Vergunning online kansspelen

Het wetsvoorstel online kansspelen is op 19 februari 2019 aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee wordt een vergunningsstelsel voor online kansspelen mogelijk. De aanbieders van online kansspelen kunnen binnen afzienbare tijd aanvragen indienen om hun online producten in Nederland aan te bieden.

De Nederlandse kansspelautoriteit gaat de vergunningen voor online kansspelen medio 2021 verlenen. De vergunning specialisten van Blenheim adviseren bij de aanvraag van de vergunning en de Bibob screening. De Wet op de Online Kansspelen heeft strikte voorwaarden voor de vergunning, onder meer op het gebied van verslavingspreventie. Hieronder wordt diverse vereisten uit het “Besluit kansspelen op afstand” nader toegelicht met focus op de vertegenwoordiger die een exploitant in Nederland moet aanstellen en het te hanteren verslavingsbeleid van de vergunninghouder voor een online kansspel

Stappen naar vergunning online gaming

Het tijdpad tot uiteindelijk de vergunning voor online kansspelen medio 2021 ziet er als volgt uit:

 • het ministerie van Justitie werkt een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) nader uit;
 • en er komt ook een Ministeriële Regeling (MR);
 • de kansspelautoriteit zal de Ministeriële Regelingen vertalen naar vergunningsvoorwaarden;
 • de kansspelautoriteit zal een aanvraagformulier ontwerpen. Daarover is inspraak mogelijk. door betrokken partijen kunnen daarop reageren en aanpassingen voorstellen;
 • er komt dan een formele datum voor de inwerkingtreding van de Wet op de Online Kansspelen en vanaf dat moment zal de kansspelautoriteit vergunningaanvragen in behandeling nemen;
 • bij het verlenen van een vergunning door de kansspelautoriteit kan de aanbieder zijn producten aanbieden op de Nederlandse markt.

Wetswijziging om online gaming mogelijk te maken

Door de Wet Kansspelen op Afstand wordt er in de Wet op de Kansspelen (hierna: Wok) een nieuwe titel ingevoegd na artikel 30aa in de Wok. Daarnaast is er een AMvB. Besluit houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet kansspelen op afstand (hierna: besluit kansspelen op afstand). Deze AMvB is op 11 september 2018 voor consultatie gepubliceerd en wordt hieronder besproken. In veel artikelen wordt genoemd dat bij ministeriële regeling nader regels worden gesteld. Aangezien deze ministeriële regeling nog niet gepubliceerd is, zijn soms de precieze voorwaarden nog niet helemaal duidelijk.

Vereisten buitenlandse aanvrager vergunning online kansspel

Hieronder staat een opsomming van vereisten waaraan een potentiële buitenlandse onderneming aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vergunning. Eigenlijk is het vergunningenstelsel behoorlijk uitgebreid en is het verstandig om een Nederlands vergunning-advocaat over het definitieve Besluit kansspelen op afstand te laten adviseren. In ieder geval geldt dat voor de vergunning sprake moet zijn van een betrouwbare, controleerbare organisatie die oog heeft voor verslavingspreventiebeleid en verbinding moet kunnen maken met het CRUKS-register. Desondanks moeten er nog een aantal eisen worden uitgewerkt in ministeriële regeling.

Voor de potentiële buitenlandse aanvrager van de vergunning geldt dat het belangrijk is dat hij gevestigd is in een Europese staat, of een ontheffing kan aanvragen.

De vereiste aanwezigheid van een vertegenwoordiger namens het buitenlands aanvrager In Nederland kan ook een Nederlandse advocaat zijn, mits die advocaat deskundig is op het gebied van gokverslavingen. Daarbij is niet zozeer een bepaalde opleiding vereist, maar voldoende kennis van Nederlandse verslavingsinstellingen etc. zijn daar wel vereist. Ook moet hij beschikbaar zijn voor overleg met Nederlandse instanties en hulporganisaties en op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in de onderneming aan wie vergunning is verleend.

