Handelsnaam

Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven.

Een handelsnaam is bijvoorbeeld de statutaire naam van een vennootschap of de op het briefpapier gebruikte naam van een onderneming. Een handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet ontstaat enkel door het voeren van de naam en bestaat in ieder geval zolang deze naam wordt gebruikt. Voor het ontstaan van een handelsnaam is registratie (bijvoorbeeld bij de Kamer van Koophandel) geen vereiste, maar wel aan te raden.

Een handelsnaam dient zich wel enigszins te onderscheiden.
Onderscheidend vermogen is niet nodig voor het enkele gebruik van een (handels)naam, maar wel voor het kunnen krijgen van bescherming voor een handelsnaam.
Te algemene aanduidingen als “De Slager” voor een slagerij zullen derhalve geen bescherming kunnen krijgen. De Kamer van Koophandel kan overigens registratie wel weigeren als de te registreren handelsnaam sterk lijkt op namen van andere ondernemingen of wanneer anderszins verwarring te duchten is.

Let op: ga niet af op het oordeel van de Kamer van Koophandel voor het al of niet gebruiken van een handelsnaam.
De controle is niet uitputtend en mogelijk conflicteert de handelsnaam met een (ouder) merk, terwijl de Kamer van Koophandel daartoe geen controle uitvoert.

Het handelsnaamrecht leidt er niet toe dat men een uitsluitend recht verkrijgt op een handelsnaam (in tegenstelling tot bij een merk).
De Handelsnaamwet ziet op het voorkomen van misleiding en verwarring.
De bescherming van een handelsnaam op grond van de Handelsnaamwet is dan ook veel beperkter dan de bescherming van een merk.

Het is verboden een handelsnaam te voeren die een onwaarheid bevat ten aanzien van de eigenaar of de rechtsvorm van een onderneming.
Daarnaast is het verboden een handelsnaam (althans een handelsnaam die slechts in geringe mate van die van de ander afwijkt) te voeren die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander werd gevoerd.
Hierbij moet worden aangetekend dat dit verbod slechts geldt voor zover ten gevolge van het voeren van die naam bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te verwachten is, voor wat betreft de aard van de onderneming en de plaats van vestiging. In de wet is bepaald dat oudere handelsnamen voor jongere gaan.
Dit is over het algemeen eenvoudig na te gaan bij de Kamer van Koophandel, dan wel anderszins. Verder is verboden het voeren van een handelsnaam welke een onjuiste indruk geeft van de onder die naam gedreven onderneming, bijvoorbeeld indien men zich “groter” zou voordoen dan men werkelijk is.
De Handelsnaamwet biedt aan iedere belanghebbende het recht de rechtbank te verzoeken om degene die een bij Handelsnaamwet verboden handelsnaam voert, te veroordelen de naam zodanig te wijzigen dat de onrechtmatigheid wordt opgeheven.

Verdere informatie door een IE-advocaat

Voor verdere informatie over intellectueel eigendom, zoals auteursrecht en merkenrecht, kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier