Garantie aannemer

Garantie van de aannemer moet altijd in de aannemingsovereenkomst opgenomen worden. De opdrachtgever van de aannemer kan zelf verzoeken de garantietermijn te verlengen. Daar de opdrachtgever met de aannemer over onderhandelen. Er is geen standaard garantietermijn voor een aannemer. Bij de keuze van een aannemer is het belangrijk te kijken of deze bij een goede beroepsorganisatie is aangesloten. Een organisatie als Bouwgarant heeft bijvoorbeeld standaard garanties opgenomen in de aannemingsovereenkomsten en voorwaarden.

Garantietermijn aannemer na oplevering werk

De aannemer dient in te staan voor deugdelijk werk. In zoverre garandeert hij dat het werk wordt uitgevoerd volgens de normen die daarvoor gelden, zoals het Bouwbesluit. Materialen en constructies van de aannemer moeten deugdelijk zijn en aan de geldende normen voldoen. Doorgaans is er standaard in aannemingsovereenkomsten een korte garantietermijn opgenomen, welke ingaat na acceptatie van de oplevering. Bij een bouwgarant aannemingsovereenkomst is de garantie termijn van de aannemer 6 jaar. Een garantietermijn volgt bijvoorbeeld uit de verborgen gebreken regeling van paragraaf 12 UAV (termijn 5 jaar). In STABU-voorwaarden is het weer anders geregeld. Daarom is het van belang voorafgaand aan ondertekening van een aannemingsovereenkomst goed te controleren hoe de garantie en garantietermijn van de aannemer is geregeld.

Oplevering door aannemer en garantietermijn

Het is belangrijk bij oplevering door de aannemer met een bouwkundige de opname te doen. Alle gebreken en onvolkomenheden dienen op de opleverlijst genoteerd te worden. Accepteer geen oplevering, indien het werk niet voldoende is voltooid. Het moment van accepteren van de oplevering heeft juridisch consequenties: de opdrachtgever wordt geacht het geleverde bouwwerk te hebben geaccepteerd. Vanaf de oplevering begint de garantietermijn te lopen. Wel moet de aannemer binnen redelijke termijn de bij de oplevering geconstateerde gebreken verhelpen (artikel 7:759 BW).

Meldplicht aan aannemer voor gebrek bouw

Zowel voor als na de oplevering geldt dat gebreken of tekortkomingen direct gemeld moeten worden aan de aannemer. Daarna dient ook aangedrongen te worden op herstel door de aannemer. Als het gebrek binnen de garantietermijn van de aannemer valt, dan valt dat herstelwerk ook onder de garantie. Is het een gebrek dat na de garantietermijn wordt ontdekt, dan kan nog steeds gelden dat het een bouwfout betreft of een toerekenbare tekortkoming en dat de aannemer verplicht kan worden tot herstel van (het) gebrek(en) over te gaan. De aannemer moet schuld/verwijtbaarheid hebben aan het gebrek. Vraag tijdig advies van een advocaat bouwrecht hieromtrent, aangezien er korte verjaringstermijnen gelden in het bouwrecht.

Weigering aannemer tot herstel gebreken

Indien de aannemer weigert gebreken te herstellen, dan dient de aannemer in ieder geval in gebreke gesteld te worden en een termijn gegund te worden alsnog de werkzaamheden te verrichten. Een advocaat bouwrecht kan een ingebrekestelling en een sommatie opstellen, gericht aan de aannemer. De aannemer komt dan in verzuim. De opdrachtgever kan betaling van de (termijn van ) de aanneemsom opschorten; de aannemingsovereenkomst kan (gedeeltelijk) ontbonden of opgezegd worden; gebreken kunnen door een andere aannemer hersteld worden en de kosten van herstel van gebreken kunne op de aannemer verhaald worden. De mogelijke acties tegen de aannemer hadden af van de aannemingsovereenkomst en toepasselijk aannemingsvoorwaarden. Een bouwrecht advocaat kan de juridische mogelijkheden inventariseren

Garantie aannemer en onderaannemer

De aannemer is verantwoordelijk voor onderaannemers en ZZP’ers die hij tewerkstelt. Het is de aannemer die de garantie aan de opdrachtgever verstrekt, ongeacht wat er tussen aannemer en onderaannemer over een garantie is afgesproken. DE opdrachtgever kan de aannemer aansprakelijk stellen voor gebreken ongeacht wie het gebrek heeft veroorzaakt. De aannemer kan zich tegen de opdrachtgever dus niet op het standpunt stellen dat een onderaannemer geen of tekort garantie heeft verleend. De aannemer is altijd verantwoordelijk en aansprakelijk voor tekortkomingen en gebreken in het opgeleverde werk.

Afloop garantietermijn aannemer en gebreken

Na afloop van de garantietermijn kan de aannemer nog steeds aansprakelijk zijn voor gebreken. Het gaat dan om gebreken die ontdekt worden na afloop van de garantietermijn. Pas na ontdekking van een gebrek gaat de verjaringstermijn van vijf jaar lopen. Ook hier geldt weer dat aangetoond moet worden dat het een bouwfout betreft en het gebrek aan de aannemer toegerekend kan worden. Een eventuele lopende verjaringstermijn dient tijdig gestuit te worden om een rechtsvordering te houden jegens de aannemer. Let wel, aannemingsovereenkomsten zijn er in verschillende soorten en maten: dat betekent controleer altijd exact hoe de garantie door de aannemer is omschreven.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bouwrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bouwrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.