Wat betreft het verslavingspreventiebeleid is het belangrijk dat er een risico-analyse wordt uitgevoerd en het verslavingspreventiebeleid wordt afgestemd op de uitkomsten uit die analyse. Daarnaast moeten spelers eerst worden ingeschreven bij de onderneming, hun identiteit worden gecontroleerd en gekeken worden of ze niet zijn ingeschreven bij het CRUKS-register. De vergunninghouder heeft een actieve zorgplicht om gedrag van spelers te analyseren en zo nodig te adviseren zich in te schrijven bij het register. Doet een speler dit niet vrijwillig, dan moet de vergunninghouder dat melden bij de Kansspelautoriteit.

Vergunning online kansspelen in Nederland

Op grond van artikel 31a kan de kansspelautoriteit een vergunning verlenen voor het organiseren van kansspelen op afstand. De vergunning wordt voor 5 jaar verleend en is niet overdraagbaar. Desondanks kan de vergunning wel overgaan door andere wijze dan overdracht, hiervoor is op grond van artikel 2.3 van het besluit kansspelen op afstand schriftelijke toestemming van de kansspelautoriteit vereist.

Artikel 2.1 lid 3 van het besluit kansspelen op afstand stelt dat er bij ministeriële regeling regels zullen worden gesteld met betrekking tot de vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand en hoe dat georganiseerd wordt. De ministeriële regeling is nog niet gepubliceerd, dus de voorwaarden zijn nog niet duidelijk.

Technische eisen vergunning online gaming

Technische eisen die in ieder geval worden gesteld zijn de wijze waarop de vergunninghouder verbinding maakt met het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS), de wijze waarop hij zijn controledatabank inricht en de wijze waarop inschrijving en aanmelding van de speler verloopt. Daarnaast zijn er een aantal organisatorische eisen, die ik uiteen heb gezet onder het kopje “vergunninghouder” en “vertegenwoordiger”, alsook “verslavingspreventiebeleid”. In ieder geval geldt dat op grond van artikel 31h er altijd sprake moet zijn van een betrouwbare organisatie.

Weigeringsgronden vergunning online kansspelen

In ieder geval geldt op grond van artikel 31c Wok dat een vergunning wordt geweigerd:

 • in geval de aanvrager niet voldoet aan de voorschriften die voortvloeien uit de Wok;
 • het toezicht op naleving en handhaving van de Wok, de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, de Sanctiewet 1977 en de Wet op de kansspelbelasting niet doeltreffend kunnen worden uitgevoerd.

Intrekkingsgronden vergunning online kansspelen

De vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand kan op grond van artikel 31d Wok worden ingetrokken, indien:

 • De aanvrager onjuiste gegevens heeft verstrekt bij de aanvraag van de vergunning, die er toe zou hebben geleid dat er een andere beslissing zou zijn genomen bij de aanvraag van de vergunning;
 • Niet of niet meer wordt voldaan aan de voorschriften die voortvloeien uit de Wok, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Sanctiewet 1977 of de Wet op de kansspelbelasting gestelde regels;
 • Een aan de vergunning verbonden voorschrift of beperking is overtreden;
 • Onvoldoende medewerking is verleend aan toezicht op de naleving en de handhaving van de voorschriften, voortvloeiend uit de Wok, Sanctiewet 1977 of Wet op de kansspelbelasting.
 • Indien er ernstige vermoedens zijn dat er grond bestaat om de vergunning in te trekken, kan een vergunning ook geschorst worden, zie hiervoor artikel 31d lid 2 Wok.

Eisen aan vergunninghouder online kansspelen

Ten aanzien van de vergunninghouder geldt op grond van artikel 31g Wok dat de houder van de vergunning zijn statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging in een Europese staat heeft (in ieder geval geldt dat de staat partij moet zijn bij VWEU of bij Overeenkomst EER). Eerder stelde de regering in het regeerakkoord dat een vergunning alleen zou worden verleend als de aanvrager een vestiging had in Nederland. Dit gaat dus niet meer door, aangezien dat een potentiële belemmering van de Europese vrijheid van vrij verkeer zou opleveren.

Ten aanzien alle vergunninghouders geldt op grond van artikel 31g:

 • De vergunninghouder heeft de rechtsvorm NV of BV binnen een Europese staat.
 • De vergunninghouder verschaft informatie in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van zijn onderneming, concern waar de rechtspersoon toe behoort en van de uiteindelijke belanghebbende.
 • De vergunninghouder is niet verbonden met personen in een formele of feitelijke zeggenschapsstructuur die:

door het recht van een andere staat op die personen van toepassing is;

 • door de ondoorzichtigheid van die structuur.
 • een belemmering kan vormen voor het doelmatig en doeltreffend uitoefenen van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wok of de Sanctiewet 1977.
 • De vergunninghouder moet een kundige functionaris (compliance officer) hebben binnen de organisatie die belast is met het interne toezicht op de naleving van de regels uit de Wok.

Ontheffing niet-Europese online gaming bedrijven

Uitzondering hierop is dat op grond van artikel 31g lid 5 een ontheffing kan worden verleend door de kansspelautoriteit voor ondernemingen met een vestiging in een niet-Europese staat, ingeval het recht van de niet-Europese staat voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de belangen die de Wok beschermt. In artikel 3.1 van het besluit kansspelen op afstand in de voorwaarden opgenomen voor een ontheffing als bedoeld in artikel 31g lid 5.

 • Er moet sprake zijn van een verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie.
 • Het recht van de staat waar de aanbieder is gevestigd moet gelijkwaardig zijn aan de in Nederland geldende voorschriften op een aantal gebieden:

  a. het naleven van sanctieregelingen;
  b. het voorkomen van witwassen en van het financieren van terrorisme;
  c. het vennootschapsrecht,
  d. de bescherming van persoonsgegevens.

 • In de niet-Europese staat moet toezicht worden uitgeoefend op de naleving van die voorschriften.
 • Het recht van die staat mag zich niet verzetten tegen het organiseren van de vergunde kansspelen zoals geregeld in Nederlandse regelgeving.
 • De ontheffing kan slechts worden verleend, indien de vergunninghouder de vergunde kansspelen geheel of gedeeltelijk organiseert vanuit een nevenvestiging in Nederland die is ingeschreven in het handelsregister.
 • In die nevenvestiging moeten economische activiteiten worden ontplooid (om ingeschreven te worden in het handelsregister). Verder stelt de wetgever geen eisen aan welke activiteiten daar worden ontplooid.

Advocaat als vertegenwoordiger exploitant online kansspel in Nederland

Op de vraag of een vertegenwoordiger ook een advocaat in Nederland kan zijn, hangt het er van af of die vertegenwoordiger deskundig is op de het gebied van kansspelverslaving en verslavingspreventie. De vertegenwoordiger moet volledig geïnformeerd zijn door de vergunninghouder en de vergunninghouder kunnen vertegenwoordigen. Hij/zij moet in persoon beschikbaar zijn voor overleg wanneer dat gewenst is.

De wetgever schrijft dat alle vergunninghouders, ongeacht waar zij zijn gevestigd, moeten een vertegenwoordiger in Nederland hebben. De wetgever acht de vertegenwoordiger noodzakelijk voor de goede uitvoering van het verslavingspreventiebeleid en de goede aansluiting daarvan op het Nederlandse stelsel van verslavingszorg. Alleen wanneer de vertegenwoordiger in Nederland aanwezig is, kan hij effectief samenwerken met Nederlandse deskundigen op het gebied van verslavingspreventie en -zorg. Die vertegenwoordiger moet in persoon beschikbaar zijn voor overleg met de kansspelautoriteit en andere relevante, op het gebied van verslavingspreventie en verslavingszorg in Nederland werkzame organisaties, en moet bevoegd zijn om namens de vergunninghouder beslissingen te nemen op dat gebied. Hij moet deskundig zijn op het gebied van kansspelverslaving en verslavingspreventie, en continu volledig zijn geïnformeerd over de relevante voornemens en besluiten van de vergunninghouder en over de bevindingen en adviezen van de onafhankelijke functionaris die de risicoanalyse op het spelaanbod van de vergunninghouder uitvoert.

Eisen vertegenwoordiger vergunninghouder in Nederland

Artikel 4.1 van het besluit kansspelen op afstand stelt de onderstaande eisen aan een vertegenwoordiger. De vergunninghouder moet één of meer vertegenwoordigers aanwijzen die:

 • In Nederland in het belang van de goede uitvoering van de bij de wet gestelde bepalingen met betrekking tot het voorkomen van kansspelverslaving:
 • In persoon beschikbaar zijn voor overleg met de raad van bestuur van de kansspelautoriteit en andere in Nederland werkzame organisaties;
 • Bevoegd zijn om de vergunninghouder buiten rechte te vertegenwoordigen.
 • Deskundig zijn op gebied van kansspelverslaving en verslavingspreventie;
 • Te allen tijde volledig zijn geïnformeerd over de voornemens en besluiten van de vergunninghouder, bevindingen en adviezen van functionaris(sen);
 • De Nederlandse taal of andere voor de KSA begrijpelijke taal beheersen;
 • De gegevens en volmacht van de vertegenwoordiger moeten zijn gepubliceerd op de eigen website van de vergunninghouder en de website van de Kansspelautoriteit.
 • Verdere regels omtrent de werkzaamheden van de vertegenwoordiger zullen worden gemaakt in ministeriële regeling. Deze is ook tot op heden nog niet gepubliceerd. Werkzaamheden ten aanzien van de organisatie van de vergunninghouder en de vertegenwoordiger mogen op grond van artikel 4.3 van het besluit kansspelen op afstand worden uitbesteed aan een derde, indien de naleving van wettelijke voorschriften voldoende is gewaarborgd en de uitvoering van toezicht op de naleving van de voorschriften niet wordt belemmerd door het aanstellen van die derde.

Deskundigheid vertegenwoordiger vergunninghouder online kansspel

Ten aanzien van de deskundigheid van de vertegenwoordiger die de vergunninghouder aanstelt en de noodzakelijke kennis overweegt de wetgever in de memorie van toelichting bij het besluit kansspelen op afstand:

 • Hij dient op de hoogte te zijn van de soorten hulp die geboden kunnen worden aan de verschillende soorten spelers en wat deze hulp inhoudt.
 • De vertegenwoordiger moet volledig zijn ingevoerd in de gangbare uitvoeringspraktijk van het zorgstelsel in Nederland, waaronder de wijze waarop doorverwijzing naar hulp is georganiseerd of deze hulp direct beschikbaar is (of zijn er wachtlijsten) en welke kosten er eventueel verbonden zijn aan de aangeboden hulp. Deze informatie is noodzakelijk voor het voeren van effectief persoonlijk onderhoud, waarin een speler doorverwezen moet worden naar passende hulp.
 • Tevens dient hij op de hoogte te zijn van relevante ontwikkelingen en nieuwe wetenschappelijke inzichten op het gebied van het voorkomen van kansspelverslaving.
 • De informatie die de vertegenwoordiger in het netwerk opdoet, moet op effectieve wijze worden geïmplementeerd in het verslavingspreventiebeleid, bijvoorbeeld in de preventiecursussen, in de informatie aan spelers en bij de doorontwikkeling van interventies.
 • Ook moet hij beschikken over de nodige kennis van kansspelaanbod, het verslavingspreventiebeleid en het reclame- en wervingsbeleid van de vergunninghouder en de uitvoering daarvan binnen de organisatie van de vergunninghouder.

Actieve zorgplicht vergunninghouder inzake verslavingspreventie

Ten aanzien van het verslavingspreventiebeleid worden de meeste bepalingen neergelegd in het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen. Dit besluit bestaat al en door de invoering van het besluit kansspelen op afstand zullen er een aantal bepalingen worden gewijzigd en worden toegevoegd. Deze wijzigingen zijn ook te vinden in het besluit kansspelen op afstand.

De vergunninghouder heeft een actieve zorgplicht om de speler van een online kansspel zoveel mogelijk te helpen bij het nemen van diens eigen verantwoordelijkheid. Daarvoor dient de vergunninghouder in samenwerking met deskundigen op het gebied van kansspelverslaving en ervaringsdeskundigen een verslavingspreventiebeleid te ontwikkelen, implementeren en onderhouden. In dat beleid maakt hij in ieder geval gebruik van genoemd spelersprofiel en het getrapte preventiemodel. Het sluitstuk op het verslavingspreventiebeleid is het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS). Door al dan niet vrijwillige inschrijving in dat register kan de speler worden uitgesloten van deelname aan vergunde kansspelen op afstand.

