging van de volksgezondheid weg te nemen. Daarmee kan de NVWA snel optreden tegen een overtreding van de Warenwet. Bestuursdwang kan (tijdelijke) sluiting van de bedrijfsruimte zijn. Overigens kan ook een dwangsom opgelegd worden. Bestuursdwang kan in acute gevallen zonder aankondiging van de bestuursdwang plaatsvinden. Als echter geen sprake is van een acuut gevaar dient eerst een aankondiging bestuursdwang gedaan te worden en heeft het bedrijf recht om een zienswijze in te dien. Een advocaat bestuursrecht kan adviseren bij het vereer tegen de aangekondigde bestuursdwang.

Andere sancties in de Warenwet

De Europese verordening (EG) nr. 882/2004 inzake hygiënische productie van levensmiddelen geeft de minister van VWS een aantal specifieke bestuurlijke bevoegdheden. Het gaat hier om de volgende bevoegdheden (artikel 3, tweede lid, onder b, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen):

  • schorsing of intrekken van de erkenning van inrichtingen of vergunning van de inrichting;
  • beperken of verbieden van het op de markt brengen van bepaalde eet-en drinkwaren;
  • bevel monitoring, terugroepen, uit de handel nemen of vernietigen van eet- en drinkwaren;
  • machtiging verlenen om eet- en drinkwaren aan te wenden voor andere doeleinden dan waarvoor zij oorspronkelijk waren bedoeld; of
  • sluiting bedrijf (tijdelijk, geheel of gedeeltelijk).

Een advocaat bestuursrecht kan bezwaar en beroep tegen handhaving en de Warenwet sanctie instellen, alsmede in kort geding schorsing van het besluit bij de bestuursrechter vorderen.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bestuursrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bestuursrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.