Handhaving voedselveiligheid

Een advocaat bestuursrecht kan bij handhaving van voedselregels bijstand verlenen. Handhaving bij overtredingen inzake voedselveiligheid kan op basis van de regelgeving in de Wet Dieren als op grond van de Warenwet. Via de Wet Dieren zijn overtredingen strafbaar gesteld van hygiënevoorschriften voor veehouderijen, voorschriften met betrekking tot het aanvoeren van slachtdieren en het slachten, keuren en uitsnijden van vlees. Vervoer en de opslag van vers vlees in koel- en vrieshuizen valt ook onder de Wet Dieren. Handhaving van overtredingen van de voorschriften voor de opvolgende ketenschakels in de verwerkings- en detailhandel, waaronder het koelen van producten in deze fase van het proces, gebeurd op grond van de Warenwet. De Warenwet is voor sommige producten ook van toepassing voor de verwerkings- en detailhandel fase, zoals voor melk en eieren.

Handhaving Wet Dieren

Handhaving van de Wet Dieren kan zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk gebeuren. Sinds de totstandkoming van de Wet Dieren is het onder andere mogelijk om bestuurlijke boetes op te leggen. Bij de inwerkingtreding van de Wet dieren is ervoor gekozen om bij de handhaving in beginsel uit te gaan van de bestuurlijke boete. In het Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren is de kern van de regels over de bestuurlijke boete vastgelegd.

Bestuursdwang Wet Dieren

Artikel 8.5 van de Wet Dieren maakt de minister van Economische Zaken bevoegd tot het opleggen van een last onder bestuursdwang tegen de overtreder. Deze maatregel is gericht op het ongedaan maken van de overtreding en niet op het bestraffen van de overtreder. Bestuursdwang vindt wel plaats op kosten van de overtreder. Een advocaat bestuursrecht kan bezwaar maken tegen het besluit en schorsing van het besluit tot bestuursdwang vorderen.

Intrekking vergunning of erkenning

De minister van EZ de bevoegdheid om in geval van het niet naleven van hygiënevoorschriften een maatregel op te leggen die in verhouding staat met de overtreden norm. Deze maatregel kan inhouden dat een erkenning wordt geschorst of wordt ingetrokken. Intrekking van een milieuvergunning is ook mogelijk. Dat kan tot sluiting van het bedrijf leiden.

Bezwaar tegen besluit handhaving voedselveiligheid

Tegen ieder besluit van de overheid, ook van de Minister, Milieudienst of de Voedsel- warenautoriteit (NVWA) kan bezwaar en beroep aangetekend worden. Het aangeschreven bedrijf dient dat tijdig en gemotiveerd te doen. Ook tegen een intrekking erkenning of intrekking vergunning kan de bezwaar aangetekend worden. Soms dient uw advocaat bestuursrecht direct in actie te komen (vorderen voorlopige voorziening), bijvoorbeeld als bestuursdwang wordt opgelegd en sluiting van het bedrijf dreigt. Het is dan zinvol ook schorsing van het besluit te bewerkstelligen door een voorlopige voorziening te vorderen bij de bestuursrechter. Vraag daarover tijdig advies aan een advocaat bestuursrecht gespecialiseerd in handhaving.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bestuursrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bestuursrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.