Vergunning monument

De procedure om vergunning te krijgen voor (wijziging van) een monument is soms een last voor de eigenaar van het monument. Helaas is het monumentenrecht niet klantvriendelijk voor de monumenteigenaar  terwijl deze wel aanzienlijk investeert in zijn monument. Een advocaat monumentenrecht ziet regelmatig dezelfde formele houding van instanties bij de vergunningprocedure voor een monument.

Aanvraag wijziging monument

Een omgevingsvergunning met de activiteit “monument onderhouden, restaureren of veranderen” is nodig als men een rijksmonument of gemeentelijk monument wilt wijzigen. De eigenaar van het monument kan verschillende vergunningen in zijn aanvraag doen, maar dat hoeft niet. Als u de vergunningen apart aanvraagt, worden verschillende procedures doorlopen. Belanghebbenden kunnen tegen ieder monumentenvergunning bezwaar of beroep aantekenen. Dat kan meer tijd en geld kosten, maar soms is dat tactisch beter. Sommige vergunningsaanvragen voor een monument zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit geldt voor de activiteiten ‘bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, ‘bouwen en milieu’, ‘bouwen en monumenten’ en ‘bouwen en brandveilig gebruik’. Hiervoor kunt u een omgevingsvergunning in 2 fasen aanvragen. Als u denkt dat u wordt tegengewerkt door de gemeente dan is het raadzaam direct contact op te nemen met onze advocaat monumentenrecht.

Beslistermijn aanvraag vergunning monument

Complexe aanvragen voor een monument volgen een uitgebreidere procedure. De beslistermijn is dan 26 weken. Ook deze termijn kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen. Bij complexe aanvragen kan de vergunning niet van rechtswege worden verleend. Een eenvoudige aanvragen als bouwen, kappen en slopen worden in de reguliere procedure in maximaal 8 weken afgehandeld. Dit is gerekend vanaf de datum dat de aanvraag door de gemeente is ontvangen. Deze termijn kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen. Heeft de gemeente daarna nog geen beslissing genomen, dan krijgt de aanvrager automatisch een vergunning van rechtswege.

Wijziging monument en bestemmingsplan

De aanvraag voor wijziging of verbouwing van een monument wordt daarom getoetst aan het bestemmingsplan. Voor normaal onderhoud van het monument is geen vergunning nodig. Deze regels voor monumenten verschillen van de regels voor normale bouw- of verbouwplannen. Als u twijfelt, informeer dan bij bureau Monumenten van Bouw- en Woningtoezicht, of uw werkzaamheden wel of niet vergunningsplichtig zijn. Soms past een aanvraag tot wijzing van het monument niet binnen het bestemmingsplan. Dan is ontheffing van het bestemmingplan nodig of wijziging van het bestemmingsplan. Dat kan (automatisch) bewerkstelligd worden door de omgevingsvergunning aan te vragen voor het plan.

Advocaat monumentenrecht

Een advocaat gespecialiseerd in monumentenrecht kan bijstand verlenen in een procedure om vergunning voor een monument te verkrijgen. Bijvoorbeeld om het standpunt dat de gemeente of monumentenzorg inneemt te boordelen. Het kan zinvol zijn tijdig in de procedure advies van een advocaat te vragen zodat u weet op welke procedure aspecten en termijnen u moet letten. Neem vrijblijvend contact op met onze advocaat monumentenrecht als een vraag heeft over de vergunningprocedure voor monumenten.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van monumentenrecht of bestuursrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bestuursrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.