Aansprakelijkheid curator

Op verzoek van meerdere schuldeisers of op eigen verzoek kan de rechtbank een onderneming in staat van faillissement verklaren. Gelijktijdig met het uitspreken van het faillissement zal de betreffende rechtbank een curator aanstellen en een Rechter-Commissaris benoemen. Een curator is een advocaat die gespecialiseerd is in het insolventierecht.

Werkzaamheden curator

De curator is belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel. De curator voert dit beheer uit onder toezicht van de rechter commissaris. Dit toezicht door de rechter commissaris uit zich met name in het feit dat er voor de uitoefening van een aantal van de aan de curator toegekende wettelijke bevoegdheden hij een machtiging van de Rechter-Commissaris nodig heeft.

Gezamenlijke schuldeisers

De curator oefent zijn taak uit ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Dit betekent echter niet dat zijn taak slechts bestaat uit het creëren van een zo groot mogelijke boedel, de taak van de curator is ruim. De curator heeft ook rekening te houden met belangen van maatschappelijke aard, denk hierbij aan de continuïteit van de onderneming en de werkgelegenheid.

Bijzondere bevoegdheden curator

Naast het beheren en vereffenen van de boedel rust op de curator ook onder meer de taak de vernietiging in te roepen van sommige door de schuldenaar verrichte handelingen. Met name zijn dit handelingen waarbij een crediteur boven de andere crediteuren is bevoordeeld vlak voor datum faillissement. Ook heeft de curator de bevoegdheid om de bestuurders aan te spreken voor het tekort in het faillissement. Hiervoor geldt dan wel dat vast moet staan dat het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en het daarbij aannemelijk moet zijn dat deze kennelijke onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Naast het vernietigen van rechtshandelingen op grond van de actio pauliana en het aanspreken van bestuurders voor het tekort in het faillissement op grond van artikel 2:248 BW zijn er nog meer bijzondere bevoegdheden die de curator kan uitoefenen.

Aansprakelijkheid curator

Voor de aansprakelijkheid voor de onrechtmatige daden van de curator is in principe de boedel aansprakelijk. De onrechtmatige daad van de curator kan echter van dien aard zijn dat hij ook persoonlijk aansprakelijk is voor de daardoor aan derden toegebrachte schade. De maatstaf voor het veroordelen van de werkzaamheden van de curator is dat een curator behoort te handelen zoals in redelijkheid mag worden verlangd van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator die zijn taak met nauwe gezetheid en inzet verricht. In het algemeen kan dan ook worden gezegd dat er niet snel sprake zal zijn van een aansprakelijkheid van een curator.

Blenheim Advocaten

Blenheim Advocaten beschikt over ervaren advocaten op het gebied van het hoger beroep of verzet. Mocht u nog vragen hebben over het beroep of verzet staan wij u dan ook graag bij en adviseren wij u tevens graag over de mogelijke gevolgen en welke strategie het beste is te volgen.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van ondernemingsrecht? Neem dan gerust hier contact op met het ondernemingsrecht team van Blenheim.

Jeroen Latour

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.