Naburige rechten

Naburige rechten zijn verwant aan het auteursrecht. De naburige rechten zijn geregeld in de Wet op de naburige rechten. Naburige rechten ontstaan net als het auteursrecht van rechtswege.
Dat betekent dat het recht ontstaat door het uitvoeren, uitzenden of produceren ervan.

Exploitatierechten

De Wet op de naburige rechten verleent exploitatierechten aan:

  • uitvoerende kunstenaars, zoals zangers, muzikanten, toneelspelers, dansers, circusartiesten, poppenspelers, en iedere andere persoon die een werk van letterkunde of kunst opvoert, zingt, voordraagt of op andere wijze uitvoert
  • producenten van geluidsdragers
  • omroeporganisaties en
  • filmproducenten.

Het exploitatierecht is het recht om een werk te vermenigvuldigen en/of openbaar te maken. Exploitatierechten zijn exclusief. Dit betekent dat de rechthebbende als enige het recht heeft om exploitatie van beschermde prestaties toe te staan of te verbieden. Er zijn wel uitzonderingen op deze exclusiviteit.

Persoonlijkheidsrechten

Uitvoerende kunstenaars hebben naast exploitatierechten ook persoonlijkheidsrechten. De uitvoerende kunstenaar kan zich ertegen verzetten dat zijn uitvoering openbaar wordt gemaakt zonder vermelding van zijn naam of onder vermelding van een andere naam. Ook kan hij zich verzetten tegen wijziging of verminking van zijn uitvoering. Persoonlijkheidsrechten kunnen niet aan een ander worden overgedragen. De vertolking is en blijft het eigendom van de uitvoerende kunstenaar.

Overdracht en licentie

De exploitatierechten kunnen wel geheel of gedeeltelijk worden overgedragen. Overdracht van exploitatierechten kan alleen door middel van een schriftelijke overeenkomst.
Een producent kan ook een licentieovereenkomst sluiten. Dat betekent dat de rechten (voor een bepaalde periode) door de ’licentienemer’ worden uitgeoefend.
De producent ontvangt daarvoor een vergoeding (“royalty”).
De producent blijft eigenaar van de geluidsopname en de rechten hiervan.

Verval

De naburige rechten op uitvoeringen, geluidsdragers en omroepprogramma’s vervallen na vijftig jaar, gerekend vanaf het einde van het jaar waarin de uitvoering heeft plaatsgevonden, de geluidsdrager is uitgebracht, en/of het omroepprogramma is uitgezonden.

Optreden tegen inbreuk

De naburig rechthebbende kan opkomen tegen al dan niet opzettelijke (dreigende) inbreuken op zijn naburig recht.
Het kan gaan om het maken van kopieën van beschermd werk (behalve als dit voor eigen gebruik gebeurt) of om het verspreiden van beschermd werk (bijvoorbeeld via Internet).
Ook de uitvoerende kunstenaar die zijn exploitatierechten heeft overgedragen, kan optreden tegen inbreuk op zijn persoonlijkheidsrechten, omdat deze laatste dus niet kunnen worden overgedragen.

Verdere informatie door een IE-advocaat

Voor verdere informatie over intellectueel eigendom, zoals auteursrecht en merkenrecht, kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier