Advocaten voor agentuur

Juridisch advies over agentuur

Bij de agentuurovereenkomst komen twee partijen, een verkoper van goederen, de principaal, en een handelsagent, overeen dat de handelsagent tegen een bepaalde beloning zal bemiddelen bij de totstandkoming van (koop- en verkoop)overeenkomsten van bepaalde goederen van de principaal. De handelsagent verkoopt veelal ten behoeve van de principaal, en voor eigen rekening en risico, tegen vergoeding van een deel van de omzet voor de principaal. Wanneer u advies nodig heeft over uw rechten en verplichtingen bij het aangaan van een agentuurovereenkomst, neem dan gerust contact met ons op. Wij verlenen juridisch advies over agentuur.

Opzegtermijn agentuurovereenkomst

Een agentuurovereenkomst kan zowel voor bepaalde als voor onbepaalde tijd worden aangegaan. Voor agentuurovereenkomsten gelden speciale wettelijke regels, die zijn opgenomen in de artikelen 7:428 BW t/m 7:445 BW. Zo bepaalt de wet wanneer de handelsagent recht heeft op provisie, onder welke omstandigheden de overeenkomst kan worden opgezegd, de in acht te nemen opzegtermijn, en wat de rechten en verplichtingen zijn voor zowel de handelsagent als de principaal. In artikel 7:437 BW zijn minimale opzegtermijnen opgenomen die in acht moeten worden genomen bij het opzeggen van een agentuurovereenkomst. De lengte van de opzegtermijn is (onder andere) afhankelijk van de duur van de agentuurovereenkomst. Hoe langer de agentuurovereenkomst bestaat, hoe langer de opzegtermijn is.

Schadevergoeding bij opzeggen agentuurovereenkomst

In de wet is bepaald dat wanneer een partij (de principaal of de handelsagent) de agentuurovereenkomst opzegt zonder eerbiediging van de wettelijke of overeengekomen opzeggingstermijn, de opzeggende partij schadeplichtig is jegens de andere partij. Als gevolg daarvan heeft de andere partij recht op schadevergoeding bij het opzeggen van de agentuurovereenkomst door de opzeggende partij. Dit geldt niet wanneer de overeenkomst wordt beëindigd vanwege een dringende, aan de wederpartij onverwijld medegedeelde reden. De wetsgeschiedenis noemt als voorbeeld de situatie waarbij de principaal in strijd met de bepalingen in de agentuurovereenkomst een tweede handelsagent aanstelt.

Klantenvergoeding - goodwill bij beëindiging agentuurovereenkomst

De agent heeft onder omstandigheden voorts recht op een klantenvergoeding van het door de principaal genoten voordeel na het einde van de agentuurovereenkomst. Dit is geen vergoeding van schade. Bij berekening van de klantenvergoeding wordt rekening gehouden met de provisie die in de voorafgaande jaren is verdiend.

In de rechtspraak is bepaald dat de klantenvergoeding/goodwill in beginsel is beperkt tot een maximum van de jaarlijkse vergoeding die de agent gemiddeld ontving over de afgelopen vijf jaar. Voor het recht op een klantenvergoeding/goodwill is het wel van belang dat de agent daadwerkelijk nieuwe klanten heeft aangebracht of de relatie met bestaande klanten heeft uitgebreid.

Advocaat voor agentuurovereenkomst

De advocaten van Blenheim hebben zowel ervaring met het opstellen van agentuurovereenkomst, als met het procederen over (de opzegging van) agentuurovereenkomsten.

Indien u juridisch advies wilt hebben van een advocaat gespecialiseerd in agentuur, staan wij u graag vrijblijvend te woord.

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier