Last onder dwangsom

De gemeente kan een overtreding bestraffen door een dwangsom op te leggen om zodoende een overtreding te beëindigen. Als de overtreding weer plaatsvindt dan verbeurt je een dwangsom, zo werkt de dwangsom. Soms wordt de dwangsom wel erg makkelijk opgelegd Een advocaat bestuursrecht kan dan assisteren wij het opstellen van een zienswijze of bezwaarschrift. Alle bestuursorganen zoals een gemeente, waterschap, de provincie, e.d. kunnen een last onder dwangsom opleggen.

In het besluit waarin de dwangsom wordt aangekondigd staat een termijn gesteld waarbinnen de overtreding beëindigd dient te zijn. Als na die termijn de overtreding toch weer plaatsvindt wordt de dwangsom verbeurt. DE overheid kan ook een andere sanctie opleggen. De last onder dwangsom kan opgelegd worden als alternatief voor toepassing van bestuursdwang door een bestuursorgaan. Het staat de gemeente vrij te kiezen welke methode gebruikt wordt voor beëindiging van de overtreding: ofwel een last onder dwangsom, ofwel last onder bestuursdwang. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid van een bestuurlijke boete. De overtreder die een last onder dwangsom krijgt opgelegd, kan een zienswijze indienen en bezwaar maken. Lees ook: last onder bestuursdwang.

Overtreding en aankondiging last onder dwangsom

Bij constatering van de overtreding zal het bestuursorgaan dit eerst melden aan de overtreder. Degene die de aanschrijving voor de dwangsom heeft ontvangen heeft mogelijkheid zelf de overtreding te beëindigen. Daarbij wordt meestal een termijn gesteld van bijvoorbeeld vier weken. Na afloop van deze termijn zal de gemeente wederom controleren of de overtreding is beëindigd. Indien er toch nog sprake is van een overtreding, dan volgt per brief een vooraankondiging van het voornemen een dwangsom op te leggen. Deze schriftelijke aankondiging biedt de overtreder de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Aangezien de gevolgen van een dwangsom financieel verstrekkend kunnen zijn, is het zinvol tijdig een advocaat bestuursrecht te raadplegen en advies te vragen hoe hiermee om te gaan met het dwangsombesluit.

Zienswijze indienen tegen aangekondigde last onder dwangsom

Na indiening van de zienswijze zal de gemeente beslissen of het besluit tot last onder dwangsom wordt opgelegd. Indien dat het geval is, dan ontvangt de overtreder het dwangsombesluit met daarin de begunstigingstermijn waarbinnen alsnog de overtreding beëindigd dient te zijn. De dwangsom kan een bedrag ineens zijn, dan wel een bedrag per tijdseenheid, bijvoorbeeld per dag, met daaraan verbonden een maximum bedrag aan dwangsommen die verbeurd kunnen worden. Indien beëindiging van de overtreding niet binnen de begunstigingstermijn gebeurt, kan de gemeente zelf tot handhaving overgaan om de overtreding te beëindigen.

Bezwaar maken tegen last onder dwangsom

De aangeschreven persoon of het aangeschreven bedrijf kan bezwaar maken tegen het besluit en voorlopige voorziening verzoeken bij de bestuursrechter. Raadpleeg tijding een advocaat bestuursrecht om op korte termijn actie kan nemen tegen het dwangsombesluit. Een bezwaarschrift tegen een last onder dwangsom heeft namelijk geen schorsende werking. Dat betekent dat ook tijdens de bezwaarprocedure dwangsommen kunnen verbeuren; een bezwaarprocedure kan immers maanden duren en de termijn waarna dwangsommen verbeurd worden (de begunstigingstermijn) is doorgaans slechts enkele weken. Daarom is het voor het aangeschreven bedrijf of persoon van belang om het besluit geschorst te krijgen, dient een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter gevraagd te worden. Deze voorlopige voorziening tot schorsing van het besluit houdende last onder dwangsom dient gelijk met het bezwaarschrift ingediend te worden. Het is belangrijk dat bij het bezwaar tegen een last onder dwangsom tevens bezwaar tegen de hoogte van de opgelegde dwangsom wordt gemaakt.

Verbeurde dwangsommen na opgelegde last onder dwangsom

Een verbeurde dwangsom dient binnen zes weken nadat deze is verbeurd, betaald te worden. Het incasseren van een verbeurde dwangsom heet invordering. Indien de dwangsom niet binnen een termijn van zes weken is voldaan, dan kan op grond van artikel 5:37 Awb een invorderingsbeschikking opgelegd worden. Als de overtreder meent dat er helemaal geen dwangsom verbeurt is dan kan tegen dat besluit tot invordering ook bezwaar worden gemaakt. De overtreder kan ook verzoeken de last onder dwangsom op te heffen, op te schorten of een andere regeling te treffen met het bestuursorgaan. De verbeurde dwangsommen hoeven niet ingevorderd te worden door de gemeente of bestuursorgaan. Dat is een bevoegdheid, doch geen verplichting van de gemeente. Indien de gemeente een invorderingsbeschikking neemt, dan dient de overtreder op zijn hoede te zijn. In dat geval is de Invorderingswet van toepassing en kan een deurwaarder direct overgaan tot executiemaatregelen. Raadpleeg een advocaat indien invordering van dwangsommen dreigt.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bestuursrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bestuursrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.