Getrapt preventiebeleid Kansspelautoriteit bij vergunningverlening

Het getrapt preventiebeleid is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en sluit aan bij de aanbevelingen van de Europese Commissie. Door op passende wijze in het speelgedrag te interveniëren kan de vergunninghouder voorkomen dat een speler die risicovol gedrag vertoont een probleemspeler wordt, en kunnen probleemspelers tijdig naar de juiste zorg worden doorverwezen. De interventies moeten proportioneel zijn ten opzichte de ernst van het geconstateerde speelgedrag. Voorbeelden van interventies zijn: pop-ups die op de gevaren van gokverslaving wijzen, die het spel tijdelijk onderbreken tot (on)vrijwillige inschrijving in CRUKS.

Inschrijving speler van online kansspel

Elke persoon moet worden ingeschreven bij de vergunninghouder, voordat hij kan spelen. De vergunninghouder moet hiervoor eerst de identiteit vaststellen van de speler. Die persoon moet 18 jaar of ouder zijn, niet zijn opgenomen in het CRUKS-register en de grenzen van zijn speelgedrag hebben aangegeven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van iemands BSN-nummer. De grenzen van iemands spelgedrag zijn uitgewerkt in artikel 4.13 Besluit kansspelen op Afstand is uitgewerkt waar die grenzen op moeten zien, zoals het maximale tegoed, aantal stortingen etc.

Registratie speelgedrag door vergunninghouder (artikel 31m Wok)

De vergunninghouder registreert en analyseert systematisch gegevens met betrekking tot het speelgedrag van de speler. Hij kan daarbij gebruik maken van gezondheidsgegevens van de speler, voor zover dat noodzakelijk is voor het voorkomen van onmatige deelname aan kansspelen of van kansspelverslaving.

Indien er een redelijk vermoeden is van onmatige deelname aan kansspelen of kansspelverslaving, onderzoekt de vergunninghouder het gedrag van de speler in een persoonlijk onderhoud met die speler. Als de vergunninghouder na het gesprek tot de conclusie komt de speler door onmatige deelname of kansspelverslaving schade aan zichzelf of zijn naasten kan berokkenen, adviseert de vergunninghouder de speler tot tijdelijke uitsluiting van deelname en inschrijving in het CRUKS-register. Als de speler zich niet vrijwillig in het CRUKS-register inschrijft, moet de vergunninghouder de Kansspelautoriteit daarvan op de hoogte stellen. De kansspelautoriteit kan daarna op grond van artikel 31da Wok de speler onvrijwillig inschrijven in het CRUKS-register, waardoor de speler tijdelijk (6 maanden) niet meer kan spelen.

Werving, reclame en verslavingspreventie online kansspelen

Artikel 6 van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen bepaalt: Leidinggevenden en personen op sleutelposities binnen de onderneming van de vergunninghouder beschikken over de kennis en het inzicht die nodig zijn om de vergunning te exploiteren met inachtneming van de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid die dat met zich brengt. Die kennis heeft in ieder geval betrekking op:

 1. de aan de op grond van de vergunning aangeboden kansspelen verbonden risico’s van kansspelverslaving;
 2. kansspelverslaving, de negatieve gevolgen van kansspelverslaving en de gedragskenmerken van kansspelverslaafden;
 3. hulpverlening bij kansspelverslaving;
 4. de wet en andere regelgeving die verband houdt met kansspelen, en
 5. de binnen de branche geldende gedragscodes.

Over de precieze eisen van het verslavingspreventiebeleid en de invulling van artikel 6 van het Besluit worden bij ministeriële regeling nader regels gesteld.

