Het verzoek om parttime te werken

De Wet Aanpassing Arbeidsduur biedt de werknemer de mogelijkheid om parttime te werken. Een dergelijk verzoek wordt in de praktijk met name gedaan door vrouwen in aansluiting op zwangerschaps- en bevallingsverlof en/of ouderschapsverlof.

De werkgever kan het verzoek van de werknemer om parttime te mogen werken afwijzen indien “zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen” zich hiertegen verzetten.
De werknemer kan om aanpassing van de arbeidsduur verzoeken, als hij/zij tenminste een jaar voorafgaand aan de beoogde ingangsdatum in dienst is bij de werkgever. Ten aanzien van het verzoek gelden de volgende eisen:

  • Het moet schriftelijk worden ingediend
  • Het moet een opgave bevatten van het tijdstip van ingang, de omvang van de aanpassing en de spreiding van de uren over de week of het anderszins overeengekomen tijdvak
  • Het moeten worden ingediend tenminste vier maanden vóór de beoogde ingangsdatum.

Het verzoek hoeft niet gemotiveerd te worden.
De werkgever dient op het verzoek te beslissen en deze beslissing schriftelijk mede te delen. Maar, let op: doet hij dit niet een maand vóór het beoogde tijdstip van ingang, dan wordt de arbeidsduur aangepast overeenkomstig het verzoek van de werknemer. Indien het verzoek wordt ingewilligd, geldt vanaf dat moment tussen partijen de aldus overeengekomen nieuwe arbeidsduur met de daaraan verbonden consequenties voor beloning, vakantie en dergelijke.

Afwijzing van het verzoek door de werkgever moet gebeuren onder opgave van redenen.
Indien de werknemer zich daarbij niet wil neerleggen, zal hij/zij zich tot de rechter moeten wenden om aanpassing conform zijn wensen af te dwingen.

De werkgever moet met hele goede aantoonbare argumenten komen om een verzoek om parttime te werken af te wijzen.
Algemene bezwaren van de werkgever ten aanzien van roosterindeling, overdracht van zaken, vervangbaarheid, organisatie, precedentwerking en kosten zijn niet voldoende om een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur af te wijzen.

Verdere informatie door een advocaat over arbeidsrecht

Voor verdere informatie over arbeidsrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier