Geschil over schade tussen aannemer en opdrachtgever

Indien door bouwwerkzaamheden van de aannemer schade ontstaat, dan kan de opdrachtgever van de aannemer aangesproken worden, hoewel de aannemer als veroorzaker doorgaans zelf aansprakelijk zal zijn voor schade welke hij veroorzaakt. Onze bouwrecht advocaat behandelt de aansprakelijkheid in bouwzaken en het verhaal van de schade op de aansprakelijke aannemer, onderaannemer of opdrachtgever. De aannemer kan zich op het standpunt stellen dat hij niet aansprakelijk is voor de schade. Bijvoorbeeld omdat de oorzaak van de schade hem niet toegerekend kan worden. Die vraag deed zich bijvoorbeeld voor bij beschadiging van een riool bij bouwwerkzaamheden. De vraag was of de hoofdaannemer aansprakelijk was voor het door hem ingeschakelde heibedrijf (ECLI:NL:GHARL:2014:372), een onderaannemer.

Aansprakelijkheid aannemer naast onderaannemer

De aannemer heeft het Heibedrijf (een onderaannemer) aansprakelijk gesteld voor de schade door heiwerk op grond van artikel 6:162 BW, ofwel schade door onrechtmatige daad bij de bouw. Uit artikel 6:171 BW volgt dat indien een niet ondergeschikte die in opdracht van een ander werkzaamheden ter uitoefening van diens bedrijf verricht, jegens een derde aansprakelijk is voor een bij die werkzaamheden begane fout, ook die ander (de aannemer zelf dus) jegens de derde aansprakelijk is. Deze bepaling vestigt dus een risicoaansprakelijkheid van de opdrachtgever voor fouten van niet-ondergeschikten.

Dat zou betekenen dat indien komt vast te staan dat niet de hoofdaannemer en de gemeente (als opdrachtgever) maar het Heibedrijf, (onderaannemer) de heipaal door de riolering heeft geslagen, is de hoofdaannemer jegens de Gemeente naast de aansprakelijkheid op de voet van artikel 6:162 BW op grond van artikel 6:171 BW risicoaansprakelijk voor de schade als gevolg van het slaan van de heipaal door de riolering (in dat geval zijn er dus twee grondslagen van de vordering van de gemeente wegens bouwschade).

Foute instructie of foute werkwijze leidt tot aansprakelijkheid bouw

Indien de ingeschakelde derde zelf geen fout heeft gemaakt in de zin van artikel 6:171 BW is zijn opdrachtgever ook niet voor hem aansprakelijk. Vraag vrijblijvend advies van onze bouwrecht advocaat als u duidelijkheid over de aansprakelijkheid van bouwschade wilt. Indien de hoofdaannemer in strijd met de waarheid tegen het Heibedrijf zou hebben gezegd dat alle onderzoeken waren gedaan en dat veilig geheid kon worden en dat het Heibedrijf op die mededelingen en/of instructie af zou hebben mogen gaan, dan zouden die mededelingen van hoofdaannemer en de gemeente (als opdrachtgever) als zelfstandige onrechtmatige daad kunnen worden aangemerkt.

Aansprakelijkheid ZZP’er ingeschakeld door aannemer

Een (risico)aansprakelijkheid van de aannemer ontstaat als een werknemer van de aannemer of door hem ingeschakelde ZZP’er schade veroorzaakt. De aannemer is daarvoor in beginsel aansprakelijk. Uit de wetsgeschiedenis van deze bepaling kan worden afgeleid dat de in artikel 6:171 BW voorkomende woorden “werkzaamheden ter uitoefening van diens bedrijf” een belangrijke beperking inhouden, en dat alleen het geval van degene die aan de bedrijfsuitoefening zelf van de opdrachtgever deelneemt daaronder valt. Het artikel berust op de gedachte dat de eenheid die een onderneming naar buiten vormt, behoort mee te brengen dat een buitenstaander die schade lijdt en voor wie niet is te onderkennen of deze schade is te wijten aan een fout van een ondergeschikte of van een ander (bijv. een ZZP’er )die ter uitoefening van het desbetreffende bedrijf werkzaamheden verricht, zich aan deze onderneming kan houden en zich tot deze onderneming kan wenden ter zake van de door hem geleden schade.

Gevallen over aansprakelijkheid in de bouw kunnen complex zijn; vraag een bouwadvocaat advies.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bouwrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bouwrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.