Individueel ontslag

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan op de volgende wijzen worden beëindigd:
  • Beëindiging met wederzijds goedvinden
  • Ontbinding via de kantonrechter
  • Opzegging met een ontslagvergunning van het UWV
  • Instemming werknemer
  • Ontslag op staande voet

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Werkgever en werknemer kunnen gezamenlijk overeenkomen dat het dienstverband eindigt. Partijen leggen de afspraken die hierover zijn gemaakt vervolgens vast in een beëindigingsovereenkomst. In de beëindigingsovereenkomst spreken partijen af onder welke voorwaarden het dienstverband kan eindigen. Hierbij moet gedacht worden aan de ontslagvergoeding, de (fictieve) opzegtermijn, de einddatum, eventuele kosten voor rechtsbijstand en bijvoorbeeld voortzetting of verval van het concurrentiebeding. Op deze wijze behoudt werknemer eveneens aanspraak op een WW-uitkering.

Wegens ontbinding via de kantonrechter

Vanaf 1 juli 2015 moet de werkgever zich tot de kantonrechter wenden wanneer deze de arbeidsovereenkomst wil beëindigen om persoonlijke redenen zoals disfunctioneren, verwijtbaar handelen of nalaten of een verstoorde arbeidsverhouding. De kantonrechter kan een verzoek tot opzegging slechts toewijzen, als aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. De kantonrechter is gebonden aan de ontslaggronden, de opzegverboden en de discriminatieverboden. 

Een werknemer die minstens twee jaar of langer in dienst is geweest bij werkgever ontvangt een transitievergoeding, die soberder is dan de huidige vergoeding op basis van de kantonrechtersformule. In uitzonderlijke gevallen kan de kantonrechter een extra billijke vergoeding toekennen.

Opzegging met een ontslagvergunning van het UWV

Vanaf 1 juli 2015 moet de werkgever zich tot het UWV wenden wanneer deze de arbeidsovereenkomst wil beëindigen op grond van bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid. De WWZ bevat een herplaatsings- en herscholingsplicht, waardoor de werkgever de arbeidsovereenkomst alleen kan opzeggen als er een redelijke grond bestaat en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn in een andere passende functie niet mogelijk is. 

Instemming werknemer

Onder de WWZ heeft de wetgever een nieuwe variant ter zake de beëindiging geïntroduceerd. Indien er een redelijke grond is voor ontslag en werkgever zegt op dan kan werknemer instemmen met de beëindiging van het dienstverband zonder dat een gang naar de rechter of het UWV nodig is. De werknemer komt ook in dat geval een transitievergoeding toe. 

Ontslag op staande voet

Ook kan het voorkomen dat werkgever het dienstverband wil beëindigingen omdat er sprake is van een dringende reden. Werknemer heeft bijvoorbeeld gestolen, gefraudeerd of weigert werk zonder goede reden. In dat geval kan werkgever direct tot ontslag op staande voet overgaan, na een eventueel voorafgaand onderzoek. Vereist voor een geldig ontslag op staande voet is dat werkgever de werknemer onverwijld op de hoogte stelt en de reden van het ontslag aan werknemer mede deelt. Ook moet er hoor en wederhoor hebben plaatsgevonden. Werknemer moet de gelegenheid hebben gekregen zijn verhaal te doen. De regels rondom een ontslag op staande voet luisteren zeer nauw waardoor het verstandig is al in een vroeg stadium juridisch advies in te winnen.

 

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier