Arbeidsrecht-advocaten

Onze arbeidsrecht-advocaten adviseren u graag over het aangaan of beëindigen van een arbeidsovereenkomst, en alle overige kwesties van het arbeidsrecht.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden overeengekomen.
Van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is sprake als bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst het moment van eindigen reeds vaststaat. Zo kan het eindtijdstip worden weergegeven in tijdseenheden (jaren, maanden, weken, dagen), maar kan ook op een andere wijze worden vastgesteld.
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt in principe van rechtswege, wanneer de termijn waarvoor zij is aangegaan, is verstreken. Een voorbeeld: indien partijen een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan voor de duur van een jaar ingaande per 1 januari 2008 dan eindigt deze van rechtswege op 31 december 2008.

Voortzetting arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan na het verstrijken van de overeengekomen duur worden voortgezet. De voortzetting kan uitdrukkelijk zijn overeengekomen, maar kan ook stilzwijgend plaatsvinden.
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag maximaal drie keer worden voortgezet. Bovendien mag de totale duur van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en de voortzettingen niet meer dan 36 maanden bedragen.

Tussentijdse opzegging van een arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt in principe als de duur is verstreken, zoals reeds hiervoor aangegeven. Op deze regel geldt een uitzondering: de tussentijdse opzegging.
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd indien partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen. Zowel de werkgever als de werknemer heeft dan het recht om de arbeidsovereenkomst voor de overeengekomen einddatum te beëindigen. Op deze opzegging zijn alle wettelijke opzeggingsregels (zoals toestemming van de UWV, opzegverboden, et cetera) van toepassing.

Opzegtermijnen van een arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd door opzegging. Zowel de werkgever als de werknemer dient hierbij de overeengekomen opzegtermijn in acht te nemen.
Deze opzegtermijnen mogen met één maand verkort worden, wanneer de werkgever toestemming heeft van de UWV om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, waarbij de minimale opzegtermijn één maand bedraagt.

Verdere informatie door een advocaat over arbeidsrecht

Voor verdere informatie over arbeidsrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier