Schadevergoeding voor bouwschade

Bouwschade door bouwwerkzaamheden komt helaas regelmatig voor. Een advocaat bouwrecht regelt of procedeert over schadevergoeding wegens bouwschade. Vaal zal de aannemer zijn verzekering inschakelen. Aansprakelijkheid voor bouwschade aan een opstal of fundering kan ontstaan door scheurvorming, verzakking, instorting, trillingen of beschadiging als gevolg van bouwwerkzaamheden. Schadevergoeding voor bouwschade kan gevorderd worden van de opdrachtgever van de aannemer, de aannemer zelf of ZZP’ers/hulppersonen van de aannemer.

Aannemer aansprakelijk voor bouwschade

De aannemer die in opdracht de werkzaamheden verricht, veroorzaakt ook doorgaans de bouwschade. De buurman die door werk van deze aannemer schade lijdt, kan direct deze aannemer aanspreken uit hoofde van onrechtmatige daad. Indien de aannemer meent dat hij geen fout heeft gemaakt, maar er toch aantoonbaar schade is veroorzaakt door zijn bouwwerkzaamheden, dan is de aannemer daarvoor aansprakelijk mits causaal verband tussen de bouwschade en oorzaak wordt aangetoond. De aannemer is doorgaans verzekerd voor schade als gevolg van door hem verrichte bouwwerkzaamheden. Schade veroorzaakt door onderaannemer of ZZP’ers ingeschakeld door de aannemer valt onder risicoaansprakelijkheid voor de aannemer. Het dient dan te gaan om bouwschade die het gevolg is van werkzaamheden die de aannemer ook zelf kan verrichten, maar in het specifieke geval heeft uitbesteed aan een onderaannemer of ZZP’ers.

Aansprakelijkheid opdrachtgever voor bouwschade

De opdrachtgever van de aannemer kan ook voor bouwschade aansprakelijk zijn en aangesproken worden voor schadevergoeding. Indien zich bouwschade voordoet, dient gekeken te worden of de opdrachtgever ook (mede) de schade heeft veroorzaakt. Vaak zal het echter de aannemer zijn die feitelijk door zijn werk schade heeft veroorzaakt en daarom aansprakelijk is. De opdrachtgever zal doorgaans alleen opdrachtgever zijn van de aannemer en zelf geen schade veroorzaakt hebben. In geval van twijfel kan zowel de aannemer als de opdrachtgever gedagvaard worden en worden zij hoofdelijk aansprakelijk gehouden voor de bouwschade.

Bouwschade door onderaannemer of ZZP’er

In de bouw worden veel ZZP’ers of onderaannemers ingeschakeld, zowel door de aannemer alsook door de opdrachtgever zelf. Een ZZP’er kan door degene die schade lijdt direct aansprakelijk gehouden worden voor de door hem veroorzaakte bouwschade. Wel dient bewijs geleverd te worden dat de betreffende ZZP’er of onderaannemer de schade heeft veroorzaakt en hij gehouden is tot schadevergoeding van deze bouwschade. Het kan ook zijn dat niet duidelijk is of de aannemer of onderaannemer de veroorzaker van de schade is. Ook in dat geval zal door een bouwrecht advocaat in een procedure zowel de aannemer als onderaannemer/ZZP’er gedagvaard worden en worden zij hoofdelijk aansprakelijk gehouden.

Melding schade door bouwwerkzaamheden

Zodra er schade zichtbaar wordt of ontdekt wordt, dient degene die de schade ondervindt dit direct te melden aan de aannemer die de schade veroorzaakt heeft en de opdrachtgever van de aannemer, indien deze bekend is. De aannemer of opdrachtgever direct aansprakelijk stellen en concreet aangeven welke schade geleden is. Indien het bijvoorbeeld schade door heiwerkzaamheden betreft, kan een advocaat bouwrecht ook direct (tijdelijke) maatregelen eisen ter voorkoming van verdere bouwschade. De advocaat kan de gemeente om een bouwstop verzoeken of in kort geding een bouwstop afdwingen op straffe van een dwangsom.

Bouwstop wegens veroorzaakte schade aannemer

In geval van dreigende bouwschade kan bij de gemeente een bouwstop gevraagd worden. De belanghebbende kan daartoe een aanvraag tot bestuursdwang doen. Een advocaat bouwrecht kan daarbij behulpzaam zijn. De bouw- en woningdienst van de gemeente zal dan tot controle van de werkzaamheden over moeten gaan en de aanvrager van de bouwstop daarover dienen te informeren. Het is ook mogelijk in kort geding een voorlopige voorziening te vragen, waarin de rechter op straffe van een dwangsom een bouwstop afkondigt, ten einde dreigende bouwschade te voorkomen. De aannemer die ZZP’ers of onderaannemers inhuurt, is verantwoordelijk voor de werkzaamheden van deze ingehuurde ZZP’er of bedrijven

Bewijs van bouwschade door de aannemer

Met het oog op schadevergoeding wegens bouwschade is het van groot belang dat zo spoedig en zo duidelijk mogelijk de schade wordt geïnventariseerd en vastgelegd. Dat kan een bouwkundige doen, degene die bouwschade ondervindt kan ook zelf foto’s en filmpjes van de schade vastleggen. Ook kan een deurwaarder in een proces-verbaal van constatering de bouwschade vastleggen. Indien er in een procedure schadevergoeding wegens bouwschade wordt gevorderd, is het van belang door een (bouwkundig) deskundige een schaderapport op te laten opstellen. Omdat tijdens de bouw de bouwschade ook uit zicht kan verdwijnen of juist kan verergeren, is het van belang zo spoedig mogelijk na ontdekking van de bouwschade het bewijs daarvan vast te leggen.

Procedure over aansprakelijkheid veroorzaakte schade door bouwen

Degene die bouwschade ondervindt, dient zijn eigen schadeverzekering zo spoedig mogelijk te informeren over de schade welke ontstaan is. Mogelijk is aan de schadeverzekering een rechtsbijstandsclausule gekoppeld op basis waarvan de verzekering het verhaal van bouwschade voor haar rekening neemt. Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft, dient de bouwschade ook direct bij de rechtsbijstandsverzekering gemeld te worden. De rechtsbijstandsverzekering kan een aansprakelijkheidsstelling voor de geleden bouwschade versturen. Indien het tot een procedure komt om schadevergoeding te vorderen wegens bouwschade, dan kan de verzekerde van de rechtsbijstandsverzekering het recht een advocaat aan te wijzen. De kosten van de advocaat dienen door de rechtsbijstandsverzekering betaald te worden. Vraag vrijblijvend advies aan onze advocaat bouwrecht bij bouwschade.

Vragen over bouwschade?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bouwrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bouwrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.