Transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 ontvangt de werknemer die uit dienst gaat en die twee jaar of langer in dienst is geweest van de werkgever een transitievergoeding. Hieronder vallen vanaf 1 juli 2015 ook de zieke werknemers of tijdelijke arbeidskrachten die na 2 jaar niet worden verlengd. De transitievergoeding maakt een einde aan de kantonrechtersformule, de richtlijn die door kantonrechters werd toegepast om de ontslagvergoeding bij ontbinding te berekenen. De kantonrechtersformule kan nog wel worden gehanteerd bij een ontslag met wederzijds goedvinden.

Met de komst van de WWZ vervalt de keuzemogelijkheid van partijen tussen twee ontslagroutes: de ontbinding door de kantonrechter en toestemming van het UWV. De route wordt bepaald aan de hand van de reden voor ontslag. De transitievergoeding kan zowel verschuldigd zijn bij ontbinding door de kantonrechter als in geval van vergunningverlening door het UWV.

Berekening van de transitievergoeding

  • over de eerste 10 jaar wordt 1/6 maandsalaris berekend per half gewerkt dienstjaar
  • na de eerste 10 jaar wordt een vergoeding berekend op basis van 1/4 maandsalaris per half gewerkt dienstjaar
  • de totale vergoeding wordt gemaximeerd op € 75.000,-- of een bedrag gelijk aan een jaarsalaris als dat hoger is dan € 75.000,--
  • voor werknemers die 50 jaar of ouder zijn en 10 jaar of langer in dienst zijn geldt een wegingsfactor van 1 maandsalaris per gewerkt dienstjaar.

Het is mogelijk om bij cao af te wijken van deze transitievergoeding, mits er is voorzien in een gelijkwaardige regeling

Een transitievergoeding is niet verschuldigd wanneer:

  • het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
  • de werknemer de AOW of pensioengerechtigde gerechtigde leeftijd heeft bereikt
  • voor werkgever in staat van surseance faillissement verkeert
  • werknemer jonger is dan 18 en minder dan 12 uur per week werkt
  • wanneer werknemer zelf opzegt.

Billijke vergoeding

De transitievergoeding kan onder bijzondere omstandigheden worden aangevuld met een billijke vergoeding. Bij de berekening van de transitievergoeding wordt verwijtbaar gedrag van de werkgever niet meegewogen. Daarom heeft de wetgever de mogelijkheid geboden tot een billijke vergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Hierbij moet gedacht worden aan discriminatie, het geven van een valse ontslaggrond, het schenden van re-integratievoorschriften etc. De hoogte wordt berekend door de rechter. 

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier