Advocaat Bibob procedure

Een Bibob advocaat begeleidt de Bibob procedure voor cliënten die bij een Bibob-onderzoek betrokken zijn. De advocaat controleert of de Wet Bibob correct wordt toegepast en rechten van de betrokken niet worden geschonden. Er kan een Bibob procedure gestart worden wanneer er een vergunning wordt aangevraagd. De Bibob advocaat wordt ook ingeschakeld als Bibob onderzoek leidt tot intrekking van een vergunning. De Bibob procedure speelt vooral bij aanvraag van een exploitatievergunning voor een horecabedrijf of coffeshop, Drank- en Horecawet vergunning, vergunning Wet Kansspelen, vergunning voor taxi’s, omgevingsvergunning bij grote bouwprojecten en dergelijke. Ook bij subsidies, aanbestedingen en andere vastgoedtransacties kan door middel van een Bibob procedure gecheckt worden of er gevaar dreigt dat met de vergunning strafbare feiten worden gepleegd.

Bibob onderzoek

Ook kan een Bibob procedure gestart worden indien er al een vergunning verleend is, maar er signalen zijn dat er strafbare feiten zijn gepleegd of er verdenking is van strafbare feiten. Het bestuursorgaan kan dan Bureau Bibob verzoeken een onderzoek in te stellen of er gevaar dreigt dat met de verleende vergunning strafbare feiten gepleegd worden. Een Bibob advocaat adviseert en begeleidt de Bibob procedure en kan ook bezwaar aantekenen bij weigering van een vergunning of intrekking van de vergunning.

Onderzoek Bureau Bibob

Een Bibob procedure begint met het verzoek van de gemeente (of ander bestuursorgaan) een “Bibob-formulier” in te vullen. Het betreft doorgaans uitgebreide lijsten waarin om informatie wordt gevraagd. Deze informatie wordt gebruikt om de integriteit van de aanvrager te controleren. De informatie welke wordt gevraagd, heeft voornamelijk betrekking op de betrokkenheid van de personen bij de onderneming, de financiering van de onderneming, de zeggenschap en dergelijke. Het is van belang de gevraagde informatie in het kader van de Bibob procedure zo volledig mogelijk te verstrekken. Onvolledige informatieverstrekking kan ook tot een negatief Bibob advies leiden.

Bibob advies door Bureau Bibob

Het Landelijk Bureau Bibob zal het Bibob onderzoek doen en advies geven aan het bestuursorgaan dat de vergunning moet verstrekken, dan wel een vergunning wenst in te trekken of te weigeren. Het bestuursorgaan mag het advies niet zonder meer overnemen, maar dient zelf ook afwegingen te maken op basis van het advies. In het Bibob advies wordt ook aangegeven welke informatiebronnen zijn gebruikt. Het advies dient ook gemotiveerd te zijn, zodat duidelijk is hoe Bureau Bibob tot bepaalde conclusies is gekomen. Het advies zelf is geen besluit. Het bestuursorgaan dient een besluit te nemen.

Intrekking vergunning door Bibob besluit

Het Bibob advies kan tot weigering van een vergunning leiden of tot intrekking van een vergunning. Ook kan het Bibob advies leiden tot intrekking of weigering van een subsidie. Intrekking van een besluit kan aan de orde zijn indien:

  • er een vermoeden is dat de vergunning of subsidie gebruikt wordt om strafbare feiten te plegen;
  • gebleken is dat er met de vergunning of subsidie reeds een strafbaar feit is gepleegd.

Bibob beleid van gemeenten

Sommige gemeenten hebben een eigen Bibob beleid. Dat is vastgelegd in beleidsregels. Die zijn doorgaans te vinden op de website van de gemeente. Bibob beleidsregels mogen niet verder gaan of strenger zijn dan het wettelijk kader, zoals vastgelegd in de Wet Bibob.

Bezwaar maken tegen Bibob besluit

Indien op basis van een Bibob advies een vergunning wordt geweigerd of ingetrokken, kan een Bibob advocaat bezwaar aantekenen bij het bestuursorgaan. Ook is het mogelijk gelijktijdig een voorlopige voorziening te vragen tegen een negatief Bibob besluit. Het is raadzaam om tijdig advies te vragen van een Bibob advocaat om een beeld te krijgen wat de juridische mogelijkheden zijn het Bibob besluit aan te vechten. Uit jurisprudentie over de Wet Bibob blijkt dat er regelmatig besluiten op basis van een Bibob advies worden vernietigd. Dat is doorgaans het geval als het Bibob besluit onvoldoende is gemotiveerd.

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier