Arbitrage in bouwgeschil

In een aannemingsovereenkomst is vaak een arbitrageclausule opgenomen. Bij een geschil met een aannemer kan dan een procedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw gestart worden. Voor de opdrachtgever van de aannemer is het vaak een nieuwe ervaring en dat vraagt om professionele rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat bouwrecht. Hieronder vermeld ik een aantal tips waar de opdrachtgever met het oog op een arbitrage rekening mee moet houden.

Geschil aannemer: incasso termijnen aannemingsovereenkomst

Vaak zal de aannemer volgens het betalingsschema van de openstaande bouwtermijnen of meerwerk vorderen, terwijl de opdrachtgever van mening is dat er wanprestatie is aan de zijde van de aannemer, vaak gebreken in het bouwwerk. Klachten en bezwaren die de opdrachtgever heeft over de bouwwerkzaamheden van de aannemer, moeten altijd direct kenbaar gemaakt worden in de bouwvergadering. Daarnaast kan de opdrachtgever de aannemer ook per brief zijn klachten en bezwaren kenbaar te maken. Indien niet snel een herstel van de gebreken in zicht komt, zal een schriftelijke ingebrekestelling aan de aannemer gestuurd moeten worden en is het zinvol om tijdig een advocaat bouwrecht te raadplegen. Naar rato van de aard en omvang van de gebreken in het werk van de aannemer kan de opdrachtgever een evenredig gedeelte van de betaling opschorten of in depot storten.

Bewijs gebreken bouw: spoed plaatsopneming

Indien het geschil is ontstaan met de aannemer, is het met het oog op een arbitrageprocedure belangrijk om bewijs van de geschilpunten vast te leggen. Dat kan gaan om gebreken en onvolkomenheden in de bouw, die in de arbitrageprocedure een belangrijke rol kunnen spelen. De opdrachtgever kan zelf foto’s maken van een en ander. Indien het voorzienbaar is dat een arbitrage zal volgen, kan spoedplaatsopneming gevraagd worden bij de Raad van Arbitrage. Er wordt dan op verzoek een arbiter door de raad van Arbitrage benoemd die ter plekke een proces-verbaal zal opmaken van de geschilpunten. In het proces-verbaal dat bij de plaatsopneming wordt gemaakt, wordt verslag gedaan van de constateringen en foto’s worden bijgevoegd.

Aanhangig maken arbitrage

Een arbitrage bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw wordt doorgaans door de bouwrecht advocaat van de eisende aanhangig gemaakt met het indienen van een verzoekschrift, ook wel Memorie van Antwoord genoemd. De eisende partij kan de opdrachtgever zijn of de aannemer. In de Memorie van Eis wordt toegelicht om welke reden de vordering bij de Raad van Arbitrage wordt ingediend. De aannemingsovereenkomst wordt toegelicht, toepasselijke algemene voorwaarden in de aannemingsovereenkomst, relevante bouwverslagen worden overgelegd, eventueel een deskundigenrapport, kopieën van facturen en correspondentie tussen de aannemer en opdrachtgever.

Het kiezen van arbiters

Als het geschil aanhangig is gemaakt bij de Raad van Arbitrage, dan ontvangt de eisende partij en de tegenpartij een kennisgeving van de Raad van Arbitrage. Tevens zal een lijst van arbiters toegestuurd worden en kunnen de partijen zelf arbiter(s) aanwijzen of arbiters. Vaak kan geen overleg tussen aannemer en opdrachtgever plaatsvinden hierover en zullen partijen het aan de Raad van Arbitrage zelf overlaten om arbiters te benoemen.

De eisende partij zal bij de Raad van Arbitrage een waarborgsom dienen te voldoen, die gerelateerd is aan de hoogte van de vordering. Zodra deze waarborgsom is betaald, kan de gedaagde partij in de arbitrage zijn verweer indienen door middel van een Memorie van Antwoord. Bij de Raad van Arbitrage geldt een procesreglement dat van toepassing is op de arbitrageprocedure. In het arbitragereglement staan regels voor het indienen van de processtukken in de arbitrage, het verlenen van uitstel en dergelijke.

