Omgevingsvergunning en Bibob-onderzoek

In het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning kan de gemeente een Bibob-onderzoek doen. Daarmee wordt op basis van de Wet Bibob de integriteit van de aanvrager en zijn relaties onderzocht. Als dat een beperkt Bibob-onderzoek is dan hoeft dat niet tot uitstel te leiden. Indien de gemeente echter aan Landelijk Bureau Bibob vraagt een onderzoek te doen dat wordt de behandeling van de vergunning opgeschort. Niet alleen de Wet Bibob is van toepassing maar ook de Bibob-beleidsregels van de gemeente zelf. Een aanvrager van een vergunning doet steeds vaker een beroep op een advocaat bestuursrecht mede ter bescherming van de belangen van de aanvrager van de vergunning.

Bibob-onderzoek na aanvraag omgevingsvergunning

Hieronder wordt uiteengezet wat voor een gevolgen een Bibob procedure heeft op de aanvraagprocedure van een Omgevingsvergunning. Deze informatie is ook te vinden in de wettelijke bepalingen van de Wabo en Wet Bibob en de Beleidslijn gemeente Amsterdam voor de omgevingsvergunning (bouwactiviteiten in het kader van de Wet Bibob) of bij de gemeente die de aanvraag behandeld. Het Bibob onderzoek start doorgaans met het toesturen van het Bibob formulier van de gemeente dat de aanvrager moet invullen. Het is onze ervaring dat diverse vragen van de Bibob vragenlijst voor meerderlei uitleg vatbaar zijn of soms onduidelijk zijn. Daarom assisteren wij vergunningaanvragers bij het invullen van het Bibob formulier. Stelt u gerust een Bibob advocaat van Blenheim uw vraag indien u twijfelt over uw situatie.

Wet Bibob en weigeringsgrond vergunning

In artikel 2.20, eerste lid Wabo is geregeld dat een aanvraag voor een omgevingsvergunning kan worden geweigerd in het geval en onder de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 Wet Bibob. Op grond van artikel 3 Wet Bibob kan een bestuursorgaan een beschikking weigeren of intrekken wanneer:

  • Sprake is van een ernstig gevaar dat de beschikking mede gebruikt zal worden voor het benutten van voordelen uit strafbare feiten (bijvoorbeeld het witwassen van zwart geld);
  • Sprake is van een ernstig gevaar dat de beschikking mede gebruikt zal worden voor het plegen van strafbare feiten;
  • Feiten en omstandigheden erop wijzen of redelijkerwijs vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel gegeven beschikking een strafbaar feit is gepleegd.

Beslistermijn van de vergunningprocedure

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor bouwen is de reguliere procedure op grond van artikel 3.9 Wabo van toepassing (binnen 8 weken + 6 weken verdaging). Indien niet binnen de wettelijke termijn een beslissing wordt genomen, wordt de omgevingsvergunning van rechtswege verleend op grond van artikel 3.9, derde lid Wabo. Indien binnen deze termijn een grond voor aanhouding of opschorting van de beslistermijn van kracht dan wordt de vergunningprocedure vertraagd. Gedurende het Bibob onderzoek is de vergunningprocedure opgeschort.

Gemeente vraagt Bibob-advies aan Landelijk Bureau Bibob (LBB)

Als Bibob-advies wordt gevraagd aan het landelijk Bureau Bibob op grond van artikel 9 Wet Bibob wordt de wettelijke behandeltermijn opgeschort (art. 31 Wet Bibob). Het landelijk Bureau Bibob brengt op grond van artikel 15 Wet Bibob binnen 4 weken (+ maximaal 4 weken verlenging) advies uit aan het bevoegd gezag. Het Landelijk Bureau Bibob zal de gemeente in kennis stellen wanneer zij de adviestermijn verlengen. De gemeente zal de aanvrager hiervan op haar beurt in kennis stellen. Tijdens het onderzoek is de behandelingstermijn van de vergunning opgeschort.

Na afloop van deze opschortingstermijn dient het bevoegd gezag binnen de wettelijke beslistermijn van art. 3.9 Wabo (die dan weer loopt) te beslissen op de aanvraag en kan een vergunning van rechtswege ontstaan.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bestuursrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bestuursrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.