Advocaten voor hoger beroep

Na een uitspraak van de rechtbank in eerste instantie hebben beide partijen, eiser en gedaagde, het recht hoger beroep aan te tekenen. Een advocaat die gespecialiseerd is in hoger beroep zaken kan de procedure in hoger beroep, de appelprocedure, starten.
Bij procederen in hoger beroep is procesvertegenwoordiging door een advocaat verplicht. De procedure in hoger beroep begint met een oproepdagvaarding (appeldagvaarding) of met een beroepschrift in bestuurszaken.

Wanneer in hoger beroep gaan?

De beroepstermijn voor het instellen van hoger beroep is 3 maanden na datum van de uitspraak van de rechtbank. Inzake beroep tegen een uitspraak in kort geding van de voorzieningenrechter is de beroepstermijn 4 weken. Bij zaken op het terrein van bestuursrecht is de beroepstermijn 6 weken. Niet van alle zaken kan hoger beroep aangetekend worden. Uw advocaat kan u adviseren wanneer hoger beroep aangetekend kan worden. Bovendien kan een gespecialiseerde advocaat adviseren of hoger beroep zinvol is. Hoger beroep van een handelszaak is alleen mogelijk als het bedrag hoger is dan EUR 1.750,--.
Ook is hoger beroep niet mogelijk van een uitspraak van de Kantonrechter in een arbeidszaak (ontbinding van een arbeidsovereenkomst). Dat is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Van de meeste andere uitspraken van de rechtbank (civiele kamer, handelskamer of sector kanton), is hoger beroep mogelijk.

Hoe wordt hoger beroep ingesteld?

Binnen de beroepstermijn dient de appeldagvaarding uitgebracht te worden. De gronden van het appel, de bezwaren tegen de uitspraak van de rechtbank in eerste instantie, kunnen door de advocaat in een later stadium ingediend worden. Dat doet de advocaat door middel van de memorie van grieven. De gedaagde in hoger beroep (geïntimeerde) mag antwoorden met een memorie van antwoord. Overigens kunnen zowel de eiser als de gedaagde in hoger beroep gaan als ze het niet eens zijn met de uitspraak van de rechter of met een gedeelte van de uitspraak.

Waarom in hoger beroep?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom partijen in het ongelijk gesteld worden door de rechter. Het komt vaak voor dat onvoldoende bewijs is geleverd.
De rechter in eerste instantie geeft dan aan dat er niet voldoende is gesteld of is gebleken wat de eiser heeft bedoeld.
Ook is het mogelijk dat de rechtsgrond die ten grondslag gelegd is aan de vordering naar oordeel van de rechter niet van toepassing is en de vordering ongegrond is.
Indien er geen rechtsgrond is zal de rechter de vordering afwijzen. De rechter heeft wel de verplichting om de rechtsgronden ambtshalve aan te vullen. In hoger beroep kan de advocaat van eiser en gedaagde nieuwe feiten en omstandigheden, kortom nieuw bewijs, aanvoeren om hun standpunt aan te tonen. In beginsel rust de bewijslast op de eiser die de vordering instelt. Er kunnen echter situaties zijn dat de bewijslast wordt omgedraaid. Een advocaat gespecialiseerd in hoger beroep kan adviseren over de optimale bewijsvoering en de processtrategie in hoger beroep.

Advies of second opinion voor hoger beroep

Indien in eerste instantie is geprocedeerd met een advocaat dan kan deze adviseren inzake het hoger beroep. Het staat partijen echter vrij een andere advocaat om een second opinion of een procesadvies te vragen. Zowel een second opinion als een procesadvies voor hoger beroep kan zinvol zijn om inzicht te krijgen in de kansen in hoger beroep en ook de strategie in hoger beroep. Voor een procesadvies of second opinion van een gespecialiseerde advocaat kunt u een vast bedrag afspreken. Dan dient u het procesdossier in eerste instantie (alle stukken die bij de rechtbank zijn ingediend inclusief de uitspraak) toe te sturen. Blenheim adviseert en procedeert in hoger beroep voor cliënten. De advocaten van Blenheim doen dat in civiele zaken en bestuursrechtelijke procedures (dus niet in strafzaken of familiezaken).

