Geluidsoverlast: waar moet de horecaondernemer op letten?

Veel hotels, cafés en restaurants krijgen ermee te maken: de buurt die geluidsoverlast ondervindt. Uiteraard horen gezelligheid, gelach en uitbundigheid bij het uitbaten van een horecaonderneming. Echter, de buurt (lees: een belanghebbende) kan altijd een verzoek om handhaving indienen bij de gemeente op grond van geluidsoverlast of -hinder. De gemeente is vervolgens verplicht om te handhaven. De meeste horecazaken vallen onder het Activiteitenbesluit. Daarin staan verschillende vereisten waar je als horecaondernemer aan moet voldoen. Deze vereisten vloeien voort uit de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder (lees daarover meer hier en hier). Een aantal belangrijke aandachtspunten in het kader van het toelaatbare geluidsniveau wordt hieronder besproken:

  • Waar moet ik rekening mee houden?
  • Wanneer en hoe wordt het geluidsniveau gemeten? Hoeveel geluid mag ik maken?
  • Welke gevolgen zijn verbonden aan een overtreding?

Wat zijn de normen voor geluid in de horeca?

Hoeveel geluid maakt een horecaonderneming ongeveer? In de onderstaande tabel wordt een indicatie gegeven die overeenkomt met het Activiteitenbesluit, per type horecagelegenheid (inrichting type B).

Los van de geluidsnormen dient een horecaonderneming zich te houden aan de specifieke bepalingen in de horecavergunning die door de gemeente zijn gesteld. Daarbij kan er sprake zijn van door de gemeente bepaalde maatwerkvoorschriften. Echter, deze maatwerkvoorschriften staan los van de geluidsvoorschriften in het Activiteitenbesluit. Dus ook al voldoe je aan de maatwerkvoorschriften, betekent dat nog niet dat er geen sprake kan zijn van een overtreding van de geluidsvoorschriften (zie deze uitspraak).

Geluidsvoorschriften die worden vastgelegd in de vergunning moeten controleerbaar en te handhaven zijn. De voorschriften hebben als doel eventuele geluidshinder zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te beperken.

Wanneer en hoe wordt het geluidsniveau gemeten?

Als er een klacht bij de Milieudienst (Omgevingsdienst) binnenkomt of als er een verzoek om handhaving wordt gedaan, is de gemeente verplicht om te handhaven. Tegen het besluit op een verzoek tot handhaving kan bezwaar gemaakt worden. Een advocaat bestuursrecht kan u helpen met een bezwaarschrift.

Vaak wordt er een meting gedaan aan het meest gevoelige punt in de directe omgeving van de onderneming. Dat kan aan de gevel zijn, maar ook bijvoorbeeld in een woning boven of direct naast de onderneming.

Hoeveel geluid mag horeca maken?

Hierbij worden de grenswaarden in acht genomen zoals gedefinieerd in artikel 2.17 Activiteitenbesluit. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een dag-, avond- en nachtperiode, waarbij tijdens de nachtperiode het toegestane geluidsniveau het laagst is. Zowel een langtijdgemiddelde (LAr,LT) als maximaal geluidsniveau (LAmax) wordt bepaald afgesproken voor bepaalde geluidspunten. Een indicatie van het toegestane geluidsniveau vindt u in de onderstaande tabel.

De grenswaarden zijn van toepassing op de geluidsgevoelige objecten zoals woningen. In het activiteitenbesluit wordt een uitzondering gemaakt voor terrassen die niet verwarmd of overdekt zijn, aangezien dit ertoe zou leiden dat bijna alle horecagelegenheden op enig moment de regels overtreden. Daarmee wordt bedoeld dat het stemgeluid van de bezoekers niet mag worden meegerekend bij de berekening van het totale geluidsniveau van de horecaonderneming. Dit geldt ook voor het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten. Zo zijn er nog een paar uitzonderingen die worden vermeld in het Activiteitenbesluit.

Let goed op dat er onder bepaalde voorwaarden correcties op de meting van toepassing kunnen zijn (zie artikel 2.18 lid 9 Activiteitenbesluit) die gevolgen kunnen hebben voor de uitkomst van de meting. Deze correcties worden beschreven in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai. U kunt ook zelf metingen verrichten of dit laten doen door een specialist.

Wat zijn gevolgen van overtreding van geluidsnormen horeca?

Wanneer een verzoek tot handhaving leidt tot een overtreding van een vereiste in de verstrekte vergunning kan de gemeente een waarschuwing afgeven. De gemeente kan op grond van een dergelijke overtreding ook een boete of een dwangsom opleggen, dan wel bestuursdwang toepassen. Tegen dergelijke besluiten kunt u bezwaar maken. Wij kunnen u daarbij helpen.

Naast bestuurlijke sancties kan er ook strafrechtelijk worden opgetreden bij ernstige overtredingen van het Activiteitenbesluit, aangezien de gedraging dan gekwalificeerd kan worden als economisch delict.

Heeft u vragen over geluidregels in de horeca of over een specifiek geval? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van hospitality? Neem dan gerust hier contact op met het hospitality team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.