Snel procederen bij rechtbank Amsterdam

Een rechtszaak bij de rechtbank kan soms lang duren. In een spoedeisend kwestie kan een advocaat een kort geding beginnen. Dat levert alleen een voorlopig uitspraak op en niet ieder geschil leent zich voor een kort geding. Daarom kan een advocaat ook kiezen voor de verkorte procedure. Dat is een snellere procedure dan de gewone bodemprocedure. Als beide partijen in het geschil een snelle procedure en uitspraak van de rechter willen dan kan dat door de verkorte procedure bij de rechtbank Amsterdam aanhangig te maken.

Hoe werkt de verkorte procedure in Amsterdam?

Beide partijen dienen in te stemmen met deze verkorte procedure. De advocaat van de eiser zal met de advocaat van de gedaagde partij dat kunnen afstemmen. Ook als de partijen niet in het rechtsgebied van de rechtbank Amsterdam gevestigd zijn kunnen zij toch kiezen om het geschil voor te leggen aan de rechtbank Amsterdam. De advocaat van de eisende partij kan daartoe een formulier voor de snelle procedure invullen en indienen bij de rechtbank tezamen met de conceptdagvaarding. De rechter van de rechtbank Amsterdam beslist dan of het geschil wordt toegelaten als verkorte procedure. De gedaagde partij zal dan daarna ook zijn instemming moeten geven.

Opstarten verkorte procedure door advocaat

Bij het instemmen met een verkorte procedure bepaalt de rechtbank ook een datum voor een zitting en informeert (de advocaat van) partijen. De behandeling van de rechtszaak op de zitting zaak wordt zo spoedig mogelijk gepland. Het streven is een zittingsdatum op een termijn van ten minste zes weken na indiening van het verzoek, maar de partijen kunnen in overleg ook een langere termijn zijn overeengekomen (maximaal tien weken). Zodra toestemming is gegeven voor de verkorte procedure en de datum van de zitting is bepaald door de rechtbank kan de advocaat van de eiser de dagvaarding laten uitbrengen door de deurwaarder. Daarbij dient de gedaagde te worden opgeroepen te verschijnen op de door de rechtbank bepaalde zittingsdatum.

Termijnen voor de verkorte procedure rechtbank Amsterdam

De termijnen voor het indienen van processtukken in de verkorte rechtbank procedure:

  • Conclusie van antwoord zonder tegeneis gedaagde of incident: uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de datum van de zitting;
  • Conclusie van antwoord met tegeneis gedaagde en/of incident(en): 3 weken voor de zitting.
  • Conclusie van antwoord in een incident en/of in reconventie: uiterlijk 1 week voor de zitting;
  • Nagekomen producties: één week voor de zittingsdatum.

Bewijs leveren in de verkorte procedure

De eiser zal zijn stellingname met bewijs moeten ondersteunen. Eiser heeft de stelplicht en bewijslast van zijn standpunt en dient een juridisch grondslag te hebben voor zijn vordering, Ook de gedaagde dient zoveel mogelijk zijn verweer met bewijs te onderbouwen. Dat kan schriftelijk bewijs zijn, bijvoorbeeld prints van e-mails en whatsapp berichten, verklaringen van getuigen, foto’s, filmbeelden, etc. Van de advocaat van partijen wordt verwacht dat zij schriftelijke verklaringen van eventuele getuigen of deskundigen indienen bij hun processtukken. De schriftelijke bewijsstukken (producties) dienen door de advocaat aan de processtukken gehecht te worden.

Kosten verkorte procedure rechtbank Amsterdam

De partijen bij de verkorte procedure dien zelf hun advocaat te betalen. Daarnaast is griffierecht verschuldigde aan de rechtbank zodra de zittingsdatum is ingepland (tarieven zijn te vinden op rechtspraak.nl). De tarieven zijn afhankelijk van de aard en hoogte van de vordering In civiele zaken bij de rechtbank (dit zijn handelszaken, kort geding zaken (niet kanton), familiezaken en insolventiezaken) betaalt zowel de partij die de rechtszaak start (eiser) als de partij die zich verdedigt (gedaagde) griffierecht. De partij die in het ongelijk wordt gesteld wordt doorgaans in de proceskosten veroordeeld en ook in eventuele buitengerechtelijke kosten (gemaakt voorafgaande aan de procedure) zoals incassokosten volgens het wettelijk tarief. De proceskosten worden door rechter bepaald aan de hand van een wettelijk tarief. De proceskosten die de in het gelijk gestelde partij ontvangt dekken doorgaans nooit de kosten van de advocaat.

Advies advocaat verkorte procedure rechtbank

Niet ieder geschil is geschikt voor de verkorte procedure. Een advocaat kan goed beoordelen of een geschil geschikt is voor kort geding, de verkorte procedure of de normale bodemprocedure. De advocaat kan u op verzoek ook een procesadvies geven over de kans van slagen van de vordering. Vraag dus vrijblijvend advies aan een advocaat van Blenheim welke procedure u aanhangig zou kunnen maken. Vraag ook een prijsopgave van de advocaat, zodat u op voorhand weet met welke kosten u rekening moet houden.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van procesrecht? Neem dan gerust hier contact op met het procesrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.