Informatie over Blenheim Advocaten

Rechtsvorm van Blenheim

Blenheim is een advocatenkantoor dat wordt gedreven in de vorm van een burgerlijke maatschap van praktijkvennootschappen (besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid).

Handelsregister en BTW-nummer van Blenheim

KvK - handelsregister nr.                   34372765
BTW-nummer: NL810564907B01

Bankgegevens betreffende Blenheim

Bankrelatie: Rabobank Merwestroom
adres van de bank:  Bonkelaarplein 25
vestigingsplaats 3363 EL Sliedrecht
postadres van de bank: Postbus 33
  3370 AA Hardinxveld-Giessendam
rekeningnummer van Blenheim:   32.50.40.664
Swift / BIC: RABONL2U
IBAN: NL91 RABO 0325040664

Derdengelden - stichting "Stichting Derdengelden Blenheim"

Bankrelatie: Rabobank Merwestroom
bezoekadres bank: Bonkelaarplein 25
vestigingsplaats 3363 EL Sliedrecht
postadres van de bank: Postbus 33
  3370 AA Hardinxveld-Giessendam
derdenrekening: 39.50.25.400
Swift / BIC: RABONL2U
IBAN: NL91 RABO 0395025400

Lidmaatschap van de Nederlandse Orde van Advocaten, wet- en regelgeving

Al onze advocaten zijn ingeschreven bij de Orde van Advocaten (Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl). Alle advocaten in Nederland zijn onderworpen aan de (specifiek op hen toepasselijke) wet- en regelgeving, die kan worden geraadpleegd via de website van de Orde van Advocaten.

Opdracht en toepasselijke Algemene Voorwaarden van Blenheim 

Alvorens Blenheim een opdracht aanvaardt, vergewist zij zich er van dat er geen belangenconflict bestaat, zulks aan de hand van een controle van de geautomatiseerde gegevens.
Op verzoek zal opgave worden gedaan van nevenwerkzaamheden (indien van toepassing). Alle opdrachten aan Blenheim worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Blenheim.
Blenheim doet dit onder toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden, en met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden.
Blenheims algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolg- of aanvullende opdrachten van de opdrachtgever. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever (of derden) wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
De algemene voorwaarden van Blenheim kunt u hier raadplegen:

Iedere aansprakelijkheid van Blenheim is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.
Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 25.000,-- of, indien het door Blenheim in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 100.000,--.
Niet alleen Blenheim, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden jegens Blenheims opdrachtgever een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor de directies en aandeelhouders van de respectievelijke maten (praktijkvennootschappen), alsmede vroegere medewerkers, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Blenheim hebben verlaten.
Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens Blenheim indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

Prijs, honorarium, kosten, kosteninschatting

Het verrichten van juridische diensten in de advies en procespraktijk is in beginsel steeds maatwerk. Zonder nadere opgave van gedetailleerde gegevens betreffende de zaak is het (vooralsnog) vaak niet goed mogelijk een prijs voor deze dienstverlening op te geven. De juridische dienstverlening wordt in beginsel gedeclareerd op basis van uurtarief (te vermeerderen met kantoorkosten en BTW) vermenigvuldigd met de aan de zaak door de betreffende advoca(a)t(en) bestede tijd, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.
De uurtarieven van de verschillende aan ons kantoor verbonden advocaten worden op verzoek verstrekt, evenals een kosteninschatting voor werkzaamheden, voor zover op voorhand in te schatten.
Een kosteninschatting wordt ook gegeven betreffende (bijkomende) kantoorkosten, griffierechten, overige verschotten, BTW, kosten van inschakelen van experts etc.
Blenheim adviseert en procedeert op verschillende rechtsgebieden, zoals te raadplegen elders op deze website.

Maatregelen ten aanzien van belangenconflicten

De advocaten van Blenheim zijn onder meer onderworpen aan ethische regels inzake het voorkomen van belangenconflicten. Blenheim heeft een interne procedure (op basis van interne controles via ons computersysteem) om mogelijke belangenconflicten te vermijden. Als wij een potentieel belangenconflict zouden constateren dat niet verenigbaar is met de regelgeving, dan zal Blenheim de dienstverlening kunnen staken. Een dergelijke beslissing van Blenheim is bindend voor de opdrachtgever.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Blenheim biedt dekking tot een bedrag van EUR 5.000.000,00.
De verzekeringgever is:

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V.
Prinses Beatrixlaan 35
2595 AK Den Haag.

Klachten en geschillen

Voor onze Klachten- en Geschillenregeling kunt u de pagina http://www.blenheim.nl/nl/geschillen raadplegen.

Voor algemene informatie

Voor algemene informatie kan u contact opnemen met Blenheim via de algemene contactinformatie, of met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier