Vereisten procedure aanvraag vergunning

Afhankelijk van het type vergunning zullen er vereisten zijn aan indiening van de aanvraag. Standaard dient naam, adres, datum, type vergunning vermeld te worden in de aanvraag en daarnaast ook de gegeven en bescheiden die nodig zijn voor een beslissing op de aanvraag (art. 4:2 Awb). Voor het indienen van de aanvraag kan een formulier voorgeschreven zijn (art. 4:4 Awb). Soms zijn kosten verschuldigd, zoals leges bij aanvraag van een omgevingsvergunning.

Er kan discussie ontstaan over het verstrekken van vertrouwelijke gegevens. Artikel 4:3 Awb bepaalt daarover: de aanvrager kan weigeren gegevens en bescheiden te verschaffen voor zover het belang daarvan voor de beslissing van het bestuursorgaan niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, met inbegrip van de bescherming van medische en psychologische onderzoeksresultaten, of tegen het belang van de bescherming van bedrijfs- en fabricagegegevens.

De overheid is niet verplicht een ontvangstbevestiging te sturen; dat moet wel bij een elektronische aanvraag (art. 4:3a Awb).

Onvolledige aanvraag; buiten behandeling stellen vergunningaanvraag

De wetgever heeft in artikel 4:5 Awb een sluitend systeem geformuleerd voor het buiten behandeling stellen van een aanvraag. De aanvraag kan buiten behandeling worden gesteld indien een aanvraag zo onvolledig of gebrekkig is ingediend, dat die moet worden aangevuld. De aanvrager moet wel de kans krijgen zijn aanvraag aan te vullen, alvorens een aanvraag buiten behandeling kan worden gesteld. Schakel tijdig een advocaat in als u denkt dat de instantie uw aanvraag onterecht buiten behandeling stelt. In deze wettelijke vergunningprocedure past niet dat de gemeente in beleid of een verordening een nieuwe reden introduceert waarmee een aanvraag buiten behandeling kan worden gelaten. Gemeenten kunnen bij verordening dus geen aanvullende gronden stellen waarmee een aanvraag buiten behandeling kan worden gelaten.

De vergunningverlenende instantie kan besluiten de aanvraag niet te behandelen, indien:

 • de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag, of
 • de aanvraag geheel of gedeeltelijk is geweigerd op grond van artikel 2:15 lid 2 en 3 Awb, of
 • de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking, en mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn aan te vullen (art. 4:5 Awb).

Gevolgen onvolledige aanvraag vergunning

Een onvolledige aanvraag kan dus leiden tot buiten behandeling stelling van de aanvraag of afwijzing van de aangevraagde vergunning. Wel moet de aanvrager altijd eerst in de gelegenheid gesteld worden zijn aanvraag aan te vullen. Daar kan een hersteltermijn aan gesteld worden en ook de gevolgen moeten vermeld worden van het niet volledig maken van de aanvraag. De hersteltermijn heeft schorsende werking voor de termijn waarbinnen de gemeente op de aanvraag moet beslissen (de beslistermijn). Die is in de meeste gevallen 8 weken. Ontbreken er gegevens dan wordt deze termijn geschorst na kennisgeving van de instantie en duurt het langer voordat beslist wordt op een aanvraag.

Beslistermijn na aanvraag vergunning

De beslistermijn is de termijn die een bestuursorgaan maximaal mag gebruiken voor het beslissen op de aanvraag. Dat is geen fatale termijn, maar een termijn van orde. De termijn gaat lopen bij ontvangst van de aanvraag. De beschikking moet in principe, indien een specifieke termijn niet uit de wet blijkt, binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag worden gegeven (art. 4:13 lid 1 Awb). Dat kan, afhankelijk van de soort beslissing, een termijn van enkele weken of van enkele maanden zijn en alles daar tussen in; in uitzonderlijke gevallen kan zelfs gedacht worden aan een termijn van dagen, bijvoorbeeld bij een evenementenvergunning. De doorlooptijd van een KSA-vergunning voor een eenmalige loterij boven de EUR 4.500 is doorgaans 3 tot 4 weken. De instantie moet in ieder geval binnen 8 weken een besluit nemen of een nieuwe beslistermijn bekendmaken. De beslistermijn kan in de meeste gevallen verlengd worden met maximaal 6 weken.

Opschorting beslistermijn vergunningaanvraag

Als de aanvrager van de vergunning in de race is met andere aanvragers dan is het vervelend als de behandeling van de aanvraag wordt opgeschort. Dat is een extra reden om te zorgen dat de vergunningaanvraag aan alle vereisten voldoet en alle stukken die bij de aanvraag horen ook correct zijn ingediend. De vergunningverlener mag de beslistermijn opschorten (art. 4:15 Awb), indien:

 • de aanvrager is gevraagd de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken;
 • noodzakelijke informatie aan een buitenlandse instantie is gevraagd, tot de dag waarop deze informatie is ontvangen of verder uitstel niet meer redelijk is;
 • gedurende de termijn waarvoor de aanvrager schriftelijk met uitstel heeft ingestemd;
 • zolang de vertraging aan de aanvrager kan worden toegerekend;
 • zolang het bestuursorgaan door overmacht niet in staat is een beschikking te geven.
 • Beëindiging van de opschorting van de behandeling moet de instantie zo spoedig mogelijk mededelen aan de aanvrager, onder vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden gegeven.

