Toezicht en controle Drank- en Horecawet

De burgemeester is ingevolge de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op de naleving van de Drank- en Horecawet.
Toezicht kan gecombineerd worden met toezicht op bouw- en milieuregelgeving, bijzondere wetten zoals de Wet op de Kansspelen, Tabakswet, bepalingen uit de APV, alsmede voorschriften voor brandveiligheid (WABO) die in de horeca gelden.

Toezicht betreft ook leeftijdsgrensinspecties bij drankverstrekkers in de horeca.
Doorgaans kan bij dit toezicht ook controle uitgeoefend worden op het doorschenken aan dronken personen (artikel 20 lid 6 Drank- en Horecawet).
De gemeente kan voor toezicht en handhaving op de Drank- en Horecawet ook DHW-toezichthouders inhuren. Bijvoorbeeld bij de regionale milieudienst.

Toezichthouders hebben doorgaans een checklist die gebruikt wordt bij controle in de horeca.
Op deze lijst zijn alle relevante elementen van de Drank- en Horecawet opgenomen, alsmede inrichtingseisen vanuit milieutoezicht.
Zo wordt er gecontroleerd op de slibvangput, vetput, afzuiging, koel-/vriescombinaties, airco en aanwezigheid van gebruiksvergunning, vergunning ingevolge Wet Kansspelen, terras en terrasvergunning en dergelijke. De horecavergunning staat op naam van de ondernemer. De horecavergunning dient in de horecazaak aanwezig te zijn. In de vergunning wordt vermeld welke inrichtings-gebonden eisen er zijn aan een horecazaak.
In de bijlage bij de vergunning zijn de personalia van de leidinggevende(n) vermeld. Indien de horecazaak een nieuwe leidinggevende krijgt, dan dient dat per formulier gemeld te worden.

Contactformulier

Movie

Contactformulier