Stappenplan vergunning online kansspel a.d.h.v. conceptbeleidsregels Koa

Vanaf 1 april 2021 kunnen aanbieders via een digitaal portaal van de Kansspelautoriteit een aanvraag indienen voor een vergunning voor het online aanbieden van kansspelen op afstand. De kansspelautoriteit (hierna: Ksa) faciliteert dit portaal. Hieronder gaan wij in op de voorwaarden waar aan een aanvraag dient te voldoen. In paragraaf III van dit memo zijn de aspecten weergegeven op basis waarvan een aanvraag zal worden beoordeeld. Hieronder noemen wij beknopt de diverse stappen in de aanvraagprocedure. Een uitgebreid versie van het stappenplan is voor onze klanten uitgewerkt.

Aanvraag vergunning online kansspelen (KOA)

De Wet Kansspelen op afstand (hierna: Koa) treedt naar verwachting op 1 maart 2021 in werking. Zes maanden later, 1 september 2021, gaat de markt voor online kansspelen open. Op 1 september 2021 treedt ook het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (hierna: Cruks) voor zowel de online als landgebonden aanbieders van kansspelen in werking.

Om de implementatievoorbereiding te ondersteunen, is de lagere regelgeving behorende bij de Wet kansspelen op afstand reeds in conceptversie openbaar gemaakt. Voorafgaand aan de inwerkingtreding vindt officiële bekendmaking van de lagere regelgeving plaats. De Ksa zal op haar website nadere informatie delen waarmee partijen zich kunnen voorbereiden op implementatie van de wet. Hier kunt u meer lezen over de Koa en de aanvraagprocedure.

In dit kader zijn inmiddels wel conceptbeleidsregels, regelingen en een conceptmodelvergunning opgesteld. Voorts zijn er meerdere wetten, Amvb’s en beleidsregels van toepassing.

N.B. Alle (lagere) regelgeving is nog onder voorbehoud en kunnen dus wijzigen.

Algemene eisen voor de aanvraag online vergunning KSA

Koa heeft betrekking op de volgende soorten kansspelen op afstand;

 1. casinospelen waarbij de spelers tegen de vergunninghouder spelen;
 2. casinospelen waarbij de spelers tegen elkaar spelen;
 3. sportweddenschappen, en
 4. weddenschappen op de uitslag van paardenrennen en harddraverijen.

De vergunninghouder moet in beginsel zijn statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging in een EU- of EER-lidstaat hebben. Ontheffing van het zetelvereiste is slechts mogelijk, indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Dit geldt ook voor de elektronische middelen die worden gebruikt ten behoeve van de kansspelen. Het organiseren van kansspelen op afstand impliceert per definitie het gebruik van elektronische middelen (hardware en software). Op grond van artikel 31h Koa worden daaraan in het belang van de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van kansspelen op afstand de nodige vereisten gesteld. Deze zullen onder meer betrekking hebben op het eerlijk spelverloop en andere aspecten van consumentenbescherming, het voorkomen van kansspelverslaving en het voorkomen van witwassen, financiering van terrorisme, en andere kansspelgerelateerde vormen van criminaliteit. Als onderdeel van de bedrijfsvoering moeten de elektronische middelen door een geaccrediteerde keuringsinstelling zijn gekeurd. Daarnaast is de mogelijkheid tot inspectie van de elektronische middelen door de toezichthouders van de kansspelautoriteit essentieel voor het toezicht op naleving van de Nederlandse kansspelregelgeving.

De beschikking zal worden verleend binnen 6 maanden nadat de aanvraag is ingediend. De beslistermijn kan worden verlengd met maximaal 6 maanden. De vergunning wordt verleend met een geldigheidsduur van ten hoogste vijf jaar. Verder is de vergunning niet overdraagbaar. Een andere vorm dan overdracht is, na toestemming van de kansspelautoriteit, wel mogelijk. Dit is bijvoorbeeld het geval bij fusie/splitsing van de vergunninghouder.

De (werking van de) vergunning kan worden geschorst hangende indien de kansspelautoriteit ernstige vermoedens heeft dat er grond bestaat om de vergunning in te trekken (artikel 31d, tweede lid, Wok), bijvoorbeeld omdat de bij de aanvraag verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig waren dat de vergunning niet verleend had moeten worden, omdat niet meer wordt voldaan aan de bij of krachtens de Wok, de Wwft of de Sanctiewet 1977 gestelde regels, of omdat onvoldoende medewerking is verleend aan het nalevingstoezicht of de handhaving.

Stappenplan vergunning online kansspel a.d.h.v. conceptbeleidsregels Koa

De conceptbeleidsregels zijn voor het laatst geactualiseerd op 18 november 2020.[1]

Volgens de beleidsregels dient een aanvraag te worden ingediend via een formulier (inclusief bijlage in het Nederlands) op een speciaal daartoe bestemd gedeelte op de website van de Ksa. Hierna nomen we de 16 stappen a.d.h.v. de relevante paragrafen van de beleidsregels achtereenvolgend worden besproken. Dit is een samenvatting van de handleiding die wij voor klanten hebben opgesteld.

1. Bibob-toets

De betrouwbaarheid van de aanbieder en van degenen die zijn beleid (mede)bepalen moeten buiten twijfel staan. Op de site is nog geen bibob-fomulier gepubliceerd. Wel is er sprake van een soort conceptwerkdocument.[2] In de beleidsregels staan omstandigheden op basis van waarvan advies zal worden gevraagd aan het LBB. Hier leest u meer over de Bibob procedure.

2. Integriteitsbeleid aanvrager

Bij de aanvraag dient een kopie te worden verstrekt van het integriteitsbeleid. Dit beleid heeft als doel te waarborgen dat fraude en misbruik wordt onderkend en wordt voorkomen dat leidinggevenden, personen op sleutelposities en personen die bij het organiseren van kansspelen met spelers in aanraking komen betrouwbaar zijn. Uit het integriteitsbeleid moet blijken dat;

 • de inventarisatie, analyse en evaluatie van integriteitsrisico’s voldoen aan de bij of krachtens de wet gestelde voorschriften;
 • hoe het integriteitsbeleid intern wordt geïmplementeerd en toegepast.

Voorts wordt gekeken naar de wijze waarop het beleid is ingericht. Dat zijn in ieder geval de volgende aspecten;

 • de door de aanvrager gehanteerde procedures en maatregelen bij de screening;
 • de functies die door de aanvrager zijn aangemerkt als integriteitsgevoelig;
 • de wijze waarop de aanvrager de betrouwbaarheid beoordeelt van de personen die de functies vervullen die door de aanvrager zijn aangemerkt als integriteitsgevoelig.[3]

3. Continuïteit online provider

Bij de aanvraag dient een verklaring te worden verstrekt, niet ouder dan 30 dagen voorafgaand aan de dag waarop de aanvraag is ingediend, van een auditor als bedoeld in Richtlijn 2006/43/EG. Uit deze verklaring blijkt dat geen sprake is van faillissement, liquidatie, surseänce van betaling of enige beslaglegging op het vermogen van de aanvrager van meer dan vijf procent van het cumulatieve vermogen van de aanvrager.[4] Op de site van de Ksa staat een format van een dergelijke auditor-verklaring.[5]

4. Betaaltransacties kansspel op afstand

Het betalingsverkeer tussen de aanvraag en spelers moet voldoende gewaarborgd zijn. Daarvoor dient de aanvrager een beleidsdocument te overleggen waaruit blijkt dat door het bestuur van de aanvrager inzicht wordt gegeven in de betaalinstrumenten en betaaldienstverleners waarvan gebruik zal worden gemaakt bij betalingen tussen de aanvrager en de speler.

5. Afgescheiden spelerstegoeden

De tegoeden van de spelers moeten zijn afgescheiden van ander vermogen van de aanvrager. Hier is in ieder geval sprake van wanneer de aanvrager aantoont dat de tegoeden worden gewaarborgd door een verzekering via een bankgarantie en/of gebruikmaking van een Nederlandse stichting derdengelden. Er zijn andere manieren voorstelbaar.

6. Financiële zekerheidsstelling vergunning aanvrager

De aanvrager stelt financiële zekerheid voor het nakomen van zijn financiële verplichtingen, als bedoeld in artikel 5.4 van het Besluit kansspelen op afstand, in de vorm van:

 1. een bankgarantie;
 2. een waarborgsom;
 3. een borgtocht;
 4. een andere vorm die gelijkwaardig is aan de in onderdeel a, b of c genoemde vormen.

De hoogte van de financiële zekerheidstelling ten tijde van de vergunningverlening bedraagt € 50.000.

7. Anti-witwasbeleid (Wwft) bij kansspelvergunning

De vergunninghouder dient te voldoen aan de voorschriften uit de Wwft op straffe van intrekking van de vergunning. De aanvrager verstrekt bij zijn aanvraag de onderdelen van zijn anti-witwasbeleid waaruit blijkt dat voldoende is gewaarborgd dat de kansspelen op afstand overeenkomstig de Wwft zullen worden georganiseerd en dat het toezicht op naleving en de handhaving van de Wwft doelmatig en doeltreffend kan worden uitgeoefend.

8. Sanctiewet 1977

Op grond van de Sanctiewet 1977 is het verboden om bij te dragen aan elke ondersteuning van een activiteit of transactie van een gesanctioneerd persoon, entiteit of land. De aanvrager zal moeten waarborgen dat de kansspelen op afstand overeenkomstig de bij of krachtens de Sanctiewet 1977 gestelde voorschriften zullen worden georganiseerd en het toezicht op naleving en de handhaving van de Sanctiewet 1977 doelmatig en doeltreffend kan worden uitgeoefend.

9. Uitbestedingen

De aanvrager verstrekt bij zijn aanvraag een kopie van:

 1. zijn uitbestedingsbeleid;
 2. de documenten waarmee de aanvrager zich heeft vergewist dat deze derde de wet, de Wwft en de Sanctiewet 1977 naleeft[6];
 3. de relevante uitbestedingsovereenkomsten, inclusief service level agreements (SLA’s).[7]

10. Cruks[8]

De Wet kansspelen op afstand bepaalt dat er een Centraal Register Uitsluiting Kansspelen komt, afgekort Cruks. Voordat een speler kan gokken, moet de kansspelaanbieder controleren of de speler staat geregistreerd.

11. Intern toezicht

Ten behoeve van de beoordeling of de aanvrager zorg draagt voor een stelsel van intern toezicht, als bedoeld in artikel 3.6 van het Besluit kansspelen op afstand, verstrekt hij een overzicht hoe het stelsel van intern toezicht is ingericht en welke functionarissen dit toezicht uitoefenen, dan wel een plan hoe hij voornemens is het stelsel van intern toezicht in te richten en welke functionarissen dit toezicht gaan uitoefenen, zodra de vergunning is verleend.

12. Controledatabank

Op grond van artikel 5.3 van het Besluit Koa onderhoudt een aanbieder van kansspelen op afstand een controledatabank. Deze controledatabank moet worden ingericht conform de op de website www.kansspelautoriteit.nl/inrichten cdb gepubliceerde “Specifications for the remote gambling data safe” en het “Data Model for the remote gambling data safe”.

13. Keuring spelsysteem online kansspel

Het spelsysteem van de aanvrager moet worden gekeurd. Ten behoeve van de beoordeling is een schema gepubliceerd op de website van de Ksa.[9]

De aanvrager verstrekt bij zijn aanvraag de keuringsrapporten, als bedoeld in artikel 4.53, derde lid, van het Besluit Koa.[10] De KSA heeft de wijze van keuren en systeemeisen in beleidsregels uitgewerkt.

14. Reclamebeleid bij online gokspelen

Ten behoeve van de beoordeling of de aanvrager voldoende heeft gewaarborgd dat zijn wervings- en reclameactiviteiten voldoen aan de bij of krachtens de wet gestelde voorschriften en of de aanvrager voldoende maatregelen heeft getroffen om de naleving daarvan te verankeren in systemen, procedures en afspraken, zowel intern als extern, verstrekt de aanvrager bij zijn aanvraag een kopie van zijn reclamebeleid, waaruit in ieder geval blijkt:

 1. dat de wervings- en reclameactiviteiten voldoen aan de bij of krachtens de wet gestelde voorschriften[11];
 2. hoe het reclamebeleid wordt geïmplementeerd en toegepast.[12]

15. Verslavingspreventiebeleid

De aanvrager zal moeten aantonen dat hij voldoende heeft geborgd dat de bij of krachtens de wet gestelde eisen met betrekking tot verslavingspreventie worden nageleefd. Het beleid moet zich onder meer richten op het opleiden van het personeel omtrent verslavingspreventie.

16. Matchfixing

In de beleidsregels is hier nog niets over geregeld. Op dit moment staat ook vermeld dat hier nog niets voor is geregeld.[13]

[1] https://kansspelautoriteit.nl/wet-koa/vergunning/benodigde-documenten/

[2] https://kansspelautoriteit.nl/wet-koa/vergunning/benodigde-documenten/betrouwbaarheid/

[3] Paragraaf 4 van de beleidsregels

[4] Paragraaf 5 van de beleidsregels.

[5] https://kansspelautoriteit.nl/wet-koa/vergunning/benodigde-documenten/continuiteit/

[6] Bij de beoordeling van deze genoemde documenten gaat de raad van bestuur na of de aanvrager

zich voldoende heeft vergewist van de kennis bij en de naleving door de derde van de

voorschriften gesteld bij of krachtens de wet, de Wwft of de Sanctiewet 1977.

[7] Artikel 11.4 van de beleidsregels voor specificering.

[8] https://kansspelautoriteit.nl/wet-koa/cruks/aansluiten-op-cruks/

[9] www.kansspelautoriteit.nl/keurenspelsysteem

[10] Paragraaf 16 van de beleidsregels

[11] Zie artikel 17.2 tot en met 17.4 van de beleidsregels voor specificering.

[12] Paragraaf 17 van de beleidsregels

[13] https://kansspelautoriteit.nl/wet-koa/vergunning/benodigde-documenten/matchfixing/

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bestuursrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bestuursrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.