Tegenvordering indien bij arbitrage

De partij die gedaagde is in een arbitrageprocedure, kan zelf ook een vordering in stellen in deze arbitrageprocedure. De tegenvordering, of eis in reconventie, dient betrekking te hebben op hetzelfde geschil. De vordering dient duidelijk onderbouwd te worden, bij voorkeur ook met schriftelijke bescheiden. Zo nodig kan ook om verrekening gevraagd worden voor de vordering die de eisende partij in de arbitrage heeft ingesteld. Ook kan (gedeeltelijke)ontbinding gevorderd worden in de arbitrage , betaling van verbeurde boete(s) en schadevergoeding.

Arbitrage kort geding

Tijdens de bouwwerkzaamheden kan een geschil ontstaan dat spoedeisend is. Het kan dan nodig zijn om direct door een bouwrecht advocaat een kort geding aanhangig te maken bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Dat heeft een spoedarbitrage. Indien de Raad van Arbitrage niet op korte termijn een zitting kan plannen om het geschil tussen de aannemer en opdrachtgever te behandelen, dan kan eventueel ook de civiele rechter in kort geding gevraagd worden uitspraak te doen. Om de spoedarbitrage aanhangig te maken, dient sprake te zijn van onverwijlde spoed. Dat moet aannemelijk gemaakt worden in de aanhangig te maken procedure. De spoedprocedure kan ook aanhangig gemaakt worden in combinatie met een spoedplaatsopneming.

De uitspraak in een spoedarbitrage betreft een voorlopige uitspraak. Daarnaast kan de gewone arbitrageprocedure aanhangig gemaakt worden. In deze procedure wordt dan een definitieve uitspraak gedaan over het geschil.

Procedure spoedarbitrage

In een spoedprocedure dient de eisende partij een Memorie van Eis in te dienen. Er wordt niet gewacht op het storten van de waarborgsom, de verwerende partij zal zo spoedig mogelijk een Memorie van Antwoord moeten indienen. Voor de spoedprocedure kunnen de partijen in de spoedarbitrage zelf (een) arbiter(s) aanwijzen. Bij een spoedarbitrage zal geen Memorie van Repliek of Dupliek genomen worden, maar zal zo spoedig mogelijk een mondelinge behandeling van het geschil plaatsvinden. Een uitspraak in het arbitrage kort geding zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden en kan zelfs mondeling gedaan worden op de zitting door de arbiter. Tegen het arbitrale kort geding vonnis kan ook hoger beroep aangetekend worden, net als een gewone arbitrage.

Hoger beroep arbitrage

Indien één of beide partijen het niet eens zijn met de uitspraak van de Raad van Arbitrage, kan hoger beroep aangetekend worden. Binnen de appeltermijn hoger beroep, een termijn van drie maanden, dient de hoger beroep procedure aanhangig gemaakt te worden. Dat gebeurt met een Memorie van Grieven. In hoger beroep geldt het zogenaamde grievenstelsel. De grieven zijn de bezwaren die de eisende partij in hoger beroep aanvoert tegen de beslissing van de Raad van Arbitrage in eerste instantie. Ook kan appel ingesteld worden op nader aan te voeren gronden, het zogenaamde pro forma appel. In een appelprocedure worden andere arbiters aangesteld, namelijk arbiters uit het College van Arbiters van Raad van Arbitrage. De voorzitter in hoger beroep is altijd een jurist.

In hoger beroep zijn er in totaal drie arbiters, die worden bijgestaan door een secretaris van de Raad van Arbitrage. Net als in de procedures in eerste instantie, dient de eisende partij een waarborgsom te storten die gerelateerd is aan de hoogte van de vordering. Degene die gedaagde partij is in hoger beroep, kan zelf ook appel instellen (incidenteel appel). Indien in hoger beroep de uitspraak tot betaling van een geldsom van de Raad van Arbitrage wordt vernietigd dat dient hetgeen is betaald weer terug betaald te worden met rente.

Vragen over arbitrage?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bouwrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bouwrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.