Wat doet de rechter in hoger beroep?

De rechter in hoger beroep, de appelrechter, bekijkt de zaak van de rechter opnieuw met andere rechters. Dat gebeurt meestal bij het gerechtshof door 3 rechters. In hoger beroep heet de uitspraak van het gerechtshof een arrest of een beschikking en het gerechtshof heeft eigen procedureregels. De rechter kan een zitting gelasten waar partijen moeten verschijnen. Dat hoeft echter niet.
Ook kan de rechter in hoger beroep een bewijsopdracht geven waarna de rechter getuigen zal verhoren.
Een advocaat in hoger beroepzaken kan u over de procedure informeren.

Hoger beroep in bestuursrecht

Hoger beroep van een bestuurszaak ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven of de Centrale Raad van Beroep. In geval van belastingzaken wordt hoger beroep ingesteld bij de belastingkamer van het gerechtshof. In een bestuurszaak is het zinvol voorafgaand aan het instellen van hoger beroep advies te vragen of hoger beroep zinvol is.
Bij een bestuurszaak is de appeltermijn korter. Voor alle bestuursrechtelijke zaken is de beroepstermijn 6 weken. In geval de Crisis- en Herstelwet van toepassing is kan geen pro forma beroep aangetekend worden. In dat geval dienen alle gronden tegen de uitspraak in eerste instantie in het beroepschrift ingediend te worden. Veel zaken op het gebied van het bestuursrecht komen in hoger beroep terecht bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat is de hoogte bestuursrechter in Nederland. Deze geeft dan in hoogste instantie na het ingestelde hoger beroep een finaal oordeel over het besluit van de overheid in kwestie. Na een uitspraak van de Raad van State is het alleen nog mogelijk een klacht bij het Europese Hof van De rechten van de mens in te dienen indien sprake is van inbreuk op een grondrecht als omschreven in het EVRM. Bijvoorbeeld indien er geen eerlijk proces (fair trial) is geweest (art. 6 EVRM).
Bij bijvoorbeeld geschillen over vergunningen voor bouwen, slopen, kappen, handhaving van vergunningen, geschillen over bestemmingsplannen, vergunningen e.d. kan een advocaat bestuursrecht adviseren of het zinvol in om hoger beroep in te stellen bij de beroepsrechter. Bij complexe zaken kan de Raad van State een deskundige aanstellen die een vooronderzoek doet. In hoger beroep kan de Raad van State de uitspraak van de rechtbank bevestigen, vernietigen of een tussenuitspraak doen welke het bestuursorgaan in staat stelt een nadere actie te nemen.

Spoedeisende zaak in hoger beroep; kort geding

Bij spoedeisende zaken kan in hoger beroep een voorlopige voorziening gevraagd worden. Zowel in civiele zaken als in bestuurszaken. In een bestuurszaak kan de bestuursrecht advocaat bij de Raad van State aan de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak vragen om een vergunning te schorsen. Schorsing kan door een belanghebbende gevraagd worden indien deze van oordeel is dat er een fout in de vergunning zit. Bij een voorlopige voorziening kan de rechter een voorlopige maatregel treffen om te voorkomen dat geen onherstelbare gevolgen ontstaan door uitvoering van een vergunning.

Welke kosten zijn er in hoger beroep?

Voor alle procedures is een griffierecht verschuldigd aan de rechter.
Iedere partij heeft in hoger beroep kosten van rechtsbijstand.
Degene die de zaak verliest moet een proceskostenveroordeling betalen. De hoogte van een proceskostenveroordeling hangt af van inhoud van de zaak en/of de hoogte van het bedrag waarover wordt geprocedeerd. Degene die het hoger beroep wint, krijgt een gedeelte van zijn kosten vergoed door middel van de proceskostenveroordeling. Uw advocaat kan de kosten in hoger beroep nader toelichten.

meer »

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier