Procedure hoger beroep Raad van State

Als uw advocaat het beroepschrift heeft ingediend bij de Raad van State dan is het hoger beroep aanhangig bij de hoogste bestuursrechter. Ook dient het griffierecht voor het hoger beroep voldaan te zijn. Dat zal uw advocaat doorgaan voldoen en met u verrekenen. Als beide partijen hun standpunten schriftelijk hebben toegelicht met het beroepschrift en een verweerschrift dan zal een zitting bepaald worden bij de Raad van State waar het hoger beroep door drie rechters (staatsraden genaamd) wordt behandeld.

Zitting hoger beroep Raad van State

Het hoger beroep wordt op een zitting behandeld bij de Raad van State in Den Haag. Doorgaans wordt slechts vijf minuten spreektijd gegund aan iedere partij in het hoger beroep. De rechters bij de Raad van State hebben de zaak goed voorbereid en doorgaans vragen geformuleerd die aan de betrokken partijen gesteld worden. In het kader van die vraagstelling komen de meeste onderwerpen waar het hoger beroep betrekking op heeft aan de orde. Indien er toch nog onderwerpen zijn die niet zijn behandeld, dan hebben partijen de gelegenheid om aan het einde van de zitting dit nog ter sprake te brengen.

Getuige of deskundige horen bij Raad van State

Ook in het bestuursrecht kan een getuige of deskundige een verklaring afleggen. Dat kan met een schriftelijke verklaring die de getuige bijvoorbeeld op het kantoor van de advocaat aflegt en ondertekent. Soms is het noodzakelijk voor de bewijsvoering dat een getuige of deskundige ook door de bestuursrechter wordt gehoord. Het is mogelijk om van tevoren aan te kondigen dat een getuige of een deskundige wordt meegebracht naar de zitting. Indien het de bedoeling is dat de getuige of de deskundige op de zitting wordt gehoord door de Raad van State, dan is het van belang dat duidelijk en gemotiveerd toe te lichten. De Raad van State hoeft dat niet toe te staan.

Beoordeling van uw rechtszaak door de Raad van State

In het hoger beroep zal de Raad van State toetsen of het besluit rechtmatig is geweest. Er wordt gekeken of conform de Wet is gehandeld en wellicht in strijd is gehandeld met één of meer van de beginselen van behoorlijk bestuur. Dat is bijvoorbeeld het gelijkheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel of het zorgvuldigheidsbeginsel. Ook kan aan de orde komen of een beslissing wel evenredig is en het beginsel van proportionaliteit of subsidiariteit niet is geschonden. Had de overheid niet kunnen volstaan met een minder vergaande beslissing?

Tussenuitspraak of bestuurlijke los

De Raad van State kan een tussenuitspraak doen. In die uitspraak kan het bestuursorgaan gelast worden om bepaalde actie te ondernemen. Bijvoorbeeld; Het doen van nader onderzoek naar een specifiek onderdeel van het besluit of het nader aandragen van bewijs van bepaalde feiten of omstandigheden. Het bestuursorgaan moet binnen de gestelde termijn de gevraagde informatie indien bij de raad van State. De andere partij mag daar dan nog op reageren.

Uitspraak hoger beroep Raad van State

De uitspraak in het hoger beroep vindt plaats zes weken na de mondelinge behandeling, maar die datum kan ook uitgesteld worden. De partijen worden daar schriftelijk van op de hoogte gebracht door de Raad van State. De raad van State kan het beroep gegrond verklaren of ongegrond verklaren. Soms orden de rechtsgevolgen in stand gelaten als dat naar oordeel van de bestuursrechter gepast is.

Vernietiging besluit door Raad van State

Indien een besluit wordt vernietigd door de bestuursrechter dan dient het bestuursorgaan weer een beslissing te nemen. Per definitie is een besluit dat wordt vernietigd door de Raad van State onrechtmatig geweest en heeft de betrokkene recht op schadevergoeding. Als het beroep gegrond wordt verklaard dan wordt het bestuursorgaan in de kosten veroordeeld en dient ook het griffierecht te vergoeden. Indien het hoger beroep ongegrond wordt verklaard dat hoeft u geen proceskosten te betalen aan het bestuursorgaan waar u tegen procedeerde.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bestuursrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bestuursrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.