Gevolgen niet tijdig beslissen op aanvraag vergunning

Als door de instantie niet tijdig wordt beslist op de aanvraag van de vergunning dan:

 • kan van rechtswege een vergunning zijn verleend (afhankelijk van type vergunning);
 • kan sprake zijn van een fictieve weigering waartegen direct beroep ingesteld kan worden bij de rechtbank (art. 8:55b Awb); , waarbij bij de bestuursrechter kan worden verzocht de overheid te gelasten te beslissen op de aanvraag op straffe van een dwangsom.
 • heeft de instantie een informatieplicht wanneer wel een beschikking wordt genomen;
 • kan de aanvrager de behandelende instantie in gebreke stellen en na afloop van een termijn van 2 weken aanspraak maken op een dwangsom;
 • kan in spoedeisende gevallen door middel van rechtstreeks beroep teven een voorlopige voorziening gevraagd worden aan de bestuursrechter.

Een vergunning van rechtswege

Wanneer het bestuursorgaan geen besluit neemt dan kan toch automatisch een vergunning zijn verleend, dat heet een vergunning van rechtswege of een fictieve vergunning (art. 4:20b Awb). In een wet of verordening moet zijn bepaald dat van rechtswege een vergunning kan ontstaan. Dat is bijvoorbeeld geregeld voor omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (Art. 3.9 Wabo). Ook geldt het bij dienstenvergunningen tenzij dit in een wettelijk voorschrift anders is bepaald. Indien de gemeente de beslistermijn van acht weken overschrijdt (eventueel verlengd met zes weken) dan wordt bijvoorbeeld de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen van rechtswege verleend, als voor het einde van de beslistermijn geen besluit is genomen. Overigens kan de vergunning van rechtswege alleen ontstaan als sprake is van een reguliere procedure. De bezwaartermijn van deze fictieve omgevingsvergunning begint te lopen vanaf de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt. Op grond van artikel 4:20c lid 1 Awb moet de gemeente binnen twee weken nadat van rechtswege de vergunning van kracht is geworden, deze bekend maken. Het is soms lastig te beoordelen of sprake is van een vergunning van rechtswege. Vraag onze advocaat bestuursrecht dan om advies.

Ingebrekestelling bij niet tijdig beslissen aanvraag vergunning

De aanvrager kan na het verlopen van de beslistermijn het bestuursorgaan in gebreke stellen. Dit kan met een brief waarin de aanvrager aangeeft dat de beslistermijn is verstreken en dat een termijn van 2 weken wordt gesteld om alsnog te beslissen (voorbeeld ingebrekestelling is opgenomen in de bijlagen van dit boek). De overheid heeft dan 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet dan heeft de aanvrager recht op een dwangsom (art. 4:17 Awb). De hoogte van de dwangsom is afhankelijk van de duur van de vertraging. Als de dwangsom gaat lopen gelden de volgende bedragen:

€ 20 per dag voor de eerste 2 weken;

€ 30 per dag voor de volgende 2 weken;

€ 40 per dag voor de overige dagen.

De dwangsom loopt uiterlijk 42 dagen en bedraagt maximaal € 1.260. Het recht op een dwangsom is voor Wob-verzoeken (Wet openbaarheid van bestuur) afgeschaft. Over de verschuldigdheid van de dwangsom moet het bestuursorgaan en aparte beschikking nemen.

Beschikking met vergunning of de weigering van de aanvraag vergunning

Als de beschikking op de aanvraag (art. 4:2 lid 2 Awb) wordt gegeven en daarmee de vergunning is verleend dan is de aanvraagprocedure daarmee geëindigd. Die beschikking is dan de vergunning. Het kan zijn dat de aanvrager niet blij is met voorschriften die verbonden zijn aan de vergunning. Bijvoorbeeld als de vergunning in tijdsduur is beperkt of bepaald (belastende) voorwaarden aan de vergunning zijn verbonden. Voorschriften worden regelmatig aan vergunningen verbonden. Die moeten dan wel volgen uit de gelden regelgeving voor de vergunning. Een advocaat bestuursrecht kan adviseren of sprake is van onterechte voorschriften. In dat geval dient binnen 6 weken na datum van de beschikking bezwaar aangetekend te worden tegen de beschikking. Dat bezwaar heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat tijdens de bezwaarprocedure de vergunning gewoon kan gebruikt worden voor rekening en risico van de vergunninghouder.

Vragen over vergunningen kun je altijd vrijblijvend mailen.

Bezwaar tegen weigering vergunning

In geval van een negatieve beschikking kan de aanvrager binnen 6 weken bezwaar aantekenen tegen de weigering. Daarmee wordt de bezwaarschriftprocedure gestart. Er kan in spoedeisende gevallen ook reden zijn tegelijk met dat bezwaar een voorlopige voorziening te vorderen bij de bestuursrechter. Bij weigering van de aangevraagde vergunning is het sowieso zinvol een advocaat bestuursrecht om advies te vragen als u twijfelt of sprake is van een terechte weigering van de aangevraagde vergunning.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bestuursrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bestuursrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.