Verslavingspreventie online kansspelen

Artikel 7 van het besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen stelt dat

een vergunninghouder voor het organiseren van kansspelen op afstand zorg draagt ervoor dat in zijn organisatie in samenwerking met deskundigen op het gebied van verslavingszorg en ervaringsdeskundigen op het gebied van kansspelen een verslavingspreventiebeleid wordt ontwikkeld, toegepast en onderhouden, dat ten minste voldoet aan de bij of krachtens dit hoofdstuk gestelde bepalingen en dat aansluit op het Nederlandse stelsel van verslavingszorg. In het verslavingspreventiebeleid wordt in ieder geval bijzondere aandacht geschonken aan:

 1. de beschikbare maatregelen en voorzieningen ter preventie van kansspelverslaving en de gevallen waarin en de wijze waarop die instrumenten worden ingezet;
 2. de kwaliteitsborging van dat beleid;
 3. verslavingspreventie bij jongvolwassenen in de leeftijdscategorie tussen 18 en 24 jaar.

Risico-analyse door vergunninghouder kansspelen op afstand

De vergunninghouder moet te allen tijde beschikken over een actuele, deugdelijke en wetenschappelijk verantwoorde analyse van de verslavingsrisico’s van de door hem georganiseerde kansspelen. Het verslavingspreventiebeleid moet worden afgestemd op de geconstateerde risico’s uit de analyse.

De wetgever schrijft dat dat betekent dat hij die preventieve maatregelen en voorzieningen moet treffen die passen bij het geconstateerde risiconiveau, bijvoorbeeld door bij spelen met een hoger risiconiveau intensiever te monitoren en eerder te interveniëren in het speelgedrag. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld gelegen zijn in het verlagen van risicofactoren in het spel, door een minder hoge jackpot te bieden of door het spel vaker of langer te onderbreken door pop-ups, zodat de mogelijkheid om door te blijven spelen wordt beperkt.

Deze risico-analyse moet worden uitgevoerd door één of meer functionarissen die beschikken over de nodige deskundigheid, kennis en bevoegdheden om die analyses goed uit te voeren. Daarbij moet de vergunninghouder waarborgen dat er een functionele scheiding is ten aanzien van het bestuur en de uitvoering van de risico-analyses. De wetgever overweegt dat deze bepaling in het leven is geroepen om verstrengeling van dergelijke tegenstrijdige belangen te voorkomen. De wetgever benadrukt dat slechts het belang van bescherming van de speler tegen kansspelverslaving wordt nagestreefd. Dit betekent dat de functionaris die de analyses uitvoert, daarbij niet wordt belemmerd door andere (financiële) belangen van de vergunninghouder.

Over deze risico-analyses moet worden gerapporteerd aan de kansspelautoriteit

Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld ten aanzien van het verslavingspreventiebeleid, de analyses en de frequentie en inhoud van de rapportage aan de Kansspelautoriteit. De regelgeving zal daarmee voor de exploitant van kansspelen waarschijnlijk nog complexer worden. Een gespecialiseerd advocaat kansspelen kan vanzelfsprekend kan potentiële aanvrager van een vergunning voor online kansspelen assisteren bij de afhandeling van de aanvraag.

Actieve informatieplicht aan spelers (Artikel 8-10 Besluit kansspelen op afstand)

Op grond van deze artikelen geldt voorts nog dat vergunninghouders informatie over verslavingen en verslavingszorg moeten aanbieden aan spelers. Deze informatie houdt onder meer in dat het verslavingspreventiebeleid van de vergunninghouder en Nederlandse verslavingszorg moeten worden gepubliceerd. Daarnaast kunnen bij ministeriële regeling nog nadere regels hieromtrent worden gepubliceerd.

Juridisch advies aanvraag vergunning kansspelen in Nederland

Exploitanten die in andere landen al een vergunning hebben zullen bekend zijn met de rompslomp omtrent vergunning verlening. Die rompslomp zal in Nederland zeker niet minder zijn en wij zijn als advocaat gewend van deze papierwinkel. De aanvrager van een vergunning zal ook integriteitsscreening krijgen op grond van de Wet Bibob. Exploitanten die in strijd met de regelgeving diensten hebben aangeboden gericht op Nederland kunnen gedurende twee jaar geen aanvraag indienen. De ingangsdatum van deze black out is waarschijnlijk de datum van inwerkingtreding van de wet.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bestuursrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bestuursrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.