Weigering subsidie

Bij weigering van subsidie kan een advocaat adviseren of een weigeringsgrond voor de subsidie terecht is toegepast. Ook kan het subsidiebesluit in strijd zijn met een beginsel van behoorlijk bestuur zoals het gelijkheidsbeginsel. Er zijn wettelijke weigeringsgronden voor subsidie (zie hieronder) maar ook uit een subsidie-verordening of uitvoeringsregeling kan een weigeringsgrond voor de subsidie volgen. De Raad van State heeft bepaald dat een weigeringsgrond voor subsidie moet voldoen aan drie voorwaarden:

  1. zij moet passen binnen de kaders van wet- en regelgeving,;
  2. reden weigering subsidie mag niet onredelijk zijn; en
  3. weigering moet voldoende verband houden met het doel van de te verlenen subsidie (ECLI:NL:RVS:2017:1774, Rechtspraak.nl).

Weigeringsgronden subsidie-aanvraag

In art. 4:35 AWB zijn de (algemene) weigeringsgronden voor subsidieverleningen opgenomen:

  1. de subsidie-activiteiten niet of niet geheel zullen plaatsvinden;
  2. de aanvrager van subsidie niet zal voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;
  3. de subsidie-aanvrager niet op een behoorlijke wijze rekening en verantwoording zal afleggen omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten, voor zover deze voor de vaststelling van de subsidie van belang zijn.
  4. bij subsidie-aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zou hebben geleid, of
  5. de subsidie-aanvrager failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend, een schuldsaneringsregeling van kracht is of is aangevraagd.

Weigering subsidie door bezwaar concurrent

Ook een derde of concurrent kan bezwaar maken tegen subsidieverlening aan een ander. De Raad van State uitspraak van 13 april 2011 in zaak nr. 201006774/1/H2), kan een derde op grond van zijn concurrentiepositie als belanghebbende bij een besluit tot subsidieverlening worden aangemerkt indien de subsidie strekt tot ondersteuning van bedrijfsactiviteiten, uit te voeren binnen hetzelfde marktsegment en verzorgingsgebied als waarbinnen de derde (bezwaarmaker tegen de subsidie) werkzaam is. Daarbij kan worden meegewogen dat de met subsidie ondersteunde bedrijfsactiviteiten kunnen leiden tot omzetverlies bij de derde.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bestuursrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bestuursrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.